Hotărârea nr. 377/2015

HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 57/26.02.2015 şi aprobarea închirierii unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Mişcarea Populară

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 57/26.02.2015 și aprobarea închirierii unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință către Partidul Mișcarea Populară

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 107489/17.11.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.57/26.02.2015 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului comercial situat în municipiul Iași, Bdul Independenței nr. 1, bl. D1-D2, mezanin;

Având în vedere procesul verbal nr. 104934/10.11.2015 al Comisiei pentru atribuire spații către asociații, fundații și partide politice încheiat ca urmare a analizării solicităriii nr. 63704/10.07.2015 formulată de Partidul Mișcarea Populară;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 3 din Legea 90/2003, modificată și completată prin Legea nr.298/2007;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 57/26.02.2015 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a spațiului comercial situat în municipiul Iași, Bdul Independenței nr. 1, bl. D1-D2, mezanin.

Art.2 Se aprobă închirierea către Partidul Mișcarea Populară a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Iași, Bdul. Independenței nr.1, bloc D1-D2, mezanin, aflat în proprietatea privată a Municipiului Iași și având suprafața totală de 130,53 mp, în vederea stabilirii sediului organizației județene Iași.

Art.3 Contractul de închiriere va avea o durată de 5 (cinci) ani și va fi emis de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat. Contravaloarea chiriei se va stabili conform HG nr.310/2007, aceasta putând fi modificată pe toată durata contractului în baza actelor normative, prin încheierea unor acte adiționale .

Art.4 Contractul va putea fi prelungit la expirarea termenului de valabilitate numai prin acordul scris și expres al părților, în caz contrar acesta încetând de drept.

Art.5 Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de închiriere ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.6 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Partidului Mișcarea Populară, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 377 din 25 noiembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 377 din 25 noiembrie 2015