Hotărârea nr. 376/2015

HOTĂRÂRE privind transmiterea fara plată către Spitalul Municipal Sf. Doctori Cosma si Damian’’ Radauti a unui ‘’Sistem de diagnostic radiographic – Combigraph Ouadro’’ ce nu mai este utilizat de Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fara plată, către Spitalul Municipal Sf. Doctori Cosma si

Damian'' Radauti, a unui ‘'Sistem de diagnostic radiographic - Combigraph Ouadro'', ce nu mai este utilizat de Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 25 noiembrie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sănătate, Familie, Protecție Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 108328/19.11.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere H.G. nr. 841/23.10.1995 modificata si completata prin H.G. nr. 966/1998 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;

Având în vedere adresa nr. 95952/16.10.2015 a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

Având în vedere adresa nr. 20034/24.09.2015 a Spitalului Municipal ‘'Sf. Doctori Cosma si Damian'' Radauti;

Având în vedere referatul de disponibilizare nr. 20834/05.10.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba transmiterea, fara plată, către Spitalul Municipal ‘'Sf. Doctori Cosma si Damian'' Radauti, a unui ‘'Sistem de diagnostic radiographic - Combigraph Ouadro'', ce nu mai este utilizat de Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, cu obligatia de a asigura exploatarea si functionarea conform prevederilor stabilite prin regulamentele de functionare ale unitatilor sanitare.

Art.2 Bunul mobil menționat la art. 1, va fi predat pe bază de proces - verbal ce va fi incheiat intre Spitalul Clinic de Recuperare Iasi si Spitalul Municipal ‘'Sf. Doctori Cosma si Damian'' Radauti.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului lasi; Directiei Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Spitalului Clinic de Recuperare lasi; Spitalului Municipal ‘'Sf. Doctori Cosma si Damian'' Radauti, judetul Suceava; Institutiei Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea in aplicare a acestei hotarari va fi asigurata de catre: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Spitalul Clinic de Recuperare Iasi;Spitalul Municipal ‘'Sf. Doctori Cosma si Damian'' Radauti, judetul Suceava.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 376 din 25 noiembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 376 din 25 noiembrie 2015