Hotărârea nr. 375/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010, de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 108463/19.11.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresele nr. 96859/20.10.2015 a SC Servicii Publice Iasi SA;

Având în vedere planul de amplasament si delimitarea a imobilelor intocmit de SC

Grup Cinci SRL;

Având în vedere adresa nr. 21735/07.03.2008 a Primariei Comunei Rediu;

Având în vedere Contractul nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii prin

concesiune a serviciilor publice incheiat cu SC Servicii Publice SA;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 307/2010 privind

aprobarea delegarii gestiunii serviciilor publice catre SC Servicii Publice Iasi SA;

Având în vedere Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice,

republicata;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică nr. 78115/01.09.2010, incheiat intre Municipiul Iași și S.C. Servicii Publice Iasi S.A., in sensul că:

a)    elementele de identificare ale mijlocului fix cu nr. de inventar 80513 SP sunt urmatoarele: - “teren aferent Cimitirului Sf. Treime, str. Popauti nr. 28, suprafata 94605.79 mp, valoarea de inventar 14141933.38 lei'';

b)    elementele de identificare ale mijlocului fix cu nr. de inventar 13152SP sunt urmatoarele: -“ camera mortuara (modul), situata in incinta Cimitirului Sf. Treime, suprafata construita la sol 22.60 mp, valoarea de inventar 35661.77 lei‘'

c)    elementele de identificare ale mijlocului fix cu nr. de inventar 1519SP sunt urmatoarele:- ‘' cladire administrativa Cimitirul Sf. Treime, str. Popauti nr. 28, suprafata construita la sol 70.29 mp, valoarea de inventar 58755.33 lei''.

Art.2 Se aproba extinderea suprafetei de teren aferenta Cimitirului Petru si Pavel cu suprafața de teren aferenta serelor din zona Moara de Vant, dupa desfiintarea acestora, in vederea amenajarii acesteia ca locuri de veci, alei si orice alte lucrari sunt necesare.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; S.C. Servicii Publice Iasi S.A.; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Generale Economice si de Finante Publice Locale; S.C. Servicii Publice Iasi S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 375 din 25 noiembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 375 din 25 noiembrie 2015