Hotărârea nr. 374/2015

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 312/30.09.2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 312/30.09.2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul propus si aprobat în unanimitate în plenul ședinței, prin care lucrarile de modernizare si refacere arhitecturala asupra imobilului cad in sarcina proprietarului, consemnat si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 108260/19.11.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Sentinta Civila nr. 2464/10.02.2012 a Tribunalului Iasi;

Având în vedere Decizia nr. 658/26.02.2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 312/30.09.2015 privind atestarea la domeniului public al Municipiului Iasi, a imobilelor (constructii si teren aferent), situate in b-ul Independentei nr. 16 (corp A), si respectiv b-dul Independentei nr. 3 (corp B), avand destinatia de ‘'Muzeu de Istorie Naturala'',

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

1 / 3 la H.C.L. nr. 374 din 25 noiembrie 2015

Având în vedere Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea art. 1 al HCL 312/30.09.2015, astfel: ‘'Corpul B al ‘'Muzeului de Istorie Naturala'', va fi inregistrat, dupa caz, in evidenta contabila a Municipiului Iasi, dupa finalizarea litigiului asupra acestuia.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 al HCL 312/30.09.2015, in sensul ca acesta va avea urmatorul cuprins:

‘'a) Administrarea imobilelor (Corp A si Corp B) se va face de către Universitatea Al. I. Cuza, în baza unui contract de administrare.

Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze Contractul de

Administrare.

Universitatea AL. I. Cuza va efectua toate lucrările de reabilitare și întreținere curentă a imobilului, va achita utilitățile și orice alte cheltuieli legate de acesta.

b) Spatiile (cu destinatie de sali de conferinta, biblioteca si birouri - 4 incaperi) situate la parterul imobilului Corp A, vor fi utilizate de Societatea de Medici si Naturalisti in baza unui contract de colaborare incheiat cu Universitatea AL. I. Cuza.''

Lucrarile de modernizare si refacere arhitecturala cad in sarcina proprietarului imobilului.

Art. 3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Generale Tehnice si Investitii; Directiei Generale Economice si de Finanate Publice Locale -Serviciul Contabilitate, Universitatii „Alexandru Ioan Cuza'' Iasi; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Generală Tehnica si Investiții; Direcția Generală Economica si de Finanate Publice Locale - Serviciul Contabilitate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza'' Iasi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 374 din 25 noiembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 374 din 25 noiembrie 2015