Hotărârea nr. 373/2015

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Poliţia Municipiului Iaşi (pentru uzul Secţiei 1 Poliţie) a unui spaţiu în suprafaţă de 14 mp situat în clădirea administrativă din Piaţa Dacia cu sediul în Municipiul Iaşi Str. Vitejilor nr.27

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosință gratuită către Poliția Municipiului Iași (pentru uzul Secției 1 Poliție), a unui spațiu în suprafață de 14 mp, situat în clădirea administrativă din Piața Dacia, cu sediul în Municipiul Iași, Str. Vitejilor nr.27

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de către S.C. ECOPIAȚA S.A;

Având în vedere Ordonanța de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 306/2010 privind delegarea gestiunii pentru serviciul public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, oborului, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal din Municipiul Iași, societății comerciale ECOPIAȚA S.A.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 1 (un) an, către Poliția Municipiului Iași (pentru uzul Secției 1 Poliție Iași) , a spațiului în suprafață de 14 mp, situat în clădirea administrativă din Piața Dacia, cu sediul în Municipiul Iași, Str. Vitejilor nr.27, Județul Iași, identificat conform schiței anexate prezentei hotărâri (Anexa nr.1), în vederea desfășurării activităților polițienești specifice.

Art.2. Poliția Municipiului Iași va achita toate cheltuielile ocazionate de utilizarea spațiului în cauză de către Secția 1 Poliție (cu excepția tarifului de închiriere) și va încheia cu S.C. ECOPIAȚA S.A. un contract de folosință, cu respectarea prevederilor prezentei Hotărâri.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului municipiului Iași, Instituției Prefectului Județului Iași, S.C. ECOPIAȚA S.A., Poliției Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat .

Art.4. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de către S.C. ECOPIAȚA S.A., Poliția Municipiului Iași, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locală, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 373 din 25 noiembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 373 din 25 noiembrie 2015