Hotărârea nr. 372/2015

HOTĂRÂRE privind numirea domnului Victor Bejan reprezentant al Consiliului Local Iaşi în Consiliul Administrativ al Ateneului Tătăraşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Victor Bejan reprezentant al Consiliului Local Iași în Consiliul Administrativ al Ateneului Tătărași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 109129/20.11.2015 întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile,

Având în vedere H.C.L. nr. 91/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a instituției publice de spectacole și concerte Ateneul Tătărași,

Având în vedere prevederile Cap. V, art. 11, alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a instituției publice de spectacole și concerte Ateneul Tătărași,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă numirea domnului consilier Victor Bejan ca reprezentant al Consiliului Local Iași în Consiliul Adminstrativ al Ateneului Tătărași.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi transmisă către Primarul Municipiului Iași, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile, Ateneul Tătărași, domnul Consilier Victor Bejan, Instituția Prefectului Judetului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Ateneul Tătărași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 372 din 25 noiembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 372 din 25 noiembrie 2015