Hotărârea nr. 370/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării lucrărilor de canalizare menajeră şi pluvială la SC TEHNOPOLIS SRL Iaşi şi finanţarea acestora în anul 2016 şi respectiv 2017 conform cotei părţi din cheltuieli ce revin în sarcina Consiliului Local Municipal Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării lucrărilor de canalizare menajeră și pluvială la SC TEHNOPOLIS SRL Iași și finanțarea acestora în anul 2016 și respectiv 2017, conform cotei părți din cheltuieli ce revin în sarcina Consiliului Local Municipal Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25.11.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 107985/18.11.2015 elaborată de către Directia Tehnică și de Investiții, Serviciul Unitate Implementare Proiecte Mediu privind aprobarea lucrărilor de canalizare menajeră și pluvială și finanțarea acestora în anul 2016 și 2017, conform Programului de etapizare anexat;

Având în vedere Contractul de Asociere în Participațiune din data de 18.07.2003, între Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi”, în calitate de asociat, Universitatea ”Al. I. Cuza” în calitate de asociat, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad”, în calitate de asociat, Consiliul Județean Iași, în calitate de asociat și Consiliul Local Municipal Iași, în calitate de asociat;

Având în vedere Actul Aditional nr. 3/10.07.2007 la Contractul de Asociere în Participațiune din data de 18.07.2003, prin care se modifică art. 11, Capitolul V din contract (”Aportul asociaților”);

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Conducere al Asocierii în

Participație TEHNOPOLIS nr. 16/12.08.2015 de aprobare a noului Program de

etapizare privind realizarea lucrărilor de canalizare menajeră și pluvială în vederea obținerii noii autotizații de gospodărire a apelor pentru Parcul Tehnopolis;

Având în vedere Adresa S.C. Tehnopolis S.R.L. nr. 949 din 08.10.2015, înregistrată la Municipiul Iași cu nr. 93465/09.10.2015, cu privire la investițiile necesare pentru Parcul Științific și Tehnologic Tehnopolis pentru perioada 2016 - 2017;

Având în vedere Nota de informare cu privire la documentația depusă de SC Tehnopolis SRL nr. 93465/09.10.2015, întocmită de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Adresa S.C. Tehnopolis S.R.L. nr. 992 din 26.10.2015, înregistrată la Municipiul Iași cu nr. 99112/26.10.2015 de solicitare a aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iași a finanțării expertizei tehnice pentru stabilirea stării protecției anticorozivă a clădirilor Nucleus și Duplex ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, respectiv a lucrărilor de canalizare menajeră și pluvială și finanțarea acestora în anul 2016 și 2017, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, conform Programului de etapizare anexat.;

Având în vedere Devizul General - canalizare menjajeră și deviz general -canalizare pluviale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă realizarea lucrărilor de canalizare menajeră și pluvială la SC TEHNOPOLIS SRL Iași și finanțarea acestora în anul 2016 și respectiv 2017, conform cotei părți din cheltuieli ce revin în sarcina Consiliului Local Municipal Iași.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean Iași; S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.; Direcției Generale Tehnice și de Investiții; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Economică si de Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnică si Investiti.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 370 din 25 noiembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 370 din 25 noiembrie 2015