Hotărârea nr. 37/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 335 din 7 septembrie 2010 privind realizarea proiectului „Dezvoltarea axei de transport Est – Vest in Municipiul Iaşi”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 335 din 7 septembrie 2010 privind realizarea proiectului „Dezvoltarea axei de transport Est - Vest in Municipiul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 13.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței și consemnat și în procesul verbal al ședinței, după cum urmează:

Se modifică Articolul 1 de la prezentul proiect de hotărâre astfel:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 335 din 07.09.2010, care

va avea următorul conținut: "Se aproba bugetul proiectului cu valoarea totala de 75.214.928,00 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.207.531,20 lei, reprezentând cota de 2% din costurile eligibile, finanțarea cheltuielilor neeligibile cu suma de 435.948,32 lei, finanțarea costurilor privind taxa pe valoarea adăugata (T.V.A.) cu suma de 14.402.419,50 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre, precum si finanțarea eventualelor costuri neeligibile inclusiv cele conexe ce ar putea interveni in cadrul proiectului."

În cadrul Anexei I au avut loc următoarele modificări:

În cadrul Capitolului 1.3 Total valoare 4.516,54 față de 10.820,00

Valoare TVA : 1.083,97 față de 2.596,80 În cadrul Capitolului 5.1.1 Total valoare 132.215,68 față de 187.824,79

Valoare TVA: 31.731,76 față de 45.077,95

În cadrul Capitolului 5.1.2 Total valoare 48.743,41 față de 50.377,90 Valoare TVA: 11.698,42 față de 12.090,70

Având în vedere referatul de specialitate nr. 12802 din 10.02.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere adresa nr. 11163/OI/09.07.2013 emisă de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice privind initierea redactarii de acte aditionale de diminuare a valorii contractelor de finantare prin P.O.R. 2007 - 2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 335 din 07 septembrie 2010, care va avea următoarea formulare: "Se aproba bugetul proiectului cu valoarea totala de 75.214.928,00 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.207.531,20 lei, reprezentând cota de 2% din costurile eligibile, finanțarea cheltuielilor neeligibile cu suma de 435.948,32 lei, finanțarea costurilor privind taxa pe valoarea adăugata (T.V.A.) cu suma de 14.402.419,50 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre, precum si finanțarea eventualelor costuri neeligibile inclusiv cele conexe ce ar putea interveni in cadrul proiectului."

Art.2. Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 335 din 7 septembrie 2010 se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 335 din 7 septembrie 2010 rămân

nemodificate.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții;

Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Călin Scripcaru    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 37 din 13 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa 1 la HCL Nr. 37 din 13 februarie 2015

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 335 din 7 septembrie 2010 privind realizarea proiectului „Dezvoltarea axei de transport Est - Vest in Municipiul Iași”

BUGETUL PROIECTULUI

Nr.crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli

eligibile

TOTAL

(RON)

TVA

-1-

-2-

-3-

-4-

(5)=(3)+(4)

-6-

1

Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția

terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea

terenului

0,00

8.551.865,00

8.551.865,00

2.052.447,60

1.3

Amenajări pentru

protecția

mediului

0,00

4.516,54

4.516,54

1.083,97

TOTAL

CAPITOL 1

0,00

8.556.381,54

8.556.381,54

2.053.531,57

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru

asigurarea

utilităților

necesare

obiectivului

348.020,00

348.020,00

83.524,80

TOTAL

CAPITOL 2

348.020,00

0,00

348.020,00

83.524,80

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

64.354,50

0,00

64.354,50

15.445,08

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

2.945,85

2.945,85

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

199.995,46

199.995,46

39.999,14

3.4

Consultanță

23.573,82

458.813,81

458.813,81

115.773,03

3.5

Asistență tehnică

0,00

983.401,76

983.401,76

236.016,42

TOTAL

CAPITOL 3

87,928.32

1.645.156,88

1.733.085,20

407.233,67

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0.00

47.349.779,91

47.349.779,91

11.363.947,18

4.2

Dotări de specialitate

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0.00

47.349.779,91

47.349.779,91

11.363.947,18

Nr.crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli

eligibile

TOTAL

(RON)

TVA

-1-

-2-

-3-

-4-

(5)=(3)+(4)

-6-

CAPITOL 4

5

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

180.959,09

180.959,09

43.430,18

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

132.215,68

132.215,68

31.731,76

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

48.743,41

48.743,41

11.698,42

5.2

Cote legale

0,00

766.149,02

766.149,02

0,00

TOTAL

CAPITOL 5

0,00

947.108,11

947.108,11

43.430,18

6

Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

0,00

1.836.395,74

1.836.395,74

440.734,98

TOTAL

CAPITOL 6

0,00

1.836.395,74

1.836.395,74

440.734,98

7

Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1

Audit

0,00

7.888,00

7.888,00

1.893,12

7.2

Informare și publicitate

0,00

33.850,00

33.850,00

8.124,00

TOTAL

CAPITOL 7

0,00

41.738,00

41.738,00

10.017,12

8

Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

TOTAL

CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

GENERAL

435.948,32

60.376.560,18

60.812.508.50

14.402.419,50

Surse de finanțare a proiectului

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

J

VALOARE

(RON)

I

Valoarea totală a proiectului:

75.214.928,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

435.948,32

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

60.376.560,18

c.

TVA

14.402.419,50

II

Contribuția proprie în proiect:

1.643.479,52

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

1.207.531,20

b

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

435.948,32

III

TVA

14.402.419,50

IV

Asistență financiară nerambursabilă

9

solicitată

59.169.028,98

Președinte de Ședință

Călin Scripcaru

6 / 6 la H.C.L. nr. 37 din 13 februarie 2015