Hotărârea nr. 369/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanţării necesare în anul 2016 pentru realizarea expertizei tehnice şi a studiilor de specialitate pentru refacerea protecţiei anticorozive a clădirilor Nucleus şi Duplex ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iaşi conform cotei părţi din cheltuieli ce revin în sarcina Consiliului Local Municipal Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării necesare în anul 2016 pentru realizarea expertizei tehnice și a studiilor de specialitate pentru refacerea protecției anticorozive a clădirilor Nucleus și Duplex ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași conform cotei părți din cheltuieli ce revin în sarcina Consiliului Local Municipal Iași.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25.11.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 107983/10.11.2015, elaborată de către Directia Tehnică și de Investiții, Serviciul Unitate Implementare Proiecte Mediu privind aprobarea finanțării necesare realizării expertizei tehnice și a studiilor de specialitate pentru refacerea protecției anticorozive a clădirilor Nucleus și Duplex ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași;

Având în vedere Contractul de Asociere în Participațiune din data de 18.07.2003, între Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi”, în calitate de asociat, Universitatea ”Al. I. Cuza” în calitate de asociat, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad”, în calitate de asociat, Consiliul Județean Iași, în calitate de asociat și Consiliul Local Municipal Iași, în calitate de asociat;

Având în vedere Actul Aditional nr. 3/10.07.2007 la Contractul de Asociere

în Participațiune din data de 18.07.2003, prin care se modifică art. 11, Capitolul V din contract ("Aportul asociaților”);

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Conducere al Asocierii în Participație TEHNOPOLIS nr. 14/12.08.2015 de aprobare a finanțării expertizei tehnice pentru stabilirea gradului de degradare a protecției anticoroziveaplicate elementelor metalice din structura clădirilor Duplex și Nucleos din cadrul Parcului TEHNOPOLIS în vederea stabilirii măsurilor care se impun pentru refacerea protecției anticorozive a acestora;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Conducere al Asocierii în Participație TEHNOPOLIS nr. 17/12.08.2015 privind (1) aprobarea de principiu a finanțării expertizei tehnice pentru stabilirea gradului de degradare a protecției anticorozive aplicate elementelor metalice din structura clădirilor Duplex și Nucleos din cadrul Parcului TEHNOPOLIS în vederea stabilirii măsurilor care se impun pentru refacerea protecției anticorozive a acestora; Art. 1 prevede la alin. (2): ”Aprobarea finanțării lucrării menționate la alin. (1) se va face prin hotărâre de Consiliu Județean Iași și hotărâre de Consiliu Local Iași.”

Având în vedere Adresa S.C. Tehnopolis S.R.L. nr. 949 din 08.10.2015, înregistrată la Municipiul Iași cu nr. 93465/09.10.2015, cu privire la investițiile necesare pentru Parcul Științific și Tehnologic Tehnopolis pentru perioada 2016 - 2017;

Având în vedere Nota de informare cu privire la documentația depusă de SC Tehnopolis SRL nr. 93465/09.10.2015, întocmită de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Adresa S.C. Tehnopolis S.R.L. nr. 992 din 26.10.2015, înregistrată la Municipiul Iași cu nr. 99112/26.10.2015 de solicitare a aprobării prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iași a finanțării expertizei tehnice pentru stabilirea stării protecției anticorozivă a clădirilor Nucleus și Duplex ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, conform listei de investiții pentru anul 2015, respectiv a lucrărilor de canalizare menajeră și pluvială și finanțarea acestora în anul 2016 și 2017, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași, conform Programului de etapizare anexat.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finanțarea necesară în anul 2016 pentru realizarea expertizei tehnice și a studiilor de specialitate pentru refacerea protecției anticorozive a clădirilor Nucleus și Duplex ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iași conform cotei părți din cheltuieli ce revin în sarcina Consiliului Local Municipal Iași.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean Iași; S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.; Direcției Generale Tehnice și de Investiții; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Economică si de Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnică si Investiti.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 369 din 25 noiembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 369 din 25 noiembrie 2015