Hotărârea nr. 368/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare spatii de joacă pentru copii " în Municipiul Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ,, Modernizare spatii de joacă pentru copii " în Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25.11.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate intocmit de către Directia Tehnica si investitii înregistrat sub nr. 108781/ 20.11.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata cu O.U.G. nr. 46/2007 si O.U.G. nr. 64/2007;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții ,,Modernizare spatii de joacă pentru copii " conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investiti și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Economică si de Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnică si Investiti.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 368 din 25 noiembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

Anexa nr. 1 la HCL nr. 368/25.11.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ,, MODERNIZARE

SPAȚII DE JOACĂ" în Municipiul Iași

Nr.

crt.

AMPLASAMENTUL

1.

Str. A. Bârsescu nr.4

2.

Str. C. Negri nr. 60

3.

Str. C. Negri nr.37, bl.P1

4.

Str. Maior Popescu Eremia nr.17

5.

Str. Prof. Paul nr.3, bl.337

6.

Bd. T. Vladimirescu 25, bl. 333

7.

Str. Stejar nr. 19, bl. Q1

8.

Str. Pantel nr. 21, bl.A2

9.

Str. Stejar nr.24, bl.H3

10.

Str. Stejar nr. 37, bl. A1

11.

Str. V. Lupu nr.83, bl.D1

12.

Strd. Ciric nr. 38, bl. V1

13.

Str. V. Lupu nr.85, bl.V2-V3

14.

Str.V. Lupu nr.89, bl.V2-V1

15.

Str.V.Lupu nr.90, bl.E1, sc.A, B

16.

Str.Ciornei nr.4

17.

Str. Vlădiceni, bl.A4

18.

Str. Arapului nr. 3

19.

Bd. N. lorga nr. 59B, bl. R1

20.

All. Rozelor nr. 15, bl. Z2

21.

Bd. N. lorga nr. 55B, bl.R2

22.

Str.Libertătii nr.32 în spatele bl.622, sc.A

23.

Esplanada Oancea

24.

Str.Clopotari nr. 35 în spatele bl.609

25.

Str. Prof. Inculet nr. 21, bl. 681

26.

Șos. Nicolina nr. 27, bl. 958

27.

All. Tudor Neculai nr. 123, bl. 1009

28.

Str. Orientului nr. 35, bl.824

29.

Str. Împăcării nr.7, bl.911, Tr.III

30.

Str. Al. O. Teodoreanu nr. 16, Bl. B4-2

31.

Str. Orientului nr. 21, bl.821

32.

Str. Orientului nr.15, bl.809

33.

Str. Bradului nr. 27, bl.H12

34.

Str. Egalității nr. 30, bl.802

35.

Splai Bahlui nr. 33, bl. B3

36.

Șos. Națională 182A, bl.A15

37.

Str. Decebal nr. 24, bl. B5

38.

Calea Galatii 15, bl.F1 D

39.

Str. Vămășoaia nr.5, bl.A42

40.

Str. Cerna, bl.A1

41.

All. Musatini nr. 7, bl. H20

42.

All. Musatini nr. 11, bl. H5

43.

Bd. Alexandru cel Bun nr.11, bl.D1

44.

Str. Roman Vodă nr.10, bl. H18

45.

Str. Mușatini nr.23, bl.V2, sc.D

46.

Str. Mușatini nr. 55, bl. R2

47.

Str. Plăieșilor nr.1, bl. R1

48.

Str. Plăieșilor nr.9, bl.Q1

49.

Aleea Sucidava nr.11, bl. 260, sc.A

50.

Aleea Sucidava nr.13, bl. 259, sc.A

51.

Str. Milcov nr. 26, bl. 1204

52.

Aleea Sucidava nr.1, bl.Q3

53.

Str. Buridava nr. 10, bl. R7

54.

B-dul Dacia nr. 36, bl. SC7

55.

B-dul Dacia nr. 65

56.

B-dul Dacia nr. 40, bl. ANL

57.

Str. Columnei nr. 6, bl. N3

58.

Str. Canta nr.57, bl. 521

59.

Grădinita pp 13, str. V. Lupu nr. 104A

60.

Grădinita pn 20 str. Lascar Catargi

61.

Gradinita pp 27, Str. Sucidava nr. 3-4, bl. Z1

62.

Gradinita pp str. Sf. Sava

63.

Gradinita pn 1 - str. Vasile Lupu nr. 63

Bis

64.

Cresa nr. 6 - Al. Decebal nr. 10

65.

Gradinita pp nr. 6 - Strada Nicorita nr. 3

66.

Gradinita pp nr. 1 - Șos. Nicolina nr. 46

67.

Gradinita pp nr. 12 - Aleea Nicolina 9

68.

Gradinita pp nr. 25 - str. Arges nr. 5

69.

Str. Canta nr.58, bl.480, sc. A

70.

Str. Canta nr.56, bl. 549

71.

Șos. Păcurari nr.48, bl. 553

72.

Str. Luca Arbore nr. 24, bl. 511

73.

Str. Canta nr.40, bl. 531

74.

Str. Canta nr.8 A, bl. G10

75.

Str-la Canta nr. 3-5, bl. 459

76.

Str-la Canta nr. 15, bl. 461

77.

Str. Toma Cozma nr.93, bl. 571-570

78.

Str. Nicolau nr.1, bl. 588

79.

Str. Nicolau nr. 6, bl.577A

80.

Str. Păcurari nr.133, bl. 598

81.

Șos. Moara de Foc nr. 6-10, bl.405 - 406

82.

Str. Străp. Silvestru 31, bl.T6

83.

Str.Străp. Silvestru nr.11, bl.D

84.

Str. Toma Cozma nr. 11, bl. 568

85.

Str. Silvestru nr. 11, bl. D2

86.

Grădina Copou

87.

Str-la Grădinari nr. 27

88.

Str. Cetatuia nr. 19, bl. 752

89.

Str-la Cetatuia nr. 11, bl. 756

90.

Str. Cetatuia nr. 14, bl. 764

91.

Str-la Cetatuia nr. 3, bl. 761

92.

Str-la Cetatuia nr. 1, bl. 762

93.

Str. Pacurari nr. 114

Președinte de Ședință Paul Corneliu Boișteanu

5 / 5 la H.C.L. nr. 368 din 25 noiembrie 2015