Hotărârea nr. 367/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare spatiu pentru centru de cartier Cantemir”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare spatiu pentru centru de cartier Cantemir”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25.11.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 108205 din 19.11.2015, întocmit de Serviciul Investiții ;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare spatiu pentru centru de cartier Cantemir” .

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investiti și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Economică si de Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnică si Investiti.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 367 din 25 noiembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

Anexa nr. 1 la HCL nr. 367/25.11.2015

Indicatorii tehnico-economici

ai obiectivului „Reabilitare spatiu pentru centru de cartier Cantemir”

1. Indicatori economici:

Valoare investiție cu TVA 24% : 80000,00 lei din care C+M : 67972 lei

2. Indicatori tehnici:

Durata de realizare : 3 luni

Arie construită 112 mp

Arie utilă 98 mp

Președinte de Ședință Paul Corneliu Boișteanu

3 / 3 la H.C.L. nr. 367 din 25 noiembrie 2015