Hotărârea nr. 366/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire zid de sprijin şi împrejmuire cimitir Sf. Vasile”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire zid de sprijin și împrejmuire cimitir Sf. Vasile”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25.11.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 108027 din 18.11.2015, întocmit de Serviciul Investiții ;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Construire zid de sprijin și împrejmuire cimitir Sf. Vasile” conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investiti și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Economică si de Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnică si Investiti.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 366 din 25 noiembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

f

4

Anexa nr. 1 la HCL nr. 366/25.11.2015

Indicatorii tehnico-economici

ai obiectivului „Construire zid de sprijin și împrejmuire cimitir Sf. Vasile”

1.    Indicatori economici:

Valoare investiție : 965,06 mii lei din care C+M : 853,52 mii lei

2.    Indicatori tehnici:

Zid de sprijin în lungime de 158,15 ml Împrejmuire 158,15 ml Durata de execuție : 6 luni

Președinte de Ședință Paul Corneliu Boișteanu

3 / 3 la H.C.L. nr. 366 din 25 noiembrie 2015