Hotărârea nr. 365/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strazi în Municipiul Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Modernizare strazi în Municipiul Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25.11.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul consiliului local, consemnat si în procesul verbal al sedinței, în sensul că art. 1 din prezenta hotărâre va avea următorul conținut :" Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului Modernizare strazi in Municipiul Iasi, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 30 ianuarie 2015, conform anexei ce face parte integranta din prezenta Hotarare ".

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 108751/19.11.2015 intocmit de catre Directia Tehnica si Investitii;

Având in vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului Modernizare strazi in Municipiul Iași, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 30 ianuarie 2009, conform anexei ce face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Generale Tehnice si Investiti și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Generală Economică si de Finante Publice Locale, Directia Generală Tehnică si Investiti.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 365 din 25 noiembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

21

Împotrivă

2

Abțineri

f

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 365 din 25 noiembrie 2015