Hotărârea nr. 363/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Ecopiaţa S.A

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Ecopiața S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25.11.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 261/2010 de înființare a S.C. ECOPIAȚA S.A.;

Având în vede prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

Având în vedere prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 108697 / 19.11.2015 întocmit de către D.E.F.P.L;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Ecopiața S.A. nr. 31 din 17.11.2015

Având în vedere Nota de fundamentare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, înaintată de către S.C. Ecopiața S.A.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru anul 2015.

Art. 2. În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțelor Publice Locale; SC Ecopiața SA. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Ecopiața S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 363 din 25 noiembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 363 din 25 noiembrie 2015