Hotărârea nr. 361/2015

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 25 noiembrie

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul sedintei privind alocarea din fondul de rezervă aflat la dispoziția Municipiului Iași a sumei de 77,00 mii lei la capitolul bugetar 67.02.51 - la Cultura, recreere si religie - transferuri, precum si suplimentarea bugetului institutiei si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii cu suma de 77.00 mii, consemnat si în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 109815/23.11.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere Legea nr. 186/2014 - privind bugetul de stat pentru anul 2015;

Având în vedere prevederile nr.Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată.

Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

+ 17.981,08 mii lei

+ 1.515,00 mii lei + 285,00 mii lei + 103,92 mii lei + 22,08 mii lei

- 176,60 mii lei + 176,60 mii lei


Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.3.1 (Lista obiectivelor de investiții - activitate proprie) și Anexei nr.

I.    3.2. (Lista obiectivelor de investiții - învățământ) după cum urmează:

1.1. Se diminuează bugetul local astfel:

• la venituri cu suma de - 8.820,84 mii lei astfel:

03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare + 1.575,65 mii lei din patrimoniul personal

II.    02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 33.02.08 Venituri din prestări de servicii 36.02.50 Alte venituri 37.02.01 Donații și sponsorizări

37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare

45.02.01.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent)

45.02.02.01 Fondul Social European (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent)

45.02.03.01 Fondul de Coeziune (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent)

• la cheltuieli cu suma de - 8.820,84 mii lei astfel:

-    15.115,99 mii lei

-    13.547,06 mii lei

+ 174,00 mii lei

-    1.814,52 mii lei

+ 1.000,00 mii lei + 22,08 mii lei + 17.294,00 mii lei + 1.568,00 mii lei


51.02.20 Autorități publice și acțiuni externe - bunuri și servicii 54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri și servicii 65.02.10 Învățământ - cheltuieli de personal 65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii 65.02.51 Învățământ - transferuri între unități ale administrației + 110,00 mii lei publice

65.02.56 Învățământ - proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare

66.02.10 Sănătate - cheltuieli de personal

67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri și servicii

67.02.56 Cultură, recreere și religie - proiecte cu finanțare din fonduri

externe nerambursabile (FEN) postaderare

68.02.56 Asigurări și asistență socială - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 68.02.57 Asigurări și asistență socială - asistență socială 70.02.20 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - bunuri și servicii 80.02.56 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă -proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

81.02.56 Combustibili și energie - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

84.02.56 Transporturi - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

+ 180,00 mii lei + 285,00 mii lei + 100,00 mii lei

-    5.390,00 mii lei

-    500,00 mii lei

-    990,92 mii lei + 631,57 mii lei

-    6.000,00 mii lei

-    4.500,00 mii lei

-    14.093,57 mii lei + 1.463,00 mii lei


1.2.    Se suplimentează fondul de rezervă al Municipiului Iași cu suma de 1.463,00 mii lei, astfel:

84.02.71- Transporturi - cheltuieli de capital    - 1.463,00 mii lei

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale + 1.463,00 mii lei

1.3.    Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare,

astfel:

55.02.30 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi - dobânzi 81.02.20 Combustibili și energie - bunuri și servicii 81.02.81 Combustibili și energie - rambursări de credite 54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri și servicii 65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii 67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri și servicii 70.02.20 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - bunuri și servicii 74.02.20 Protecția mediului - bunuri și servicii 84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii

-    1.950,00 mii lei

-    10.640,00 mii lei

-    60,00 mii lei

+ 1.200,00 mii lei + 500,00 mii lei + 1.310,00 mii lei + 2.100,00 mii lei + 1.000,00 mii lei + 1.540,00 mii lei


84.02.40 Transporturi - subvenții    + 5.000,00 mii lei

1.4. Se repartizează suma de 2.157,00 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului

Iași, astfel:

54.05.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 2.157,00 mii lei 65.02.71 Învățământ - cheltuieli de capital    + 120,00 mii lei

67.02.51 Cultura, receere si religie - transferuri intre unitati ale

administratiei publice    + 77,00 mii lei

84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii    + 1.960,00 mii lei

Art.2 Se aprobă suplimentarea bugetului creditelor interne pe anul 2015 (fond 07) conform Anexei nr. 7 (Bugetul creditelor interne) și Anexei nr. 7.1 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 7.743,57 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 7.743,57 mii lei

Art.3 Se suplimenteaza bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii cu suma de 77,00 mii lei, conform Anexei nr.3 (Bugetul centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii), Anexei nr.3.1 (Sectiunea de functionare) si Anexei nr.3.2 (Sectiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 77,00 mii lei;

•    la cheltuieli în sumă de + 77,00 mii lei;

Art.4 Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2015), Anexei nr. 5 (Sinteza finanțării programelor) și Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare).

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Ateneului Tătărași, Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locală, Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene și Ateneul Tătărași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 361din 25 noiembrie 2015

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

****** 00.01 TOTAL VENITURI

1.073.586,29

-8.820,84

1.064.765,45

****** 48.02 VENITURI PROPRII

358.161,67

41.000,89

360.126,24

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

569.943,29

21.482,73

591.426,02

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

525.439,56

21.071,73

546.511,29

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

215.282,49

1.575,65

216.858,14

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS

215.282,49

1.575,65

216.858,14

03.02 impozit pe venit

5.364,25

1.575,65

6.939,90

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

5.364,25

1.575,65

6.939,90

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

209.918,24

0,00

209.918,24

04.02.01 Cota defalc imp.venit

207.876,00

0,00

207.876,00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

2.042,24

0,00

2.042,24

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

68.527,95

0,00

68.527,95

07.02 Impozite si taxe pe propr

68.527,95

0,00

68.527,95

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

58.079,59

0,00

58.079,59

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.676,91

0,00

19.676,91

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

38.402,68

0,00

38.402,68

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7.386,93

0,00

7.386,93

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.484,91

0,00

2.484,91

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

4.737,79

0,00

4.737,79

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

164,23

0,00

164,23

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

3.061,43

0,00

3.061,43

07.02.50 Alte imp si taxe propriet

0,00

0,00

0,00

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

238.128,22

19.496,08

257.624,30

11.02 Sume defalcate din TVA

214.499,71

19.496,08

233.995,79

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

209.577,92

17.981,08

227.559,00

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

4.921,79

1.515,00

6.436,79

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

476,05

0,00

476,05

12.02.07 Taxe hoteliere

476,05

0,00

476,05

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.064,72

0,00

1.064,72

15.02.01 Impozit pe spectacol

220,51

0,00

220,51

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

844,21

0,00

844,21

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

22.087,74

0,00

22.087,74

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

17.167,38

0,00

17.167,38

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

10.251,41

0,00

10.251,41

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

6.915,97

0,00

6.915,97

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

800,15

0,00

800,15

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

4.120,21

0,00

4.120,21

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.500,90

0,00

3.500,90

18.02 Alte impozite si taxe fiscal

3.500,90

0,00

3.500,90

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.500,90

0,00

3.500,90

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

44.503,73

411,00

44.914,73

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

16.237,27

0,00

16.237,27

30.02 Venituri din proprietate

16.232,17

0,00

16.232,17

30.02.05 Ven concesiuni, inch

14.226,47

0,00

14.226,47

30.02.05.30 Alte ven concesiuni

14.226,47

0,00

14.226,47

30.02.08 Venituri din dividende

1.527,16

0,00

1.527,16

30.02.08.02 Divid. alti platitor

1.527,16

0,00

1.527,16

30.02.50 Alte venituri din proprietate

478,54

0,00

478,54

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

31.02 Venituri din dobanzi

5,10

0,00

5,10

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

5,10

0,00

5,10

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

28.266,46

411,00

28.677,46

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

7.473,36

285,00

7.758,36

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

6.869,59

285,00

7.154,59

33.02.12 Contr pers cantine

16,29

0,00

16,29

33.02.50 Alte ven prest serv

587,48

0,00

587,48

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2.779,64

0,00

2.779,64

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.481,47

0,00

2.481,47

34.02.50 Alte ven din taxe

298,17

0,00

298,17

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

9.007,01

0,00

9.007,01

35.02.01 Ven amenzi si altele

8.991,79

0,00

8.991,79

35.02.01.02 Ven amenzi sanctiuni

8.991,79

0,00

8.991,79

35.02.03 Incas valorif bunuri

15,22

0,00

15,22

36.02 Diverse venituri

8.926,47

103,92

9.030,39

36.02.01 V.aplicare prescript

18,91

0,00

18,91

36.02.06 Taxe speciale

2.545,68

0,00

2.545,68

36.02.14 Recup ch ef in pr ex

7,38

0,00

7,38

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termic

a    1,53

0,00

1,53

36.02.50 Alte venituri

6.352,97

103,92

6.456,89

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

79,98

22,08

102,06

37.02.01 Donatii si sponsorizari

79,98

22,08

102,06

37.02.03 Vars SF pt SD a BL

-50.342,37

-120,00

-50.462,37

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

50.342,37

120,00

50.462,37

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

2.798,07

0,00

2.798,07

39.02 Venituri din valorif.bunuri

2.798,07

0,00

2.798,07

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

77,22

0,00

77,22

39.02.03 V din vanz locuinte

730,18

0,00

730,18

39.02.07 V din vanz unor bunuri apartinand dom.privat a

l statului 1.848,26

0,00

1.848,26

39.02.10 Depozite spec constructii

142,41

0,00

142,41

* 00.16 III. OPERATII FINANCIARE

0,00

0,00

0,00

*    00.17 IV. SUBVENTII

198.043,69

-15.115,99

182.927,70

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

198.043,69

-15.115,99

182.927,70

42.02 Subventii de la buget de stat

198.043,69

-15.115,99

182.927,70

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele loca

le pentru 3fin.8a0n1ta,0r0e

a investitiilor0in,0s0a

natate 3.801,00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele l

ocale pent3r.u80fin1a,0n0ț

rea aparatu0ri,i0m0

3.80hi00

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului S

ănătății că1t.r8e4b0u,0g0e

tele locale pe0n,0tr0u

finanțar1e.a8i4n0v,e0s0ti

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerul

i Sănătăți1i .c8ă4t0re,0b0u

getele locale0,p0e0

1.840,00

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

192.163,69

-15.115,99

177.047,70

42.02.34 Subv incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea

sănătății    45,00

0,00

45,00

42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadrul

programelor 2F0E,G00A

implementa0te,0d0

20,00

45.02 Sume UE plati confirmate

302.801,24

-15.187,58

287.613,66

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

210.365,86

-13.547,06

196.818,80

45.02.01.01 Sume plati an curent

201.866,42

-13.547,06

188.319,36

45.02.01.02 Sume plt an anterior

1.299,47

0,00

1.299,47

45.02.01.03 Prefinantare

7.199,97

0,00

7.199,97

45.02.02 Fd Social European

8.794,69

174,00

8.968,69

45.02.02.01 Sume plati an curent

6.791,56

174,00

6.965,56

45.02.02.02 Sume plati an anteri

1.452,09

0,00

1.452,09

45.02.02.03 Prefinantari

551,04

0,00

551,04

45.02.03 Fondul de coeziune

83.614,73

-1.814,52

81.800,21

45.02.03.01 Sume plati an curent

78.078,29

-1.814,52

76.263,77

45.02.03.02 Sume plati an anteri

5.536,44

0,00

5.536,44

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

25,96

0,00

25,96

45.02.08.02 Sume plati an anteri

25,96

0,00

25,96

*** 49 TOTAL CHELTUIELI

1.118.896,16

-8.820,84

1.110.075,32

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

62.585,50

-344,92

62.240,58

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

34.437,59

1.000,00

35.437,59

10 Cheltuieli de personal

21.918,84

0,00

21.918,84

20 Bunuri si servicii

9.402,00

1.000,00

10.402,00

56 Pr fonduri externe nerambur

70,20

0,00

70,20

71 Active nefinanciare

2.138,55

0,00

2.138,55

81 Rambursari de credite

908,00

0,00

908,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

17.628,91

605,08

18.233,99

20 Bunuri si servicii

8.932,86

1.222,08

10.154,94

50 Fond de rezerva

6.638,74

-617,00

6.021,74

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.934,57

0,00

1.934,57

56 Pr fonduri externe nerambur

122,74

0,00

122,74

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi

- din care titlurile:

10.519,00

-1.950,00

8.569,00

20 Bunuri si servicii

262,00

0,00

262,00

30 Dobanzi

10.257,00

-1.950,00

8.307,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

13.744,10

0,00

13.744,10

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care

titlurile:

13.744,10

0,00

13.744,10

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

13.396,10

0,00

13.396,10

71 Active nefinanciare

148,00

0,00

148,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

368.703,72

14.586,08

383.289,80

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

227.280,58

19.772,00

247.052,58

10 Cheltuieli de personal

170.580,00

17.294,00

187.874,00

20 Bunuri si servicii

23.617,48

2.068,00

25.685,48

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.499,45

110,00

1.609,45

56 Pr fonduri externe nerambur

19.614,49

180,00

19.794,49

57 Asistenta sociala

354,60

0,00

354,60

59 Alte cheltuieli

609,56

0,00

609,56

71 Active nefinanciare

11.005,00

120,00

11.125,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

16.130,95

285,00

16.415,95

10 Cheltuieli de personal

6.714,59

285,00

6.999,59

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

9.216,36

0,00

9.216,36

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

69.822,24

-3.980,00

65.842,24

10 Cheltuieli de personal

346,79

0,00

346,79

20 Bunuri si servicii

19.017,16

1.410,00

20.427,16

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.737,46

0,00

1.737,46

56 Pr fonduri externe nerambur

37.524,60

-5.390,00

32.134,60

59 Alte cheltuieli

9.915,63

0,00

9.915,63

71 Active nefinanciare

1.251,60

0,00

1.251,60

81 Rambursari de credite

29,00

0,00

29,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

55.469,95

-1.490,92

53.979,03

10 Cheltuieli de personal

18.715,29

0,00

18.715,29

20 Bunuri si servicii

8.981,21

0,00

8.981,21

55 Alte transferuri

74,20

0,00

74,20

56 Pr fonduri externe nerambur

10.148,98

-500,00

9.648,98

57 Asistenta sociala

14.701,92

-990,92

13.711,00

59 Alte cheltuieli

1.000,00

0,00

1.000,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS 2015

71 Active nefinanciare

1.759,75

0,00

1.759,75

72 Active financiare

0,60

0,00

0,60

81 Rambursari de credite

88,00

0,00

88,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

59.917,34

3.731,57

63.648,91

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

44.915,34

2.731,57

47.646,91

20 Bunuri si servicii

24.845,60

2.731,57

27.577,17

55 Alte transferuri

134,51

0,00

134,51

56 Pr fonduri externe nerambur

3.893,98

0,00

3.893,98

59 Alte cheltuieli

0,40

0,00

0,40

71 Active nefinanciare

9.097,85

0,00

9.097,85

81 Rambursari de credite

6.943,00

0,00

6.943,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

15.002,00

1.000,00

16.002,00

20 Bunuri si servicii

14.879,00

1.000,00

15.879,00

71 Active nefinanciare

5,00

0,00

5,00

81 Rambursari de credite

118,00

0,00

118,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

613.945,50

-26.793,57

587.151,93

* 80.02 Actiuni generale economice, comerciale si de

munca - din care titlurile:

34.596,21

-6.000,00

28.596,21

56 Pr fonduri externe nerambur

34.596,21

-6.000,00

28.596,21

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

250.396,93

-15.200,00

235.196,93

20 Bunuri si servicii

10.640,00

-10.640,00

0,00

40 Subventii

10.900,00

0,00

10.900,00

56 Pr fonduri externe nerambur

207.365,53

-4.500,00

202.865,53

71 Active nefinanciare

1.049,40

0,00

1.049,40

81 Rambursari de credite

20.442,00

-60,00

20.382,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

308.019,23

-5.593,57

302.425,66

20 Bunuri si servicii

26.338,03

3.500,00

29.838,03

40 Subventii

35.050,00

5.000,00

40.050,00

56 Pr fonduri externe nerambur

219.800,77

-14.093,57

205.707,20

71 Active nefinanciare

8.629,43

0,00

8.629,43

81 Rambursari de credite

18.201,00

0,00

18.201,00

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

20.933,13

0,00

20.933,13

20 Bunuri si servicii

476,05

0,00

476,05

55 Alte transferuri

3,55

0,00

3,55

56 Pr fonduri externe nerambur

20.353,48

0,00

20.353,48

59 Alte cheltuieli

0,05

0,00

0,05

72 Active financiare

100,00

0,00

100,00

******* 99 DEFICIT (cod 49.02-11.01)

45.309,87

0,00

45.309,87

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


INTOCMIT

MIHAELA COSMA

MUNICIPIUL IAȘI

ANEXA 1.1


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

****** 00.01 TOTAL VENITURI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

519.838,39

21.362,73

541.201,12

***** 00.02 I. VENITURI CURENTE

519.599,39

21.362,73

540.962,12

**** 00.03 A. VENITURI FISCALE

525.439,56

21.071,73

546.511,29

*** 00.04 A1. IMP.VENIT,PROFIT SI CAPITAL

215.282,49

1.575,65

216.858,14

** 00.06 A1.2 IMPOZIT PE VENIT,PROF.PERS.FI

215.282,49

1.575,65

216.858,14

03.02 impozit pe venit

5.364,25

1.575,65

6.939,90

03.02.18 Impozit pe v. din transf p

5.364,25

1.575,65

6.939,90

* 04.02 Cote defalcate din imp.ven

209.918,24

0,00

209.918,24

04.02.01 Cota defalc imp.venit

207.876,00

0,00

207.876,00

04.02.04 Cota defalc pt.echil.buget

2.042,24

0,00

2.042,24

* 00.09 A3. IMPOZITE SI VENITURI PE PROPRI

68.527,95

0,00

68.527,95

07.02 Impozite si taxe pe propr

68.527,95

0,00

68.527,95

07.02.01 Impozit si taxe pe cladiri

58.079,59

0,00

58.079,59

07.02.01.01 Impozit pe cladiri de la PF

19.676,91

0,00

19.676,91

07.02.01.02 Impozit pe cladiri de la PJ

38.402,68

0,00

38.402,68

07.02.02 Impozite si taxe pe teren

7.386,93

0,00

7.386,93

07.02.02.01 Impozit pe terenuri de la PF

2.484,91

0,00

2.484,91

07.02.02.02 Impozit pe terenuri de la PJ

4.737,79

0,00

4.737,79

07.02.02.03 Impozit pe terenuri din extravilan

164,23

0,00

164,23

07.02.03 Taxe judic timbru& alte t

3.061,43

0,00

3.061,43

07.02.50 Alte imp si taxe propriet

0,00

0,00

0,00

* 00.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PT.BUNURI&SER

238.128,22

19.496,08

257.624,30

11.02 Sume defalcate din TVA

214.499,71

19.496,08

233.995,79

11.02.02 Sume defalcate din TVA pt muni

209.577,92

17.981,08

227.559,00

11.02.06 Sume defalcate TVA pt echil BL

4.921,79

1.515,00

6.436,79

12.02 Alte imp si taxe gen pe bunuri&S

476,05

0,00

476,05

12.02.07 Taxe hoteliere

476,05

0,00

476,05

15.02 Taxe pt servicii specifice

1.064,72

0,00

1.064,72

15.02.01 Impozit pe spectacol

220,51

0,00

220,51

15.02.50 Alte taxe pe servicii specific

844,21

0,00

844,21

16.02 Taxa util.bunuri, autoriz acti

22.087,74

0,00

22.087,74

16.02.02 Impozit pe mijloace de trans

17.167,38

0,00

17.167,38

16.02.02.01 Impozit mijl transp pers fiz

10.251,41

0,00

10.251,41

16.02.02.02 Impozit mijl transp pers jur

6.915,97

0,00

6.915,97

16.02.03 Taxe eliberate licente si au

800,15

0,00

800,15

16.02.50 Alte taxe pt utiliz bunuri

4.120,21

0,00

4.120,21

* 00.11 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

3.500,90

0,00

3.500,90

18.02 Alte impozite si taxe fiscale

3.500,90

0,00

3.500,90

18.02.50 Alte impozite si taxe

3.500,90

0,00

3.500,90

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

** 00.12 C. VENITURI NEFISCALE

-5.840,17

291,00

-5.549,17

* 00.13 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

16.237,27

0,00

16.237,27

30.02 Venituri din proprietate

16.232,17

0,00

16.232,17

30.02.05 Ven concesiuni, inch

14.226,47

0,00

14.226,47

30.02.05.30 Alte ven concesiuni

14.226,47

0,00

14.226,47

30.02.08 Venituri din dividende

1.527,16

0,00

1.527,16

30.02.08.02 Divid. alti platitor

1.527,16

0,00

1.527,16

30.02.50 Alte venituri din proprietate

478,54

0,00

478,54

31.02 Venituri din dobanzi

5,10

0,00

5,10

31.02.03 Alte venituri din dobanzi

5,10

0,00

5,10

* 00.14 C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII

-22.077,44

291,00

-21.786,44

33.02 Ven din prest.serv.si alte act

7.473,36

285,00

7.758,36

33.02.08 Venituri din prestari de servicii

6.869,59

285,00

7.154,59

33.02.12 Contr pers cantine

16,29

0,00

16,29

33.02.50 Alte ven prest serv

587,48

0,00

587,48

34.02 Ven.din taxe adm, elib.permise

2.779,64

0,00

2.779,64

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

2.481,47

0,00

2.481,47

34.02.50 Alte ven din taxe

298,17

0,00

298,17

35.02 Amenzi, penalit,confiscari

9.007,01

0,00

9.007,01

35.02.01 Ven amenzi si altele

8.991,79

0,00

8.991,79

35.02.01.02 Ven amenzi sanctiuni

8.991,79

0,00

8.991,79

35.02.03 Incas valorif bunuri

15,22

0,00

15,22

36.02 Diverse venituri

8.924,94

103,92

9.028,86

36.02.01 V.aplicare prescript

18,91

0,00

18,91

36.02.06 Taxe speciale

2.545,68

0,00

2.545,68

36.02.14 Recup ch ef in pr ex

7,38

0,00

7,38

36.02.50 Alte venituri

6.352,97

103,92

6.456,89

37.02 Transf.voluntare,altele decat s

-50.262,39

-97,92

-50.360,31

37.02.01 Donatii si sponsorizari

79,98

22,08

102,06

37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pt sectiun

a de dezv-5o0lta.3r4e2a,3b7u

getului lo-c1a2l0,00

-50.462,37

* 00.17 IV. SUBVENTII (cod 00.18)

239,00

0,00

239,00

* 00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

239,00

0,00

239,00

42.02 Subv de la buget stat(cod 00.20

239,00

0,00

239,00

42.02.34 Subv incalzire

174,00

0,00

174,00

42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea să

nătății    45,00

0,00

45,00

42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadrul p

rogramelor FEG20A,0im0

plementate d0e,0A0

IA 20,00

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE

519.838,39

21.362,73

541.201,12

*** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

60.254,01

-344,92

59.909,09

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

32.228,84

1.000,00

33.228,84

10 Cheltuieli de personal

21.918,84

0,00

21.918,84

20 Bunuri si servicii

9.402,00

1.000,00

10.402,00

81 Rambursari de credite

908,00

0,00

908,00

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

17.506,17

605,08

18.111,25

20 Bunuri si servicii

8.932,86

1.222,08

10.154,94

50 Fond de rezerva

6.638,74

-617,00

6.021,74

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.934,57

0,00

1.934,57

* 55.02 Tranzactii privind datoria publică si imprumuturi -

din care titlurile:

10.519,00

-1.950,00

8.569,00

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

20 Bunuri si servicii

262,00

0,00

262,00

30 Dobanzi

10.257,00

-1.950,00

8.307,00

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

12.596,10

0,00

12.596,10

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

12.596,10

0,00

12.596,10

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

12.396,10

0,00

12.396,10

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

278.020,64

20.176,08

298.196,72

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

196.661,09

19.472,00

216.133,09

10 Cheltuieli de personal

170.580,00

17.294,00

187.874,00

20 Bunuri si servicii

23.617,48

2.068,00

25.685,48

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.499,45

110,00

1.609,45

57 Asistenta sociala

354,60

0,00

354,60

59 Alte cheltuieli

609,56

0,00

609,56

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

7.064,59

285,00

7.349,59

10 Cheltuieli de personal

6.714,59

285,00

6.999,59

20 Bunuri si servicii

200,00

0,00

200,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

150,00

0,00

150,00

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

30.808,54

1.410,00

32.218,54

10 Cheltuieli de personal

346,79

0,00

346,79

20 Bunuri si servicii

19.017,16

1.410,00

20.427,16

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.499,96

0,00

1.499,96

59 Alte cheltuieli

9.915,63

0,00

9.915,63

81 Rambursari de credite

29,00

0,00

29,00

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

43.486,42

-990,92

42.495,50

10 Cheltuieli de personal

18.715,29

0,00

18.715,29

20 Bunuri si servicii

8.981,21

0,00

8.981,21

57 Asistenta sociala

14.701,92

-990,92

13.711,00

59 Alte cheltuieli

1.000,00

0,00

1.000,00

81 Rambursari de credite

88,00

0,00

88,00

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

46.920,51

3.731,57

50.652,08

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care

titlurile:

31.923,51

2.731,57

34.655,08

20 Bunuri si servicii

24.845,60

2.731,57

27.577,17

* 55 Alte transferuri

134,51

0,00

134,51

59 Alte cheltuieli

0,40

0,00

0,40

81 Rambursari de credite

6.943,00

0,00

6.943,00

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

14.997,00

1.000,00

15.997,00

20 Bunuri si servicii

14.879,00

1.000,00

15.879,00

81 Rambursari de credite

118,00

0,00

118,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

122.047,13

-2.200,00

119.847,13

* 81.02 Combustibili si energie- din care titlurile:

41.982,00

-10.700,00

31.282,00

20 Bunuri si servicii

10.640,00

-10.640,00

0,00

40 Subventii

10.900,00

0,00

10.900,00

81 Rambursari de credite

20.442,00

-60,00

20.382,00

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

79.589,03

8.500,00

88.089,03

20 Bunuri si servicii

26.338,03

3.500,00

29.838,03

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

40 Subventii

35.050,00

5.000,00

40.050,00

81 Rambursari de credite

18.201,00

0,00

18.201,00

* 87 Alte actiuni ec - din care titlurile:

476,10

0,00

476,10

20 Bunuri si servicii

476,05

0,00

476,05

59 Alte cheltuieli

0,05

0,00

0,05

INTOCMIT

MIHAELA COSMA

MUNICIPIUL IAȘI


ANEXA 1.2


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

**** 00.01 TOTAL VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE

553.747,90

-30.183,57

523.564,33

*** 00.02 VENITURI CURENTE

50.343,90

120,00

50.463,90

** 00.12 C VENITURI NEFISCALE

50.343,90

120,00

50.463,90

* 00.14 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

50.343,90

120,00

50.463,90

36.02 Diverse venituri

1,53

0,00

1,53

36.02.31 Contrib. asoc.propriet pt lucrari de reabil. termica

1,53

0,00

1,53

37.02 Transferuri voluntare

50.342,37

120,00

50.462,37

37.02.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

50.342,37

120,00

50.462,37

*    00.15 II. VENITURI DIN CAPITAL

2.798,07

0,00

2.798,07

39.03 Venituri din valorif.bunuri

2.798,07

0,00

2.798,07

39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale

77,22

0,00

77,22

39.02.03 V din vanz locuinte

730,18

0,00

730,18

39.02.07 V din vanz unor bunuri apartinand dom.privat al s

tatului 1.848,26

0,00

1.848,26

39.02.10 Depozite spec constr

142,41

0,00

142,41

** 00.17 IV SUBVENTII

197.804,69

-15.115,99

182.688,70

*    00.18 SUBVENTII DE LA ALTE NIV.ADMIN.PUB

197.804,69

-15.115,99

182.688,70

42.02 Subventii de la buget de stat

197.804,69

-15.115,99

182.688,70

42.02.16 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

pentru fina3n.8ta0r1e,0a0i

vestitiilor in 0s,a0n0a

tate 3.801,00

42.02.16.01 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele loc

ale pentru3f.in8a0n1ț,a0r0e

a aparaturii 0m,e0d0i

3.801,00

42.02.18 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Să

ătății către1.b8u4g0e,0te0l

e locale pent0ru,0f0in

anțarea1i.n8v4e0s,t0iț0iil

42.02.18.01 Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului

Sănătății c1ă.t8re40b,u0g0e

tele locale p0e,n0t0r

finanța1re.8a4a0p,0a0ra

42.02.20 Subventii de la bugetul de stat

192.163,69

-15.115,99

177.047,70

45.02 Sume FEN postaderare

302.801,24

-15.187,58

287.613,66

45.02.01 Fd European de Dezv Regionala

210.365,86

-13.547,06

196.818,80

45.02.01.01 Sume plati an curent

201.866,42

-13.547,06

188.319,36

45.02.01.02 Sume plt an anterior

1.299,47

0,00

1.299,47

45.02.01.03 Prefinantare

7.199,97

0,00

7.199,97

45.02.02 Fd Social European

8.794,69

174,00

8.968,69

45.02.02.01 Sume plati an curent

6.791,56

174,00

6.965,56

45.02.02.02 Sume plati an anteri

1.452,09

0,00

1.452,09

45.02.02.03 Prefinantari

551,04

0,00

551,04

45.02.03 Fondul de coeziune

83.614,73

-1.814,52

81.800,21

45.02.03.01 Sume plati an curent

78.078,29

-1.814,52

76.263,77

45.02.03.02 Sume plati an anteri

5.536,44

0,00

5.536,44

45.02.08 Instr europ de vecin si partene

25,96

0,00

25,96

45.02.08.02 Sume plati an anteri

25,96

0,00

25,96

****** 49.02 TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE DEZVOLTARE

599.057,77

-30.183,57

568.874,20

** 50 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

2.331,49

0,00

2.331,49

* 51.02 Autoritati publice - din care titlurile:

2.208,75

0,00

2.208,75

56 Pr fin fd ext neramb

70,20

0,00

70,20

71 Active nefinanciare

2.138,55

0,00

2.138,55

* 54.02 Alte servicii publice generale - din care titluri:

122,74

0,00

122,74

56 Pr fin fd ext neramb

122,74

0,00

122,74

DENUMIRE INDICATORI

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

** 59 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANTA NATIONALA

1.148,00

0,00

1.148,00

* 61.02 Ordine publica si siguranta nationala - din care titluri

le: 1.148,00

0,00

1.148,00

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

1.000,00

0,00

1.000,00

71 Active nefinanciare

148,00

0,00

148,00

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

90.683,08

-5.590,00

85.093,08

* 65.02 Invatamant - din care titlurile:

30.619,49

300,00

30.919,49

56 Pr fin fd ext neramb

19.614,49

180,00

19.794,49

71 Active nefinanciare

11.005,00

120,00

11.125,00

* 66.02 Sanatate - din care titlurile:

9.066,36

0,00

9.066,36

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

9.066,36

0,00

9.066,36

* 67.02 Cultura, recreere si religie - din care titlurile:

39.013,70

-5.390,00

33.623,70

51 Transferuri intre unitati ale administratiei publice

237,50

0,00

237,50

56 Pr fin fd ext neramb

37.524,60

-5.390,00

32.134,60

71 Active nefinanciare

1.251,60

0,00

1.251,60

* 68.02 Asigurari si asistenta sociala - din care titlurile:

11.983,53

-500,00

11.483,53

55 Alte transferuri

74,20

0,00

74,20

56 Pr fin fd ext neramb

10.148,98

-500,00

9.648,98

71 Active nefinanciare

1.759,75

0,00

1.759,75

72 Active financiare

0,60

0,00

0,60

** 69 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,

LOCUINTE, MEDIU SI APE

12.996,83

0,00

12.996,83

* 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica - din care titlu

rile: 12.991,83

0,00

12.991,83

56 Pr fin fd ext neramb

3.893,98

0,00

3.893,98

71 Active nefinanciare

9.097,85

0,00

9.097,85

* 74.02 Protectia mediului - din care titlurile:

5,00

0,00

5,00

71 Active nefinanciare

5,00

0,00

5,00

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

491.898,37

-24.593,57

467.304,80

* 80.02 Actiuni generale economice - din care titlurile:

34.596,21

-6.000,00

28.596,21

56 Pr fin fd ext neramb

34.596,21

-6.000,00

28.596,21

* 81.02 Combustibili si energie- din care titluri:

208.414,93

-4.500,00

203.914,93

56 Pr fin fd ext neramb

207.365,53

-4.500,00

202.865,53

71 Active nefinanciare

1.049,40

0,00

1.049,40

* 84.02 Transporturi - din care titlurile:

228.430,20

-14.093,57

214.336,63

56 Pr fin fd ext neramb

219.800,77

-14.093,57

205.707,20

71 Active nefinanciare

8.629,43

0,00

8.629,43

* 87.02 Alte actiuni economice - din care titlurile:

20.457,03

0,00

20.457,03

55 Alte transferuri

3,55

0,00

3,55

56 Pr fin fd ext neramb

20.353,48

0,00

20.353,48

72 Active financiare

100,00

0,00

100,00

***** 99 DEFICIT (cod 49.02-00.01)

45.309,87

0,00

45.309,87

DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


DIRECTOR GENERAL MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET LUCIA GHERGHESANU


INTOCMIT

MIHAELA COSMA

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 1.3.1

p.PRIMAR

VICEPRIMAR

Mihai Chirica

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2015

mii lei

Capitolul / Obiectivul

Cap./ subcap.

Buget aprobat

Influențe +/-

Buget propus

1

2

3

4

5

TOTAL

22.899,83

0,00

22.899,83

CAP. 51.02 Autorități publice total din care:

2.138,55

0,00

2.138,55

C Alte cheltuieli - total din care:

2.138,55

0,00

2.138,55

b) Dotări independente

1.777,40

0,00

1.777,40

71.01.30 Licențe sursa excedent(40.02.14)

51.02.01.03

300,00

300,00

71.01.02 Dotări IT sursa excedent(40.02.14)

51.02.01.03

700,00

700,00

71.01.02 Achiziție echipamente IT

51.02.01.03

200,00

200,00

71.01.30 Software - pentru participare cetațenească online

51.02.01.03

74,40

74,40

71.01.02 Achiziție mașină de transport valori

51.02.01.03

116,00

116,00

71.01.03 Achiziție imprimante multifuncționale GIS

51.02.01.03

62,00

62,00

71.01.03 Achiziție copiator D.A.P.P.P.

51.02.01.03

10,00

10,00

71.01.02 Dotări IT Serviciu Urbanism

51.02.01.03

20,00

20,00

71.01.03 Dotări mobilier, birotică Serviciu Urbanism

51.02.01.03

20,00

20,00

71.01.03 Dotări pentru gardă de onare

51.02.01.03

200,00

200,00

71.01.03 Dotări mobilier

51.02.01.03

75,00

75,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

51.02.01.03

221,15

0,00

221,15

71.01.30 Studiu de fezabilitate pentru securitate informațională

51.02.01.03

70,00

70,00

71.01.30 Reproiectare site web

51.02.01.03

36,00

36,00

71.01.30 Proiecte,taxe, avize sediu arhivă P.M.I.

51.02.01.03

100,00

100,00

71.01.30 Proiectare instalații hidranți interiori coloane case scări, rezervă apă pentru hidranți interiori,grup pompare hidranți interiori

51.02.01.03

6,05

6,05

71.01.30 Proiectare instalație detectare, semnalizare, alarmare desfumare scări

51.02.01.03

9,10

9,10

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

140,00

0,00

140,00

71.01.30 Cadastru general și realizarea băncii de date urbană

51.02.01.03

50,00

50,00

71.03 R.K. acoperiș sediu Primaria Mun Iași

51.02.01.03

10,00

10,00

71.01.01 Reabilitare spațiu pentru centru de cartier Cantemir

51.02.01.03

80,00

80,00

CAP. 61.02.71 Apărare civilă total din care:

148,00

0,00

148,00

C Alte cheltuieli - total din care:

148,00

0,00

148,00

b) Dotări independente

68,00

0,00

68,00

71.01.02 Sirenă electronică 3000 W cu montaj

61.02.05

68,00

68,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

0,00

0,00

0,00

71.01.30 Studiu de expertizare adăposturi de protecție civilă din sistemul de adăpostire a mun. Iași

61.02.05

0,00

0,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

80,00

0,00

80,00

71.03 R.K. adăposturi PC

61.02.05

80,00

0,00

80,00

CAP. 67.02.71 Cultură, recreere sport - total din care:

1.251,60

0,00

1.251,60

B. Lucrări noi total din care:

100,00

0,00

100,00

71.01.01 Iluminat nocturn terenuri sport Ciric

67.02.05.02

100,00

100,00

C Alte cheltuieli total - din care:

1.151,60

0,00

1.151,60

b) Dotări independente

74,60

0,00

74,60

71.01.03 Achiziționare busturi personalitati și monumente

67.02.03.30

50,00

50,00

71.01.30 Achiziție domeniu web pentru muzeul Municipal Iași

67.02.05.01

0,60

0,60

71.01.02 Achiziții dotări pentru zone de agrement(motocoase, ma șini de tuns gazon, boilere pentru apă)

67.02.50

24,00

24,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

140,00

0,00

140,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize parc de distracție pentru copii, locuri de joacă inclusiv acces oraș

67.02.05.02

120,00

120,00

71.01.30 Proiect de modernizare stadion E. Alexandrescu (tribune, spații hoteliere, parcări,etc.)

67.02.05.01

10,00

10,00

71.01.30 Proiectare muzeu Păduraru Nicolae

67.02.03.03

10,00

10,00

d) Cheltuieli de execuție privind consolidările

100,00

0,00

100,00

71.01.01 Consolidare, reabilitare și restaurare monument Crucea lui Ferentz

67.02.03.30

100,00

100,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

837,00

0,00

837,00

71.01.03 Dotări spații de joacă

67.02.50

10,00

10,00

71.01.03 Mobilier urban inclusiv acces oraș

67.02.50

50,00

50,00

71.01.02 Sistem supraveghere in spatii publice

67.02.50

10,00

10,00

71.01.01 Imprejmuire stadion Tineretului

67.02.05.01

50,00

50,00

71.01.02 Sistem control acces, supraveghere Ștrandul Municipal

67.02.05.03

100,00

100,00

71.01.30 Împădurirea unui teren de 39,736 ha pentru compensarea suprafeței de

6,5764 ha teren scos din circuitul forestier, ca urmare a implementării proiectului Ciric

67.02.05.03

580,00

580,00

71.01.30 Taxă pentru scoaterea din circuitul forestier a suprafeței de 6000 mp. care se află în propritatea statului și administrarea Ocolului Silvic Iași pentru Pârtia de schi

67.02.50

37,00

37,00

71.03 R.K. Ștrandul Municipal (grupuri sanitare, alei, bazine)

67.02.05.03

0,00

0,00

CAP.68.02.71 Asistență socială - total din care:

580,00

0,00

580,00

C Alte cheltuieli total - din care:

580,00

0,00

580,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

580,00

0,00

580,00

71.01.01 Modernizare Creșa nr.14 și 19 sursa excedent(40.02.14)

68.02.11

10,00

10,00

71.01.30 Reabilitări termice la creșe sursa excedent(40.02.14)

68.02.11

10,00

10,00

71.01.30 Reabilitare termică la creșa nr.14 și 19

68.02.11

560,00

560,00

CAP.70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publică - total din care:

9.097,85

0,00

9.097,85

A. Lucrări în continuare - total din care:

5.924,00

0,00

5.924,00

71.01.01 Iluminat public sursa excedent(40.02.14)

70.02.06

4.382,00

4.382,00

70.01.01 Cimitir Buna Vestire - amenajare alei și construire grup sanitar

70.02.50

1.542,00

1.542,00

B. Lucrări noi total din care:

377,65

0,00

377,65

71.01.01 Amenajare parcare între bl B1 și B2 str. Roman Vodă

70.02.50

122,65

122,65

70.01.01 Cimitir Sf. Petru și Pavel (alei, împrejmuire)

70.02.50

100,00

100,00

71.01.01 Iluminat stradal zona Gradinari

70.02.06

155,00

155,00

C Alte cheltuieli - total din care:

2.796,20

0,00

2.796,20

a) Achizitii de imobile si terenuri

400,00

0,00

400,00

71.01.01 Achizitii de imobile si terenuri

70.02.50

400,00

400,00

b) Dotări independente

220,17

0,00

220,17

71.01.02 Achiziție echipamente iluminat festiv

70.02.06

150,00

150,00

71.01.02 Achiziție sistem informatic parcări reședință

70.02.50

50,00

50,00

71.01.02 Achiziție sistem supraveghere în spații publice Pasaj Sf. Vineri

20,17

20,17

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

1.433,32

0,00

1.433,32

71.01.30 Reactualizare PUG

70.02.50

190,00

190,00

71.01.30 Reactualizare PUG sursa excedent(40.02.14)

70.02.50

310,00

310,00

71.01.30 Proiecte, taxe, avize locuințe colective în cadrul programului de sprijinire a tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală și alte proiecte, PUZ-uri, audit energetic și iluminat sursa excedent(40.02.14)

70.02.50

400,00

400,00

71.01.30 Expertize imobile D.A.P.P.P.

70.02.03.30

181,00

181,00

71.01.30 Proiectare Amenajare arhitecturala rau Bahlui

70.02.50

22,32

22,32

71.01.30 Studii de fezabilitate pentru extindere rețele de distribuție pentru alimentare cu energie elecrică consumatori casnici , rețele iluminat public

70.02.06

50,00

50,00

71.01.30 Elaborare Plan de acțiuni privind energia durabilă

70.02.50

10,00

10,00

71.01.30 Studii, rapoarte evaluare și proiecte pentru înființare Parc Industrial Fortus

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Studiu versant Păcurari urmare a efectului de creștere a accesibilității apelor subterane

70.02.50

50,00

50,00

71.01.30 Documentații, taxe, avize autorizații de gospodărirea apelor la podurile

peste Bahlui și la lucrările de descărcare a apelor freatice în emisari

70.02.50

70,00

70,00

71.01.30 Registrul spațiilor verzi

70.02.50

100,00

100,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

742,71

0,00

742,71

71.01.02 Preluare sistem iluminat public din Municipiul Iași conform Legii nr.230/2006

70.02.06

10,00

10,00

71.01.01 Reabilitare Parc Mimoza - Păcurari

70.02.50

413,50

413,50

71.01.01 Reabilitare Parc Mimoza - Păcurari sursa excedent(40.02.14)

149,50

149,50

71.01.01 Lucrări de racordare individuală la apă rece, apă caldă, încălzire, curent electric și gaze naturale a apartamentelor din str. Canta 60B

70.02.03.30

1,00

1,00

71.01.01 Bransament apa și racord canalizare imobil str.Rășcanu Theodor nr.13

70.02.03.30

7,00

7,00

71.01.01 Lucrări de racordare individuală la apă rece, apă caldă, încălzire, curent electric și gaze naturale a apartamentelor din str. Bularga nr.14A

94,71

94,71

71.01.01 Contravaloare lucrări îmbunătățiri realizate în spațiul situat în str. A. Panu

nr1B/2B, subsol

55,00

55,00

71.01.01 Reabilitare spațiu str. Frumoasa nr.2, bl.918, tr.1,et.4,ap.15

12,00

12,00

Cap.74.02.71 Protecția mediului - total din care:

5,00

0,00

5,00

C Alte cheltuieli - total din care:

5,00

0,00

5,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

5,00

0,00

5,00

71.01.30 Elaborarea unui studiu pentru reducerea poluarii aerului

74.02.03

5,00

5,00

Cap.81.02.71 Combustibil și energie - total din care:

1.049,40

0,00

1.049,40

B. Lucrări noi total din care:

882,00

0,00

882,00

71.01.01 Racordarea clădirilor publice la sistemul centralizat de termoficare

81.02.06

782,00

782,00

71.01.01 Lucrări Contorizare individuală apartamente în Mun Iași racordate la

SACET, în parteneriat cu Asociațiile de Locatari/Proprietari

81.02.06

100,00

100,00

C Alte cheltuieli - total din care:

167,40

0,00

167,40

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

167,40

0,00

167,40

71.01.01 Reabilitare sistem de încălzire imobil Berthelot nr.18

81.02.06

167,40

167,40

Cap. 84.02.71 Transporturi - total din care:

8.629,43

0,00

8.629,43

A. Lucrări în continuare total din care:

10,00

0,00

10,00

71.01.01 Amenajare trecere de pietoni pe DN 28 la intersecția cu str.Petre Culianu

84.02.50

10,00

10,00

C Alte cheltuieli - total din care:

8.619,43

0,00

8.619,43

b) Dotări independente

4.496,00

0,00

4.496,00

71.01.02 Achiziție autobuze sursa excedent(40.02.14)

84.02.50

3.800,00

3.800,00

71.01.02 Achiziție tramvaie sursa excedent(40.02.14)

84.02.50

391,00

391,00

71.01.02 Achiziție indicator viteză și cameră video atașată (20 SETURI)

84.02.50

305,00

305,00

c) Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii

383,40

0,00

383,40

71.01.30 Proiectare și actualizare proiecte modernizare străzi

84.02.03.03

211,40

211,40

71.01.30 Proiectare, taxe, avize: Reabilitare linii tramvai:

Tronson: Podu Roș - bd. Țuțora(intersecție cu str. Primăverii)

Tronson: Calea Chișinăului (intersecție cu bd. Metalurgiei) - Rond Țuțora

84.02.03.02

97,00

97,00

71.01.30 Proiectare, taxe, avize R.K. Podul Roș vechi , pod Metalurgiei și pod T.

Vladimirescu

84.02.03.01

75,00

75,00

e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor

3.740,03

0,00

3.740,03

71.01.01 Modernizare străzi

84.02.03.03

1.730,03

-163,00

1.567,03

71.01.01 Modernizare străzi sursa 11.02.06

84.02.03.03

163,00

163,00

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere

84.02.50

2.000,00

-1.300,00

700,00

71.01.01 Modernizare trotuare, alei pietonale in cartiere sursa 11.02.06

84.02.50

0,00

1.300,00

1.300,00

71.01.01 Reabilitare liniI de tramvai:

Tronson: Cinci Drumuri - str.Pădurii - str.Nicoriță

Tronson: Bucșinescu - bd. Tudor Vladimirescu - Calea Chișinăului sursa excedent(40.02.14)

84.02.03.02

10,00

10,00

DIRECTOR GENERAL ing. Petru Dumitru TOMORUG

ȘEF SERVICIU ing. Marian Vulpoi


MUNICIPIUL IASI

DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII SERVICIUL INVESTITII


ANEXA 1.3.2 APROBAT p.PRIMAR VICEPRIMAR MIHAI CHIRICA

BUGETUL LOCAL ANUL 2015

Sectiunea de dezvoltare PROGRAMUL DE INVESTITII

CAPITOL 65.02 "INVATAMANT"

MII LEI

OBIECTIVUL

Valoare actualizata octombrie 2015

Diferente

+/-

Valoare actualizata noiembrie 2015

TOTAL GENERAL

CAP.65.02.71 Invatamant, titlul X total din care:

11.005,00

120,00

11.125,00

A.Lucrari in continuare -total din care:

1.827,55

0,00

1.827,55

71.01.01.Construire extindere corp A Liceul de Informatica "Gr.Moisil" si lucrari ptr.desfiintare magazie anexa 2 a liceului(sursa 40.14)

160,00

160,00

71.01.01.Construire corp nou Liceul "M.Costin"

400,00

400,00

71.01.01.Extindere corp nou Liceul "V.Alecsandri"

1.002,55

1.002,55

71.01.01 Reconstruire corp C Gradinita pp 5 "Sf.Sava"

255,00

255,00

71.01.01 Extindere gradinita Gradinita pp 1

10,00

10,00

B.Lucrari noi -total din care:

72,00

72,00

centru financiar- Liceul "M.Costin"

71.01.01 Amenajare hol acces corp nou

72,00

72,00

C.Alte cheltuieli de investitii -total din care:

9.105,45

120,00

9.225,45

a.Achizitii imobile

0,00

0,00

0,00

b.Dotari independente

589,40

0,00

589,40

centru financiar- Colegiul "V.Adamachi":

71.01.02 Dotari-hota

10,00

10,00

71.01.02 Dotari-masina pentru stropit

9,00

9,00

centru financiar- Colegiul "E.Racovita":

71.01.03 Dotari - copiator

12,00

12,00

71.01.03 Dotari - mobilier clasa curs

5,00

5,00

71.01.03 Dotari - retea laborator informatică

33,00

33,00

centru financiar- Colegiul Tehnic "Ghe.Asachi":

71.01.02 Dotari- spalatorie: masina de spalat industriala

30,00

30,00

71.01.02 Dotari- spalatorie:uscator rufe

24,00

24,00

71.01.02 Dotari-spalatorie: calandru

14,00

14,00

71.01.02 Dotari-atelier mecanic auto: simulator de conducere auto

30,00

30,00

71.01.03 Dotari - calculatoare Liceul de Informatica "Gr.Moisil'

50,00

50,00

71.01.03 Dotari - calculatoare Liceul "D.Cantemir"

20,00

20,00

71.01.03 Dotari - calculatoare Liceul "M.Costin"

20,00

20,00

centru financiar- Scoala "B.P.Hasdeu":

71.01.03 Dotari - calculatoare scoala

15,00

15,00

71.01.03 Dotari - mobilier clase corp E- cl.II C scoala

20,00

20,00

71.01.03 Dotari - mobilier prescolar gradinita pp 15

30,00

30,00

centru financiar- Scoala "N.Iorga":

71.01.03 Dotari - copiator

10,00

10,00

71.01.03 Dotari - videoproiector

10,00

10,00

71.01.03 Dotari - masina de spalat Gradinita pp 14

3,00

3,00

71.01.02 Dotari - hota Gradinita pp 29

10,00

10,00

71.01.02 Dotari - plita Gradinita pp 29

50,00

50,00

centru financiar- Gradinita program prelungit 16:

71.01.02 Dotari - hota Gradinita pp 16

11,80

11,80

71.01.02 Dotari - plita Gradinita pp 16

30,40

30,40

centru financiar- Gradinita program prelungit 18:

71.01.02 Dotari - hota Gradinita pp 18

11,80

11,80

71.01.02 Dotari - plita Gradinita pp 18

30,40

30,40

71.01.02 Dotari - hota Gradinita pp 21

10,00

10,00

71.01.02 Dotari - hota Gradinita pp 25

10,00

10,00

71.01.03 Dotari - calculatoare Scoala "C.Sylva"

20,00

20,00

71.01.02 Dotari - plita Gradinita pp 1

50,00

50,00

71.01.03 Dotari - copiator Colegiul "M.Eminescu"

10,00

10,00

c.Proiecte si studii

757,60    |    20,00

777,60

71.01.30.Proiect reparatii capitale camin Colegiul de Arte "O.Bancila"

50,00

50,00

71.01.30.Proiecte, documentatie de scenariu la incendiu- sala de festivitati Colegiul de Arte "O.Bancila" (fond rezerva)

20,00

20,00

71.01.30.Expertiza,proiect reparatii capitale cladire centrala termica -Colegiul

"C.Negruzzi"

50,00

50,00

71.01.30.Expertiza,proiect reparatii capitale cladire spalatorie -Colegiul

"C.Negruzzi"

50,00

50,00

71.01.30.Expertiza tehnica , studiu geo ,ridicare topo pt Reabilitare spatiu primit de la Consiliul Judetean- Colegiul National "G.Ibraileanu"

6,60

6,60

71.01.30.Proiectare pentru Reabilitare spatiu primit de la Consiliul Judetean-Colegiul National "G.Ibraileanu"

31,00

31,00

71.01.30.Proiect instal., canalizare Scoala "B.P.Hasdeu", grad.pp 15(40.14)

15,00

15,00

centru financiar- Colegiul "M.Eminescu"

71.01.30 Expertiza tehnica Scoala "M.Kogalniceanu"

15,00

15,00

centru financiar- Colegiul National "C.Negruzzi"

71.01.30 Taxe, avize, bransament utilitati Scoala "Carol I" (sursa 40.14)

50,00

50,00

centru financiar- Gradinita cu program prelungit nr.8

71.01.30 Taxe, avize, bransament gaz Gradinita pn 20 (sursa 40.14)

5,00

5,00

71.01.30.Expertiza corp scoala Liceu "D.Cantemir"

20,00

20,00

71.01.30.Avizare si taxe, proiect sala sport Liceu "V.Alecsandri"

5,00

5,00

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari:

71.01.30.Proiect instalatii Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari-locatia 2

15,00

15,00

71.01.30.Proiect reparatii capitale scoala si camin -locatia 2- Liceul Tehnologic de Mecatronica

50,00

50,00

71.01.30.Reproiectare extindere Gradinita pp 1

70,00

70,00

71.01.30.Proiect reparatii capitale camin Scoala Postliceala Sanitara"Gr.Ghica Voda"

50,00

50,00

71.01.30.Proiectare canalizare interioara, exterioara Gradinita pp 26

15,00

15,00

71.01.30.Proiect extindere Scoala "B.P.Hasdeu"

70,00

70,00

71.01.30.Proiect reabilitare Scoala "C.Sylva"

80,00

80,00

71.01.30.Proiect reabilitare termica Gradinita pp 23

50,00

50,00

71.01.30.Expertiza, proiect, taxe, avize ptr. reparatii capitale fatada Colegiul "V.Adamachi"

35,00

35,00

centru financiar- Colegiul National "M.Eminescu":

71.01.30 Reactualizare proiect consolidare scoala "M.Kogalniceanu"

25,00

25,00

d.Consolidari

0,00

0,00

e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor(reabilitari si reparatii capitale)

7.758,45

100,00

7.858,45

centru financiar- Gradinita cu program prelungit nr.8

71.03.Reparatii capitale instalatie termica Gradinita pn 20 (sursa 40.14)

25,00

25,00

71.01.30 Reabilitare scoala Scoala "I.Ghica"

23,80

23,80

71.01.30 Reabilitare scoala Scoala "I.Simionescu"

550,00

550,00

71.03.Reparatii capitale cladire centrala termica Colegiul "C.Negruzzi"

150,00

150,00

71.03.Reparatii capitale cladire spalatorie Colegiul "C.Negruzzi"

150,00

150,00

71.03.Reparatii capitale tamplarie corp A Colegiul"V.Adamachi"

90,00

90,00

71.03.Reparatii capitale centrala termica Colegiul"V.Adamachi" (fond rezerva)

100,00

100,00

71.03.Reparatii capitale fatada Colegiul Economic Administrativ

100,00

100,00

71.03.Reabilitare spatiu primit de la Consiliu Judetean ptr. Colegiul "G.Ibraileanu"

12,40

12,40

71.03.Reabilitare corp laboratoare Colegiul"M.Eminescu"

249,00

249,00

centru financiar- Colegiul National "M.Eminescu":

71.03.Consolidare corp scoala "M.Kogalniceanu"

51,00

51,00

71.03.Reparatii acoperis si reabilitare termica corp arte plastice Colegiul "O.Bancila"

300,00

300,00

71.03.Lucrari de executie tamplarie exterioara-ferestre corp A Colegiul National

5,00

5,00

71.03.Reparatii capitale tamplarie corp A Colegiul National

350,00

350,00

71.03 Reparatii capitale tamplarie scoala Colegiul "I.C.Stefanescu"

147,70

147,70

71.03.Reabilitare termica camin C 2 Colegiul Tehnic "I.C.Stefanescu"

250,00

250,00

71.03 Reparatii capitale hidroizolatie camin C 1 Colegiul "I.C.Stefanescu"

45,00

45,00

71.03 Reparatii capitale tamplarie si hidroizolatie scoala si ateliere Colegiul T. "M.Sturdza"

200,00

200,00

71.03 Reparatii capitale fatada sala sport Colegiul de Electronica si Telecomunicatii

159,00

159,00

71.03 Reamenajare sala gimnastica corp B Colegiul Tehnic Transporturi si Constructii

50,00

50,00

71.03..Reparatii capitale instal alimentare cu apa si instalatii sanitare Liceu"V.Lupu"

100,00

100,00

71.03..Reparatii capitale echipamente centrala termica Liceu"V.Lupu"

16,00

16,00

71.03 Reparatii capitale cazan principal centrala termica Liceul Sportiv

25,00

25,00

71.03 Reparatii capitale corp B Liceul "A.I.Cuza"

350,00

350,00

71.03.Rep capitale instalatii apa laborator chimie corp A Lic. Mecatronica si Automatizari

5,00

5,00

71.03.Rep capitale instalatii apa laborator chimie corp A Liceul Mecatronica si Automatizari (sursa 40.14)

0,40

0,40

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari 71.03.Reparatii capitale instalatii apa calda si canalizare corp A, B

204,50

204,50

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari

71.03.Reparatii capitale instalatii apa calda ,canalizare corp A, B (sursa 40.14)

69,60

69,60

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari 71.03.Reparatii capitale instalatii termice camin locatia 2

40,00

40,00

centru financiar- Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari 71.03.Reparatii capitale conducte canal termic locatia 2 (40.14)

50,00

50,00

80,00

80,00

71.03.Montare paratrasnet Scoala "Alex. Cel Bun"

15,00

15,00

71.03 Reparatii capitale corp A Scoala "B.P.Hasdeu"

227,30

227,30

71.03 Reparatii capitale corp D Scoala "B.P.Hasdeu"

100,00

100,00

centru financiar- Scoala "B.P.Hasdeu":

71.03 Reparatii capitale imprejmuire Gradinita pp 15 (sursa 40.14)

30,00

30,00

71.03..Reparatii capitale fatada Scoala "D.A.Sturdza"

272,40

272,40

71.03..Reparatii capitale pod Scoala "D.A.Sturdza"

12,60

12,60

71.03.Reparatii capitale hidroizolatie acoperis sala sport Scoala "D.A.Sturdza" (sursa 40.14)

85,00

85,00

71.03 Reparatii capitale interioare Scoala"G.I.Bratianu"

250,00

250,00

71.03 Reparatii capitale interioare Scoala"G.I.Bratianu" (40.14)

100,00

100,00

71.03.Reparatii capitale acoperis Scoala "I.Creanga"

130,00

130,00

71.03 Reparatii capitale tamplarie Scoala "I.Neculce"

440,00

440,00

71.03 Reparatii capitale acoperis corp B Scoala "I.Neculce"

366,15

366,15

71.03..Reparatii capitale instalatii interioare - grupuri sanitare Scoala"T.Maiorescu"

45,00

45,00

71.03..Reparatii capitale instalatii canalizare interioara Scoala"T.Maiorescu" (sursa 40.14)

30,00

30,00

centru financiar- Scoala"G.Calinescu" :

71.01.30 Reparatii interioare gradinita pn 7

0,00

0,00

71.03..Reparatii capitale interioare Scoala "V.Conta"

285,30

285,30

71.03..Reparatii capitale instalatii termice Scoala "A.Vlahuta"(40.14)

50,00

50,00

71.03..Reparatii capitale imprejmuire, curte Scoala "V.Conta"

152,30

152,30

71.03..Reparatii capitale imprejmuire, curte Scoala "V.Conta" (40.14)

130,00

130,00

71.03..Reparatii capitale instalatii sanitare si canalizare subsol Scoala "A.Vlahuta"

50,00

50,00

71.03..Reparatii capitale instalatii electrice Gradinita pp 20

100,00

100,00

71.03..Reparatii capitale instalatii sanitare Gradinita pp 20

40,00

40,00

71.03..Reparatii capitale instalatii sanitare Gradinita pp 20 (sursa 40.14)

0,00

0,00

71.03..Reparatii capitale Gradinita pp 20

100,00

100,00

71.03..Reparatii capitale acoperis Gradinita pp 14

20,00

20,00

71.03..Reparatii capitale acoperis Gradinita pp 21

344,00

344,00

71.03..Reparatii capitale hidroizolatie Gradinita pp 23 "Cuvioasa Parascheva"

50,00

50,00

71.03..Reparatii capitale hidroizolatie Gradinita pp 23 "Cuvioasa Parascheva" (sursa 40.14)

100,00

100,00

71.03..Reparatii capitale Gradinita pp 23 "Cuvioasa Parascheva"

350,00

350,00

71.03.Reparatii capitale instalatii canalizare interioara si exterioara Gradinita pp 26

35,00

35,00

DIRECTOR GENERAL,

Ing.Petru Dumitru Tomorug Sef Serviciu, Marian Vulpoi

Intocmit:Doinita Zaharia

JUDEȚUL_IASI_

MUNICIPIUL IASI

FORMULAR 14

I    - Credite de angajament

II    - Credite bugetare


ANEXA 4


PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

CAPITOLUL 65 Invatamant

- mii lei -

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la 31.12.2012

Cheltuieli

preliminate

2013

ESALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

20929,6

0

0

0

15232,6

5500,3

157,59

39,11

II

32486,6

2848,63

598,87

0

23342,1

5500,3

157,59

39,11

02 Buget local

I

20928,46

0

0

0

15231,46

5500,3

157,59

39,11

din care:

II

31597,96

2848,63

598,87

0

22453,46

5500,3

157,59

39,11

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

15081,46

0

0

0

15081,46

0

0

0

postaderare

II

14775,96

2848,63

598,87

0

11328,46

0

0

0

7101 Active fixe

I

5397

0

0

0

50

5347

0

0

II

8966,55

0

0

0

3619,55

5347

0

0

7103 Reparatii capitale

I

450

0

0

0

100

153,3

157,59

39,11

II

7855,45

0

0

0

7505,45

153,3

157,59

39,11

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

305,5

0

0

0

305,5

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

55.01 Transferuri interne, din care:

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

5501003 Programe cu finantare rambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550109 Programe ISPA

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550118 Alte transferuri curente interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE

până la

31.12.2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

post aderare de la Comunitatea Europeana

II

0

0

0

0

0

0

0

0

550213 Programe de dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

0

0

0

0

0

0

postaderare

II

305,5

0

0

0

305,5

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

10 Venituri proprii

I

1,14

0

0

0

1,14

0

0

0

II

583,14

0

0

0

583,14

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1,14

0

0

0

1,14

0

0

0

postaderare

II

1,14

0

0

0

1,14

0

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

582

0

0

0

582

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Obiective (proiecte) de investiții în continuare

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

1827,55

0

0

0

1827,55

0

0

0

02 Buget local

I

0

0

0

0

0

0

0

0

din care:

II

1827,55

0

0

0

1827,55

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI

EFECTUATE până la 31.12.2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

1827,55

1827,55

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

0

B. Obiective (proiecte) de investiții noi

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

16915,44

0

0

0

11568,44

5347

0

0

II

16937,44

0

0

0

11590,44

5347

0

0

02 Buget local

I

16915,44

0

0

0

11568,44

5347

0

0

din care:

II

16631,94

0

0

0

11284,94

5347

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

11518,44

11518,44

postaderare

II

11212,94

11212,94

7101 Active fixe

I

5397

50

5347

II

5419

72

5347

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

07 Credite interne

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

305,5

0

0

0

305,5

0

0

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

postaderare

II

305,5

305,5

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

C. Alte cheltuieli de investiții

TOTAL GENERAL

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

1. Total surse de finanțare

I

4014,16

0

0

0

3664,16

153,3

157,59

39,11

II

13721,61

2848,63

598,87

0

9924,11

153,3

157,59

39,11

02 Buget local

I

4013,02

0

0

0

3663,02

153,3

157,59

39,11

din care:

II

13138,47

2848,63

598,87

0

9340,97

153,3

157,59

39,11

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

3563,02

0

0

0

3563,02

0

0

0

postaderare

II

3563,02

2848,63

598,87

0

115,52

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

1720

0

0

0

1720

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

450

0

0

0

100

153,3

157,59

39,11

II

7855,45

0

0

0

7505,45

153,3

157,59

39,11

10 Venituri proprii

I

1,14

0

0

0

1,14

0

0

0

II

583,14

0

0

0

583,14

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1,14

0

0

0

1,14

0

0

0

postaderare

II

1,14

0

0

0

1,14

0

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

7101 Active fixe

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

582

0

0

0

582

0

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

b. dotari independente

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

116,66

0

0

0

116,66

0

0

0

II

1288,06

0

0

0

1288,06

0

0

0

02 Buget local

I

115,52

0

0

0

115,52

0

0

0

din care:

II

704,92

0

0

0

704,92

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

115,52

0

0

115,52

postaderare

II

115,52

0

115,52

7101 Active fixe

I

0

II

589,4

589,4

10 Venituri proprii

I

1,14

0

0

0

1,14

0

0

0

II

583,14

0

0

0

583,14

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

1,14

1,14

postaderare

II

1,14

1,14

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

582

582

II

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

3447,5

0

0

0

3447,5

0

0

0

II

4225,1

2848,63

598,87

0

777,6

0

0

0

02 Buget local

I

3447,5

0

0

0

3447,5

0

0

0

din care:

II

4225,1

2848,63

598,87

0

777,6

0

0

0

51.02 Transferuri de capital

I

0

II

0

II

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

3447,5

3447,5

postaderare

II

3447,5

2848,63

598,87

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

777,6

777,6

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

d. cheltuieli privind consolidarile

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

*) Pot aparea si alte alineate/articole sau titluri

I

din cadrul clasificatiei bugetare

II

II

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor

TOTAL GENERAL

1. Total surse de finanțare

I

450

0

0

0

100

153,3

157,59

39,11

II

8208,45

0

0

0

7858,45

153,3

157,59

39,11

02 Buget local

I

450

0

0

0

100

153,3

157,59

39,11

din care:

II

8208,45

0

0

0

7858,45

153,3

157,59

39,11

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

postaderare

II

0

0

7101 Active fixe

I

0

II

353

353

7103 Reparatii capitale

I

450

100

153,3

157,59

39,11

II

7855,45

7505,45

153,3

157,59

39,11

10 Venituri proprii

I

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

0

0

0

0

0

0

0

56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

I

0

0

CAPITOL/

GRUPA/

SURSA

I/II

TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE până la

31.12.2012

Cheltuieli

preliminate

2013

EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT

PROGRAM

2014

ESTIMĂRI

2015

2016

2017

2018

0

1

2=3+...+9

3

4

5

6

7

8

9

postaderare

II

0

0

75 Fond National de Dezvoltare

I

0

II

0

7101 Active fixe

I

0

II

0

7103 Reparatii capitale

I

0

II

0

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

INTOCMIT SVICHIU CATALIN

Județul: IASI

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL IASI FORMULAR:    12

ANEXA NR. 5 PROIECT


SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

-mii lei -

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

rn

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

0,00

0,00

14.570,24

105.978,45

120.183,97

95.723,96

306.319,05

557.819,71

497,87

1.201.093,25

II.Credite bugetare

900,53

2.631,95

2.517,50

36.302,61

115.980,84

147.093,13

189.474,41

576.575,17

116.416,65

1.187.892,79

finanțate din:

1

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

14.570,24

105.978,45

120.183,97

86.939,30

306.286,29

556.980,66

497,87

1.191.436,78

II.Credite bugetare

900,53

2.631,95

2.517,50

25.996,16

54.164,01

129.917,18

152.772,23

545.897,25

116.416,65

1.031.213,46

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

0,00

0,00

0,00

8.784,66

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

10.306,45

61.816,83

17.175,95

36.669,42

29.909,07

0,00

155.877,72

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,82

0,00

631,82

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

137,03

0,00

169,79

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

137,03

0,00

169,79

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

1)

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR)

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

14.478,90

104.686,36

112.537,87

57.694,85

141.023,63

446.331,50

0,00

876.753,11

II.Credite bugetare

900,53

2.631,95

2.426,16

24.704,07

46.502,56

98.194,76

98.052,96

327.698,14

115.918,78

717.029,91

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

10.306,45

61.816,83

8.308,63

36.181,76

29.909,07

0,00

146.522,74

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

2)

PROGRAMUL URBACT 2

finanțat din:

~T

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92,28

90,81

114,75

0,00

297,84

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

15,35

20,46

47,23

122,74

0,00

205,78

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82,66

9,40

0,00

0,00

92,06

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

3)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

finanțat din:

r

-

bugetul local

50.02

11. Credite de angajament

0,00

0,00

28,34

612,25

313,38

723,36

774,21

10.614,68

497,87

13.564,09

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

Il.Credite bugetare

0,00

0,00

28,34

612,25

313,38

723,36

774,21

10.614,68

497,87

13.564,09

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

137,03

0,00

169,79

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

137,03

0,00

169,79

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

4)

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU

finanțat din:

~T

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

63,00

289,07

7.284,28

28.369,73

164.244,00

99.893,77

0,00

300.143,85

II.Credite bugetare

0,00

0,00

63,00

289,07

7.284,28

30.919,52

53.744,19

207.365,53

0,00

299.665,59

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

0,00

0,00

0,00

8.784,66

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.784,66

478,26

0,00

0,00

9.262,92

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

Il.Credite bugetare

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

5)

PROGRAM DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA-UCRAINA-REPUBLICA MOLDOVA 2007-2013

finanțat din:

~T

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

390,77

48,44

59,08

153,64

25,96

0,00

677,89

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

390,77

48,44

59,08

153,64

25,96

0,00

677,89

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

6)

MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009-2014

finanțat din:

~T

-

bugetul local

50.02

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,20

0,00

70,20

-

credite externe

50.06

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

credite interne

50.07

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

fonduri externe nerambursabile

50.08

I. Credite de angajament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702,02

0,00

702,02

II.Credite bugetare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,82

0,00

631,82

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

Executie 2008

Executie

2009

Executie

2010

Executie

2011

Executie 2012

Executie

2013

Executie

2014

2015

Estimări

2016

Estimări

TOTAL

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9=1+..+8

-

venituri proprii

50.10

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

-

bugetul in afara bugetului local

50.11

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

JUDETUL: IASI

ANEXA NR. 5.1 PROIECT


Unitatea administrativ-teritoriala MUNICIPIUL IASI FORMULAR: 18

SINTEZA

proiectelor finanțate / propuse la finanțare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politiciilor Comune Agricola si de Pescuit, precum și altor facilitați si instrumente postaderare

-mii lei -

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

1=2+....+9

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL CHELTUIELI

49.02

I. Credite de angajament

1200421,39

0,00

14570,24

105978,45

120183,97

95723,96

306319,05

557147,85

497,87

II.Credite bugetare

1187220,93

3532,48

2517,50

36302,61

115980,84

147093,13

189474,41

575903,31

116416,65

din care:

Programe din Fondul European

56.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de Dezvoltare Regională ( FEDR)

I. Credite de angajament

877050,95

0,00

14478,90

104686,36

112537,87

57787,13

141114,44

446446,25

0,00

II.Credite bugetare

863850,49

3532,48

2426,16

35010,52

108334,74

106606,51

134291,35

357729,95

115918,78

din acesta:

n

Denumire proiect : RE-BLOCK

I. Credite de angajament

297,84

0,00

0,00

0,00

0,00

92,28

90,81

114,75

0,00

II.Credite bugetare

297,84

0,00

0,00

0,00

15,35

103,12

56,63

122,74

0,00

Denumire proiect : Infiintare Muzeul Municipal Iasi

I. Credite de angajament

19488,62

0,00

0,00

1,00

136,16

290,72

6517,89

12542,85

0,00

II.Credite bugetare

19488,62

0,00

0,00

0,12

129,47

6,81

2871,07

16481,15

0,00

Denumire proiect : Reabilitare Manastirea Golia - etapa II

I. Credite de angajament

9150,60

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

230,46

8845,14

0,00

II.Credite bugetare

9150,60

0,00

0,07

68,03

67,10

0,02

103,31

8912,07

0,00

Denumire proiect : Regenerare urbana zona Lapusneanu - Piata Unirii

I. Credite de angajament

13588,35

0,00

0,00

1,00

148,70

0,00

10743,87

2694,78

0,00

II.Credite bugetare

13588,35

0,00

0,00

0,02

94,23

15,57

1347,15

12131,38

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect : Reabilitarea si modernizarea Caminului de Pensionari Sf Parascheva Copou din Iasi

I. Credite de angajament

10997,64

0,00

0,00

220,00

73,69

2632,32

670,00

7401,63

0,00

II.Credite bugetare

10997,64

0,00

0,00

202,28

13,99

1355,73

1365,91

8059,73

0,00

Denumire proiect : Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj "Octav Bancilă"

I. Credite de angajament

85021,82

0,00

775,52

24393,20

11888,01

9447,45

15100,00

23417,64

0,00

II.Credite bugetare

85021,82

1700,89

185,42

518,16

18166,03

21331,71

8523,40

34596,21

0,00

Denumire proiect : Centrul Tehnologic Regional Iasi

I. Credite de angajament

16630,15

0,00

893,00

1664,23

13012,97

292,07

767,88

0,00

0,00

II.Credite bugetare

16630,14

0,00

832,05

336,60

2693,76

10918,08

1849,65

0,00

0,00

Denumire proiect : Reabilitarea infrastructurii rutiere in zona industriala a municipiului Iasi

I. Credite de angajament

56973,94

0,00

0,00

1,00

245,52

0,00

25,40

56702,02

0,00

II.Credite bugetare

56973,94

0,00

0,00

0,00

61,38

184,16

24,80

56703,60

0,00

Denumire proiect : Modernizarea retelei de linii de tramvai in polul de crestere

I. Credite de angajament

89430,42

0,00

0,00

1,00

0,00

27654,25

28182,97

33592,20

0,00

II.Credite bugetare

89430,42

0,00

0,00

0,00

266,64

10354,11

21642,90

57166,77

0,00

Denumire proiect : Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara Iasi

I. Credite de angajament

30617,35

0,00

0,00

1,00

245,52

0,00

25,40

30345,43

0,00

II.Credite bugetare

30617,35

0,00

0,00

0,00

220,97

24,56

24,80

30347,02

0,00

Denumire proiect : Reabilitare Linie tramvai Iasi - Dancu

I. Credite de angajament

73246,99

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

73245,99

0,00

II.Credite bugetare

73246,99

0,00

0,00

0,02

199,95

66,65

0,00

1,00

72979,37

Denumire proiect : Dezvoltarea axei de transport Est -Vest în

Municipiul Iași

I. Credite de angajament

78489,00

0,00

615,90

33307,64

25520,37

4624,44

9920,65

4500,00

0,00

II.Credite bugetare

78489,00

0,00

193,33

10213,95

32297,88

17862,11

12513,26

5408,47

0,00

Denumire proiect : Dezvoltare rețea rutieră în zona culturală, istorică și turistică a Municipiului Iași

I. Credite de angajament

79926,67

0,00

239,50

32902,82

46784,35

0,00

0,00

0,00

0,00

II.Credite bugetare

66726,22

0,00

221,49

16054,38

35626,95

14819,67

3,73

0,00

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

Denumire proiect : Dezvoltare și reabilitare arteră funcțională Sud -Municipiul Iași

I. Credite de angajament

87638,55

0,00

0,00

1619,67

178,14

408,69

18637,52

66794,53

0,00

II.Credite bugetare

87638,55

0,00

320,19

142,10

14,23

17085,51

27894,35

42182,17

0,00

Denumire proiect : Cresterea accesibilitatii spre zona centrala ec si comerciala a PC

I. Credite de angajament

5880,04

0,00

0,00

184,60

4043,79

1623,89

27,76

0,00

0,00

II.Credite bugetare

5880,04

0,00

0,00

183,79

53,88

1736,57

3905,80

0,00

0,00

Denumire proiect : Sistem de management de trafic in Municipiul Iasi

I. Credite de angajament

91182,31

0,00

0,00

220,00

12,65

312,24

46328,68

44308,74

0,00

II.Credite bugetare

91182,31

0,00

0,00

9,67

207,01

82,48

41031,41

49851,74

0,00

Denumire proiect : Zona de agrement Ciric

I. Credite de angajament

45780,41

0,00

11954,98

10091,20

10248,00

10169,30

3316,93

0,00

0,00

II.Credite bugetare

45780,41

809,98

3,06

6346,21

17885,38

9642,18

11093,60

0,00

0,00

Denumire proiect : Amenajarea Plajei din zona Nicolina

I. Credite de angajament

20354,64

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

326,23

20027,41

0,00

II.Credite bugetare

20354,64

0,00

0,00

0,00

0,06

61,52

39,58

20253,48

0,00

Denumire proiect : Modernizarea si reabilitarea parcului public al Teatrului National Vasile Alecsandri

I. Credite de angajament

43420,42

0,00

0,00

1,00

0,00

239,48

0,00

43179,94

0,00

II.Credite bugetare

43420,42

0,00

0,00

0,00

99,20

281,81

0,00

100,00

42939,41

Denumire proiect: Desfiintare partiala, consolidare, reabilitare si reamenajare Scoala gen.nr.12 Carol I-Corp A

I. Credite de angajament

3536,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3536,97

0,00

II.Credite bugetare

3536,97

0,00

0,00

0,00

0,00

598,87

0,00

2938,10

0,00

Denumire proiect: Constructie extindere corp A, Liceul de informatica Grigore Moisil si lucrari pentru desfiintare magazie anexa 2 a liceului

I. Credite de angajament

4669,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4669,36

0,00

II.Credite bugetare

4669,36

9,92

49,43

441,47

148,81

0,00

0,00

4019,73

0,00

Denumire proiect: Reabilitarea caminului Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida Iasi

I. Credite de angajament

4914,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4914,67

0,00

II.Credite bugetare

4914,67

900,53

621,12

493,72

0,00

0,00

0,00

2899,30

0,00

Denumire proiect: Consolidare corp Scoala 33 M.Kogalniceanu Iasi

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

I. Credite de angajament

1844,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1844,94

0,00

II.Credite bugetare

1844,94

111,16

0,00

0,00

72,47

0,00

0,00

1661,31

0,00

Denumire proiect: Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din Municipiul Iasi pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro pe luna

I. Credite de angajament

3969,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,99

3767,26

0,00

II.Credite bugetare

3969,25

0,00

0,00

0,00

0,00

75,27

0,00

3893,98

0,00

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

I. Credite de angajament

13764,04

0,00

28,34

612,25

313,38

723,36

806,97

10781,87

497,87

II.Credite bugetare

13764,04

0,00

28,34

612,25

313,38

723,36

806,97

10781,87

497,87

din acesta:

Denumire proiect: Masuri active pentru ocuparea persoanelor fara loc de munca in sectorul serviciilor personale in mediul urban al judetelor Iasi si Botosani-FEMAO Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

215,43

0,00

0,00

31,62

91,13

14,92

0,00

77,76

0,00

II.Credite bugetare

215,43

0,00

0,00

31,62

91,13

14,92

0,00

77,76

0,00

Denumire proiect: Vulnerabil dar activ social ca tine (VAST) Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

1820,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,36

1791,79

0,00

II.Credite bugetare

1820,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,36

1791,79

0,00

Denumire proiect: Centrul de educare si ingrijire destinat copiilor cu dizabilitati si familiei Directia de Asistenta Sociala

I. Credite de angajament

193,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193,74

0,00

II.Credite bugetare

193,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193,74

0,00

Denumire proiect: O mai buna adaptare prin consiliere si orientare" Colegiul National de arta Octav Bancila

I. Credite de angajament

1437,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,67

897,75

416,84

II.Credite bugetare

1437,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122,67

897,75

416,84

Denumire proiect: Model inovator de organizare si furnizare consiliere, orientare profesionala si stagii de pregatire pentru elevi in domeniul productiei si comercializarii creatiei vestimanetare" Colegiul National de arta Octav Bancila

I. Credite de angajament

248,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,86

164,29

81,03

II.Credite bugetare

248,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,86

164,29

81,03

Denumire proiect Stagii de pregatire in domeniul serviciilor turistice la standarde europene Liceul tehnologic economic nr. 2

I. Credite de angajament

3028,72

0,00

28,34

543,17

201,17

554,38

345,66

1356,00

0,00

II.Credite bugetare

3028,72

0,00

28,34

543,17

201,17

554,38

345,66

1356,00

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

n

Denumire proiect In primul rand, Educatia Liceul tehnologic economic nr. 2

I. Credite de angajament

808,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808,41

0,00

II.Credite bugetare

808,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

808,41

0,00

Denumire proiect O mai buna adaptare prin consiliere si orientare Liceul teoretic Alexandru Ioan Cuza

I. Credite de angajament

699,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,81

538,23

0,00

II.Credite bugetare

699,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,81

538,23

0,00

Denumire proiect Model inovator de organizare si furnizare consiliere, orientare profesionala si stagii de pregatire pentru elevi in domeniul productiei si comercializarii creatiei vestimanetare Colegiul tehnic Ioan C. Stefanescu

I. Credite de angajament

251,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,18

225,15

0,00

II.Credite bugetare

251,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,18

225,15

0,00

Denumire proiect Practic-pregateste-te si actioneaza pentru cariera ta Liceul tehnologic economic de turism

I. Credite de angajament

418,94

0,00

0,00

0,00

21,08

55,90

77,96

264,00

0,00

II.Credite bugetare

418,94

0,00

0,00

0,00

21,08

55,90

77,96

264,00

0,00

Denumire proiect Centrul de consiliere in cariera a elevilor si studentilor in domeniul constructiilor-ISCOP Colegiul tehnic Gheorghe Asachi

I. Credite de angajament

94,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,53

0,00

II.Credite bugetare

94,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,53

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

n

Denumire proiect Consiliere pentru cariera, stagii de practica pentru un viitor de succes Colegiul tehnic Gheorghe Asachi

I. Credite de angajament

1138,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,84

1134,48

0,00

II.Credite bugetare

1138,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,84

1134,48

0,00

Denumire proiect Stagii de practica si orientare profesionala pentru o cariera de succes Liceul tehnologic Petru Poni

I. Credite de angajament

229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,00

0,00

II.Credite bugetare

229,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229,00

0,00

Denumire proiect Elevi mai buni intr-o scoala mai buna Scoala Ion Neculce

I. Credite de angajament

948,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

948,55

0,00

II.Credite bugetare

948,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

948,55

0,00

Denumire proiect Pasi in educatia tuturor Colegiul tehnic Dimitrie Leonida

I. Credite de angajament

1590,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1590,35

0,00

II.Credite bugetare

1590,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1590,35

0,00

Denumire proiect Stagii de practica-oportunitatea elevilor pentru tranzitia de la viata scoala la viata activa Colegiul tehnic de electronica si telecomunicatii Ghe. Marzescu

I. Credite de angajament

320,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

287,84

0,00

II.Credite bugetare

320,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

287,84

0,00

Denumire proiect PROCON - Program de evaluare și certificare a competențelor angajaților în construcții Colegiul tehnic de transporturi si constructii

I. Credite de angajament

321,49

0,00

0,00

37,46

0,00

98,16

5,87

180,00

0,00

II.Credite bugetare

321,49

0,00

0,00

37,46

0,00

98,16

5,87

180,00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune ( FC)

56.03

I. Credite de angajament

308928,51

0,00

63,00

289,07

7284,28

37154,39

164244,00

99893,77

0,00

II.Credite bugetare

308928,51

0,00

63,00

289,07

7284,28

39704,18

54222,45

207365,53

0,00

din acesta:

n

Denumire proiect Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei enegetice in alimentarea cu caldura urbana

I. Credite de angajament

308928,51

0,00

63,00

289,07

7284,28

37154,39

164244,00

99893,77

0,00

II.Credite bugetare

308928,51

0,00

63,00

289,07

7284,28

39704,18

54222,45

207365,53

0,00

Denumire program/instrument/facilitate

Cod

Valoarea totala proiecte

Executie

2009

Executie 2010

Executie 2011

Executie 2012

Executie 2013

Executie 2014

2015

Estimări

2016

Estimări

n

Programe Instrumentul European de

56.08

Vecinătate și Parteneriat ( ENPI)

I. Credite de angajament

677,89

0,00

0,00

390,77

48,44

59,08

153,64

25,96

0,00

II.Credite bugetare

677,89

0,00

0,00

390,77

48,44

59,08

153,64

25,96

0,00

din acesta:

Denumire proiect Prevenirea crizei varstei a treia in Romania si Republica Moldova

I. Credite de angajament

440,53

0,00

0,00

390,77

48,44

0,00

0,00

1,32

0,00

II.Credite bugetare

440,53

0,00

0,00

390,77

48,44

0,00

0,00

1,32

0,00

Denumire proiect Cooperare transfrontaliera pentru prevenirea traficului de fiinte umane

I. Credite de angajament

237,36

0,00

0,00

0,00

0,00

59,08

153,64

24,64

0,00

II.Credite bugetare

237,36

0,00

0,00

0,00

0,00

59,08

153,64

24,64

0,00

DIRECTOR GENERAL TOMORUG PETRU

MUNICIPIUL IASI

ANEXA 7 PROIECT


BUGETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2015

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU


SEF SERVICIU BUGET, LUCIA GHERGHESANU


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET

PROPUS

2015

1

2

3

4

41.07.02 Sume aferente creditelor interne

22.165,50

7.743,57

29.909,07

Total venituri

22.165,50

7.743,57

29.909,07

Capitolul 65.07 Invatamant

305,50

0,00

305,50

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

305,50

0,00

305,50

0,00

0,00

Capitolul 84.07 Transporturi

21.860,00

7.743,57

29.603,57

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

21.860,00

7.743,57

29.603,57

Total cheltuieli

22.165,50

7.743,57

29.909,07

MUNICIPIUL IASI


ANEXA 7.1 PROIECT


BUGETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

mii lei

SECTIUNE DE DEZVOLTARE

BUGET

ACTUALIZAT

2015

INFLUENTE

BUGET PROPUS 2015

*** TOTAL VENITURI

22165,50

7743,57

29909,07

41.07.02 Sume aferente creditelor interne

22165,50

7743,57

29909,07

*** TOTAL CHELTUIELI

22165,50

7743,57

29909,07

** 63 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

305,50

0,00

305,50

* 65 Invatamant - din care titlurile:

305,50

0,00

305,50

56 56 Proiecte fonduri externe nerambursabile

305,50

0,00

305,50

Din tot cap : 65.03 Invatamant

305,50

0,00

305,50

65.03.02 invatamant primar

305,50

0,00

305,50

** 79 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

21860,00

7743,57

29603,57

* 84 Transporturi - din care titlurile:

21860,00

7743,57

29603,57

56 56 Proiecte fonduri externe nerambursabile

21860,00

7743,57

29603,57

Din tot cap : 84.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

21860,00

7743,57

29603,57

DIRECTOR GENERAL, MARIA SIMIONESCU

SEF SERVICIU BUGET, LUCIA GHERGHESANU