Hotărârea nr. 360/2015

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2014

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului bugetar al Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25.11.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 109544/23.11.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

actualizată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba alocarea din excedentul bugetar al Municipiului Iași inregistrat la 31 decembrie 2014, a sumei de 22.740,00 mii lei pentru urmatoarele proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, dupa cum urmeaza:

Cap. 67 Cultura, recreere si religie 5.390,00 mii lei

Regenerare urbana zona Lapusneanu    - P-ta Unirii

2.160,00 mii lei

Consolidare si restaurare imobil in vederea infiintarii Muzeului Municipal

3.230,00 mii lei

Cap. 68 Asigurari si asistenta sociala

Reabilitarea si modernizarea Caminului de Pensionari Sf. Parascheva Copou din Iasi 500,00 mii lei

Cap. 80 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj Octav Bancila 6.000,00 mii lei

Cap. 81 Conbustibil si energie

Reabilitarea sistemului de termoficare in Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana 4.500,00 mii lei

Cap. 84 Transporturi 6.350,00 mii lei

Dezvoltare si reabilitare artera functionala Sud Municipiul Iasi

1.350,00 mii lei

Modernizarea legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport Gara Iasi

5.000,00 mii lei

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi, Direcției Economice si Finante Publice Locale Iași, Directiei Tehnica si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice si Finante Publice Locale si Directia Tehnica si Investitii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 360 din 25 noiembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

21

Împotrivă

1

Abțineri

f

2

3 / 3 la H.C.L. nr. 360 din 25 noiembrie 2015