Hotărârea nr. 36/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 176 din 28.09.2012 privind realizarea proiectului “Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 176 din 28.09.2012 privind realizarea proiectului “Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 13.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței și consemnat și în procesul verbal al ședinței, după cum urmează:

-    Se modifică și se completează Art. 1 din prezenta hotărâre, astfel:

Art. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 176 din 28.09.2012, care va avea următorul conținut: “Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 61.821.337,80 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.346.424,17 lei, reprezentând cota de 2% din costurile eligibile si finanțarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv cele suplimentare, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.”

-    Se modifică Anexa, care face parte integrantă din hotărâre, astfel:

În cadrul Capitolului 6.1. Valoare eligibila a cheltuielilor diverse și neprevăzute devine 4.278.813,06 lei fără T.V.A. , adică 5.305.728,20 lei inclusiv T.V.A.

Valoarea neeligibilă a cheltuielilor diverse și neprevăzute devine 90.517,95 lei fără T.V.A., adică 112.242,45 lei inclusiv T.V.A.

Tabelul SURSE DE FINANȚARE se modifică dupa cum urmează:

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

(RON)

I

Valoarea totală a proiectului:

61.821.337,80

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv

T.V.A.

112.242,45

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

61.709.095,55

c.

TVA neeligibil

21.724,30

II

Contribuția proprie în proiect:

1.346.424,17

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

1.234.181.92

b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile

neeligibile

90. 517,95

c.

TVA

21.724,30

IV

Asistență financiară nerambursabilă

solicitată

60.474.913,63

Având în vedere referatul de specialitate nr. 12812/10.02.2015 întocmit de

către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional

2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere prevederile H.G. 1135/2011;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 176 din 28.09.2012, care va avea următorul conținut: “Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 61.821.337,80 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.346.424,17 lei, reprezentând cota de 2% din costurile eligibile si finanțarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv cele suplimentare, conform Anexei care face parte integrantă din hotărâre.”

Art.2. Se înlocuiește anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 176 din 28.09.2012 cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 176 din 28.09.2012 rămân

nemodificate.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Călin Scripcaru    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 36 din 13 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa la H.C.L. Nr. 36 din 13 februarie 2015

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 176 din 28.09.2012 privind realizarea proiectului “Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere”

BUGETUL PROIECTULUI

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli eligibile

Total eligibil

Tva

neeligibil

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenaj area terenului

0,00

887.142,32

212.914,16

1.100.056,48

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

380.947,26

91.427,34

472.374,60

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1.268.089,58

304.341,50

1.572.431,08

0,00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare o

biectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

215.000,00

51.600,00

266.600,00

0,00

3.4

Consultanță

0,00

180.000,00

43.200,00

223.200,00

0,00

3.5

Asistență tehnică

0,00

233.809,95

56.114,39

289.924,34

0,00

TOTAL CAPITOL 3

0,00

643.809,95

150.914,39

794.724,34

0,00

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

42.742.329,15

10.258.159,00

53.000.488,15

0,00

4.2

Dotari de specialitate

0,00

45.801,50

10.992,36

56.793,86

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

42.788.130,65

10.269.151,36

53.057.282,01

0,00

5

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

107.433,61

25.784,07

133.217,68

0,00

5.1.

1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

107.433,61

25.784,07

133.217,68

0,00

5.1.

2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Cote legale

0,00

787.253,68

0,00

787.253,68

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

894.687,29

25.784,07

920.471,36

0,00

6

Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

90.517,95

4.278.813,06

1.026.915,14

5.305.728,20

21.724,30

TOTAL CAPITOL 6

90.517,95

4.278.813,06

1.026.915,14

5.305.728,20

21.724,30

7

Cap.7 - Cheltuieli pentru auc

it, informare și publicitate

7.1

Audit

0,00

7.704,00

1.848,96

9.552,96

0,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

39.440,00

9.465,60

48.905,60

0,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

47.144,00

11.314,56

58.458,56

0,00

8 Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

____

TOTAL GENERAL __________________

90.517,95

________

49.920.674,53

11.788.421,02

__________

61.709.095,55

__________

21.724,30

______

Președinte de Ședință

Călin Scripcaru

5 / 5 la H.C.L. nr. 36 din 13 februarie 2015