Hotărârea nr. 359/2015

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului Ioan Holender

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Ioan Holender

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

25.11.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 103072/05.11.2015, întocmită de Serviciul Relații Internaționale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Iași domnului loan Holender.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relații Internaționale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 359 din 25 noiembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 359 din 25 noiembrie 2015