Hotărârea nr. 358/2015

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

16 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 106313/13.11.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată; Având în vedere Legea nr. 186/2014 - privind bugetul de stat pentru anul 2015; Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local) și Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

• la venituri cu suma de + 273,16 mii lei astfel:

42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale

necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile

externe nerambursabile (FEN) postaderare    + 33,16 mii lei

45.02.02.01 Fondul Social European (Sume primite în contul plăților

efectuate în anul curent)    + 240,00 mii lei

• la cheltuieli cu suma de + 273,16 mii lei astfel:

65.02.56 Învățământ - proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare    + 273,16 mii lei

Art.2. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 5 (Sinteza finanțării programelor) și Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare).

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locală și Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 358 din 16 noiembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 358 din 16 noiembrie 2015