Hotărârea nr. 357/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea şi derularea proiectului “Stagiile de practică – oportunitatea elevilor pentru tranziția de la viața școală la viața activă” de către Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Gheorghe Mârzescu Iași partener în cadrul proiectului

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea și derularea proiectului “Stagiile de practică - oportunitatea elevilor pentru tranziția de la viața școală la viața activă” de către Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Gheorghe Mârzescu, Iași, partener în cadrul proiectului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 16 noiembrie 2015;

Având inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare 106112/13.11.2015 întocmită de Serviciul Relații cu Structurile O.I. și A.M;

Având în vedere Contract finanțare POSDRU/161/2.1/G/141626;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2005 privind participarea

municipalității ieșene la programe și schimburi de experiență internaționale;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu

modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă derularea proiectului “Stagiile de practică - oportunitatea elevilor pentru tranziția de la viața școală la viața activă” de către Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Gheorghe Mârzescu, Iași, partener în cadrul proiectului și pentru care SC NERA COMPUTERS SRL este lider de proiect.

Art.2 Valoarea totală eligibilă a proiectului “Stagiile de practică - oportunitatea elevilor pentru tranziția de la viața școală la viața activă” este de 2.138.300 lei.

Se aprobă suma de 320.600 lei aferentă bugetului proiectului pentru Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații Gheorghe Mârzescu, Iași, partener în cadrul proiectului, conform graficului de implementare al acestuia (cofinanțarea de 2% în valoare de 16.350,60 lei va fi asigurată din veniturile proprii ale școlii).

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcției Generale Tehnice și de Investiții, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Colegiului Tehnic de Electronică și Telecomunicații Gheorghe Mârzescu Iași. Instituției Prefectului Județului Iași

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene și Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Paul Corneliu Boișteanu    Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 357 din 16 noiembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 357 din 16 noiembrie 2015