Hotărârea nr. 356/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 287/31.08.2015 şi a anexelor sale în sensul actualizării componenţei Consiliului Director al Fundaţiei Iaşi – Capitală Culturală Europeană

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 287/31.08.2015 și a anexelor sale, în sensul actualizării componenței Consiliului Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

10 noiembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare privind modificarea componenței Consiliului Director al Fundației Iași-Capitală Culturală Europeană (FICCE), elaborată de executivul FICCE și de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile și înregistrat sub nr. nr. 355/06.11.2015, respectiv 104272/09.11.2015 în registratura Municipiului Iași,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 124/30.04.2013 privind participarea Municipiului Iași ca fondator unic al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană, precum și aprobarea actului constitutiv și a statutului Fundației,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 184/31.05.2014 privind modificarea H.C.L. nr. 124/30.04.2013, a H.C.L. nr. 218/27.09.2013 și a anexelor aferente acestora,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 218/27.09.2013 privind modificarea H.C.L. nr. 124/30.04.2013 (participarea Municipiului Iași ca fondator unic al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană) și a anexelor aferente acesteia,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 287/31.08.2015 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 184/31.05.2014 și a anexelor aferente, [în sensul revizuirii Statutului Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană și a Actului constitutiv al acesteia (Art. 1.)]

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 115, alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă modificarea Statutului și a Actului constitutiv al Fundației Iași -Capitală Culturală Europeană, în sensul desemnării unor noi membri în Consiliul Director, organul de conducere al acesteia. Documentele se vor modifica printr-un act adițional.

ART.2. Se înlocuiește domnul Cosmin Coman din calitatea de vicepreședinte al Consiliului Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană, cu domnul Victor Poede. Alegerea domnului Victor Poede în funcția de Vicepreședinte al Consiliului Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană are caracter de interimat, până la organizarea alegerilor pentru noua componență a Consiliului Director, în conformitate cu prevederile statutare.

ART.3. Se înlocuiește domnul Florin Cîntic, demisionar din funcția de vicepreședinte al Consiliului Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană, cu domnul Sorin Iftimi. Alegerea domnului Sorin Iftimi în funcția de Vicepreședinte al Consiliului Director al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană are caracter de interimat, până la organizarea alegerilor pentru noua componență a Consiliului Director, în conformitate cu prevederile statutare.

ART.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Biroului Programe de Finanțare a Societății Civile;Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană; Instituției Prefectului Județului Iași.

ART.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile și Fundația Iași - Capitală Culturală Europeană.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Paul Corneliu Boișteanu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

16

Împotrivă

1

Abțineri

4

Nr. 356 din 10 noiembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 356 din 10 noiembrie 2015