Hotărârea nr. 353/2015

HOTĂRÂRE privind denumirea unei artere în municipiul Iaşi: “Strada Trei Izvoare”

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind denumirea unei artere în municipiul Iași: “Strada Trei Izvoare”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul nr. 8/15.10.2015 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Iași,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social - Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 82410 /10.09.2015 întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru,

Având în vedere Ordonanța nr. 63/29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă următoarea denumire de arteră, conform planșei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Strada Trei Izvoare, din strada Dealul Bucium și până la limita PUZ.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului

Municipiului Iași, Instituției Arhitectului Șef - Serviciul G.I.S.-Cadastru, Serviciului Urbanism, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul G.I.S.- Cadastru.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 353 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 353 din 29 octombrie 2015