Hotărârea nr. 352/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IAŞI CALEA CHIŞINĂULUI KM 1 NUMĂR CADASTRAL /C.F. 140306 pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ŞI SPAŢII DE DEPOZITARE

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IAȘI, CALEA CHIȘINĂULUI KM 1, NUMĂR CADASTRAL /C.F. 140306 pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚII DE DEPOZITARE

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 835 din 26.03.2015 emis de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 57848 din 24.06.2015 prin care S.C. SPEED CONSULTING S.R.L. Iasi în calitate de proprietar solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Iași, CALEA CHIȘINĂULUI km 1, NUMĂR CADASTRAL/ CF 140306 pentru « Construire sediu firmă și spații de depozitare«;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.367 din 22.05.2015 precum și avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic cu verificare la cerința rezistenta și stabilitate Af, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism din ședința din 2.09.2015;

Având în vedere Avizul Unic nr.104/ P.U.Z./ 2015 emis de Consiliul Județean Iași;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții .republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzînd Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM-010-2000;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal- Iași, CALEA CHIȘINĂULUI Km 1, NUMĂR CADASTRAL/ CF 140306 întocmit pentru »Construire sediu de firmă și spații de depozitare « Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 1630mp și aparține inițiatoarei documentației de urbanism, S.C. SPEED CONSULTING S.R.L. Iași, conform Contractului de vânzare-cumpărare a unui teren intravilan în cadrul procedurii falimentului autentificat sub nr. 3966/8.11.2012, NP Toma Ioan.

UTR AI2c- activități productive și de depozitare comercială legate de posibilitatea de acces atât la căi rutiere cât și la cale ferată;

Indicatori urbanistici: POTmaxim=50%, CUTmaxim = 10mc/mp teren, regim de înălțime P+1E, Hmax = 9m (la cornișă, de la cota terenului amenajat);

Anexa planșa „ reglementări urbanistice-zonificare ” face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Imobilul va fi racordat la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; S.C. SPEED CONSULTING S.R.L. Iași, str. Prof A.Sesan nr. 4, bl.H 1-2, sc.H2, et.4, ap.16 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 352 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 352 din 29 octombrie 2015