Hotărârea nr. 351/2015

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 315 din 20 decembrie 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA MOARA DE VANT numere cadastrale 137609 137610 137611 137612 137613 137614 137615 137616 137617 137618 137619 137620 137621 137622 137623 137624 137625 137626 137627 137628 137644 137645 137647 137648 137629 137646 137630 137631 137632 137633 137634 137635 137636 137637 137638 137639 137640 137641 137642 137643 intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 315 din 20 decembrie 2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ZONA MOARA DE VANT numere cadastrale 137609, 137610, 137611, 137612,

137613, 137614, 137615, 137616, 137617, 137618, 137619, 137620, 137621, 137622, 137623, 137624, 137625, 137626, 137627, 137628, 137644, 137645 137647, 137648, 137629, 137646, 137630, 137631, 137632, 137633, 137634, 137635, 137636, 137637, 137638, 137639, 137640, 137641, 137642, 137643, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere cererea nr. 52877 din 10.06.2015 domnului Urdea Florin pentru a cărei rezolvare se solicită rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 315 din 20.12.2013 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT - numere cadastrale 137609, 137610, 137611, 137612, 137613, 137614,

137615, 137616, 137617, 137618, 137619, 137620, 137621, 137622, 137623, 137624, 137625, 137626, 137627, 137628, 137644, 137645 137647, 137648, 137629, 137646,

137630, 137631, 137632, 137633, 137634, 137635, 137636, 137637, 137638, 137639, 137640, 137641, 137642, 137643.

Având în vedere eroarea de redactare care s-a strecurat in textul hotararii

la articolul 1 - aliniamentul (2), se solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 315 din 20.12.2013 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal-Iasi Iași, ZONA MOARA DE VANT - numere cadastrale 137609, 137610, 137611, 137612, 137613, 137614, 137615, 137616,    137617,    137618, 137619, 137620,    137621,    137622,    137623,    137624,

137625, 137626,    137627,    137628, 137644, 137645    137647,    137648,    137629,    137646,

137630, 137631,    137632,    137633, 137634, 137635,    137636,    137637,    137638,    137639,

137640, 137641, 137642, 137643, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi pentru construire locuinte si functiuni anexe pe teren proprietate privata persoana fizica prin indreptarea erorii materiale: POT:35% va fi corectat POT:30%, conform avizului comisiei de urbanism din ședința din data de 30.10.2013.

Având în vedere Nota de Fundamentare intocmita de Serviciului

Urbanism;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata ;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 315 din 20 decembrie 2013, modificându-se art. 1, aliniamentul (2) in sensul corectarii: POT:35% va fi corectat POT:30%, conform avizului comisiei de urbanism din ședința din data de

30.10.2013.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului Urdea Florin, cu domiciliul in Iasi, Sos. Pacurari, nr. 90, bl. 481, sc. D, et. 1, ap. 4 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 351 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 351 din 29 octombrie 2015