Hotărârea nr. 350/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI SOSEAUA NICOLINA NR. 158 171 171A NUMAR CADASTRAL 149029 Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA NICOLINA NR. 158, 171, 171A, NUMAR CADASTRAL 149029

Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ; Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2704 din 02.10.2014;

Având în vedere cererea nr. 39639 din 30.04.2015 prin care S.C.

TECHNO FUSION S.R.L. prin domnul IONITA ADRIAN-MANUEL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, SOSEAUA NICOLINA NR. 158, 171, 171A, NUMAR CADASTRAL 149029;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 352 din 01.04.2015;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 106/PUZ/2015; Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 14.05.2015; Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, SOSEAUA NICOLINA NR. 158, 171, 171A, NUMAR CADASTRAL 149029, intocmit in vederea construirii de locuinte colective si functiuni complementare pe teren proprietate privata persoana juridica.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 1437,0 mp, conform actului de alipire nr. 1925/16.12.2014 si contractului de vanzare nr. 53/10.01.2014, contractului de vanzare nr.54/10.01.2014 si a contractului de vanzare nr. 1022/21.07.2014.

Indicatori urbanistici:LA-POT=45%,CUT= 4mpADC/mpteren, Regim de inaltime:2S+P+11E / 2S+P+6E, Hmax.38 m la atic masurata de CTA;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii;

Art.3 Autorizația de construire si recepția la finalul lucrărilor vor urmari respectarea proiectului propus - respectiv parcarile subterane in sistem multipark.

Art.4. Extinderile, modernizarile si devierele rețelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; S.C. TECHNO FUSION S.R.L. prin domnul IONITA ADRIAN-MANUEL din lasi, STR. GARII NR. 15, BL. L10, ET. 3, AP. 1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 350 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 350 din 29 octombrie 2015