Hotărârea nr. 35/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 119 din 30 mai 2012 pentru realizarea proiectului “Sistem de Management de trafic în Municipiul Iaşi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 119 din 30 mai 2012 pentru realizarea

proiectului “Sistem de Management de trafic în Municipiul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 13.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței și consemnat și în procesul verbal al ședinței, după cum urmează:

În cadrul Tabelului cu Sursele de finanțare se modifică valoarea TVA de la 16.897.399, 97 la valoarea 16.897.399,96

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate de la 69.413.203,67 la valoarea de 69.413.203,66.

Se modifică Art.1 al proiectului de Hotărâre astfel: Se aprobă noua valoare a bugetului proiectului in valoare totală de 87.851.643,21 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.541.039,59 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Astfel, în cadrul Anexei I au avut loc următoarele modificări:

În cadrul Capitolului 3.4. Total valoare 295.297,76 față de 319.169,86 Valoare TVA : 70.871,46 față de 76.600,07

În acdrul Capitolului. 3.5. Total valoare 285.764,42 față de 295.397,76 Valoare TVA :68.583,46 față de 70.871,46

În cadrul Capitolului 5.1. Valoare TVA :224.847,29 față de 224.847,28

Total Cap.5 Valoare TVA: 224.847,29 față de 224.847,28.

Menționăm faptul că nu se modifică valoarea totală a bugetului.

Având în vedere referatul de specialitate 12.803 din 10.02.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă noua valoare a bugetului proiectului in valoare totală de 87.851.643,21 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.541.039,59 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 119 din 30 mai 2012 raman

neschimbate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 35 din 13 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 35 din 13 februarie 2015