Hotărârea nr. 348/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI STRADA CLOPOTARI NR.28 NUMAR CADASTRAL 129538 Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA CLOPOTARI NR.28 NUMAR CADASTRAL 129538,

Intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ; Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3105 din 04.11.2014;

Având în vedere cererea nr. 704 din 06.01.2015 prin care domnul

GHEORGHIU BOGDAN MIHAI si doamna BABUTA ANICA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA CLOPOTARI NR. 28, NUMAR CADASTRAL 5594;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 275 din 05.12.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 109/PUZ/2015; Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 02.09.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iasi, STRADA CLOPOTARI NR. 28, NUMAR CADASTRAL 129538, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective pe teren proprietate privata persoane fizice.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 968,00 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 923/25.09.2014;

Indicatori urbanistici: POT=40%,CUT=4,0mp ADC/mp teren, Regim de inaltime:S+P+9E, Hmax.32,0 m la atic masurat de la CTA;

Anexa (plansa de reglementari urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului Gheorghiu Bogdan si Doamnei Babuta Anica, Iasi, Fundac Socola nr. 5E și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 348 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 348 din 29 octombrie 2015