Hotărârea nr. 346/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesele verbale de şedinţa nr. 52728 si 97443/2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative

propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 52728 si 97443/2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul consiliului local, consemnat si în procesul verbal al sedinței, în sensul că locuința cu patru camere din Tomești, bl. 9, sc. A, parter, ap. 1 care a fost atribuită către familia Vascal Petru să fie repartizată domnului Brăilă Paul, chiriaș în Iași, Șos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482D, tr. 1, et. 8, ap. 36.

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 97959 din 22.10.2015 întocmită de D.A.P.P.P.;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul civil,

republicata;

Având în vedere prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă

O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

Având în vedere prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesele verbale de sedinta nr. 52728 si 97443/2015 ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. : Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesele verbale de ședința nr. 52728 si 97443/2015, privind:

-    Atribuirile de locuințe;

-    Diverse solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuințe, extinderi de locuințe etc), cuprinse în ANEXA NR.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 346 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 346/29.10.2015 privind aprobarea solicitărilor locative

propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesele verbale de ședința nr. 52728 si 97443/2015

•    Se revoca atribuirea apartamentului din Șos.Rediu Tătar 8A, bl.482D, tr.2, ap.3, parter către Ciasnog Iulian.

•    Se aproba atribuirea apartamentului din Șos.Rediu Tătar 8A, bl.482D, tr.2, ap.3, parter catre Raileanu Laura, ce ocupa poz. 2 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

•    Se aproba atribuirea apartamentului din Str. Ion Creangă nr. 85A, bl. C3, sc. A, P, ap. 2 catre Moisuc Gabriela, ce ocupa poz. 4 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor convenabile in anul 2015

•    Se revoca atribuirea spatiului din str. Vasile Alecsandri nr. 4,sc.B et.2, ap.6 catre dl.Gherasim Radu

•    Se aproba atribuirea spatiului din str. Vasile Alecsandri nr. 4,sc.B et.2, ap.6 catre dl Bandac Daniel, ce ocupa poz. 5 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor convenabile in anul 2015

•    Se aproba atribuirea la schimb a apartamentului din str. Frumoasa (Carpați, Împăcării) nr. 2, bl. 918, sc. A, et. 4, ap.15 catre Agape Ioan si Agape Nora Catrinel, chiriasi in imobilul situat in str. Cuza Voda nr.2, ce trebuie consolidat

•    Se revoca atribuirea ap. 30 din str. Canta 60 B catre Grosu Elena

•    Se revoca atribuirea ap. 36 din str. Canta 60 B catre Cîrlig (Duca) Luciana Mihaela

•    Se    revoca atribuirea    ap. 66 din str.    Canta 60 B catre Aruxandei Cristian

•    Se    revoca atribuirea    ap. 68 din str.    Canta 60 B catre Serban Rodica

•    Se    revoca atribuirea    ap. 71 din str.    Canta 60 B catre Corodeanu Valentina

•    Se    aproba atribuirea    cu prioritate a unei locuinte, in conformitate cu prevederile

O.U.G.151/19.12.2007, catre Nechifor Liliana ; se repartizeaza ap. nr. 3 din Canta 60B

•    Se aproba atribuirea ap. 17 din Canta 60 B catre fam. Sarafinescu Antoaneta Ramona, poz. 17 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul

2015

•    Se aproba atribuirea ap. 30 din Canta 60 B catre fam. Codreanu Cristina Mihaela, poz.41 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

•    Se aproba atribuirea ap. 36 din Canta 60 B catre Straton Mihail poz. 34 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

•    Se aproba atribuirea ap. 74 din Canta 60 B catre fam. Radu Filip-Iulian, chirias recazat din imobilul retrocedat situate in Pacurari 73-75

•    Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din Tomesti, bl 39, sc.C, parter, ap.1 catre familiile Dragan Robert si Dragan Maldini, chiriase in str. Pacurari nr. 86, imobil ce trebuie demolat,

Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din Tomesti, bl 39, sc.C, parter, ap.2 catre fam.Serban Rodica, chiriasa in str.Elena Doamna nr. 41, imobil ce trebuie consolidate/demolat

Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din Tomesti, bl 39, sc.C, parter, ap.3 catre fam. Dulce Dorel, chiriasa in str. Voinesti nr. 38, imobil ce trebuie demolat,

• Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din Tomesti, bl 39, sc.D, parter, ap.1

catre fam. Covaliu Angela, chiriasa in str. Pacurari nr. 86, imobil ce trebuie demolat,

Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din Tomesti, bl 39, sc.D, parter, ap.2 catre fam. Costea Costica, chiriasa in str. Pacurari nr. 86, imobil ce trebuie demolat,

Se aproba atribuirea locuintei din Tomesti, bl 39, sc.D, parter, ap.3 catre fam. Hanganu Mihai si Veronica, ce ocupa poz. 39 in lista de prioritate privind atribuirea locuintelor sociale in anul 2015

Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din Tomesti, bl 9, sc.A, parter, ap.1

catre fam. Brăilă Paul, chiriașa in Iași Șos. Rediu Tătar, nr. 8A, bl. 482D, tr. 1, et.

8, ap 36 ,

•    Se revoca atribuirea spatiului din str. Roman Voda nr. 2, bl. A 19, et.3, ap.20 catre Dumitriu Maria

•    Se aproba atribuirea la schimb a spatiului din str. Roman Voda nr. 2, bl. A 19, et.3, ap.20 catre fam. Tudurache Costel Rica, chiriasa in str. Pacurari nr. 29, imobil ce trebuie demolat,

•    Se aproba atribuirea la schimb a spatiului din str. 14 Decembrie 1989 nr. 11 catre fam. Munteanu Petru Miha; locuinta acestuia din str. Lozonschi nr.12 A, se atribuie la schimb Enache Tincuta, chiriasa in str. Trei Ierarhi nr.2, etaj; locuinta acesteia, situata in str. Trei Ierarhi nr.2, etaj, se atribuie dnei Ciubotariu Mariana.

•    Se aproba solicitarea fam. Chiriac Sorinel si Liliana, de excludere din contractul de inchiriere pentru locuinta din b-dul Chimiei nr.97, bl.8, sc.B, et.3, ap.15 , a numitului Chiriac Andrei.

•    Se aproba solicitarea dnei Chiriac Eugenia, de includere, in contractul de inchiriere pentru locuinta din b-dul Chimiei, nr. 87, bl. 15, et. 3, ap. 13, a numitei Bajenaru Iuliana

•    Se aproba solicitarea dnei Cora Ileana, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din b-dul Chimiei, nr. 85, bl. 16, et. 1, ap. 8, a numitelor El Mrayyan Gabriela si El Mrayyan Sherin.

•    Se aproba solicitarea dlui Topolesche Munteanu Petronel Narcis, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din b-dul Chimiei, nr. 101, bl. 10, sc A parter a numitei Topolesche Munteanu Andreea Dana.

•    Se aproba solicitarea dnei Chiriac Mari,a de excludere din contractul de inchiriere pentru locuinta din b-dul Chimiei nr. 93, bl 12, et.1,ap 8, a numitei Ciobotariu Roxana Dana

•    Se aproba solicitarea dnei Harhată Cristina de excludere din contractul de inchiriere pentru locuinta din b-dul Chimiei nr. 95, bl 7, et.1,ap 6 a numitului Harhată lonuț Cristian

•    Se aproba solicitarea dnei Garbea Catinca, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din str. Ion Creanga nr. 59, bl. N3D, et.2, ap.6, a numitei Garbea Ioana

•    Se aproba solicitarea fam. Moraras Valentin si Brandusa, de excludere din

contractul de inchiriere pentru locuinta din b-dul Chimiei nr. 93, bl 12, et.2, ap 10,

a numitei Morăraș Valentina Aurelia

•    Se aproba solicitarea dnei Onofrei Doina de inludere din contractul de inchiriere pentru locuinta din str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, et.1 ap.41 a numitei Burdea Irina Mihaela

•    Se respinge solicitarea dlui Pirciu Constantin de includere in contractul de inchiriere a minorului Pirciu Vlad Constantin

•    Se aproba solicitarea dlui Tapalaru Constantin de excludere din contractul de inchiriere pentru locuinta din b-dul Chimiei nr. 83, bl 17, et.3, ap 14 a numitului Talpalaru Bogdan

•    Se aproba solicitarea dnei Zaharia Mihaela, de excludere din contractul de inchiriere pentru locuinta din b-dul Chimiei nr. 99, bl 9, sc. B, et.1, ap 5 a numitei Zaharia Mihaela Alina

•    Se aproba solicitarea dnei Ciobotaru Emilia, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din str. Albinet nr.4 a numitei Ciobotaru Adelina si a copiilor minori ai acesteia

•    Se aproba solicitarea dnei Caraghiulea Emilia, de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din str. Bucium nr. 86 a numitelor Caraghiulea Rodica si Helepciuc Nicoleta Roxana

•    Se aproba solicitarea dlui Dima Ioan de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din str. Costache Negri nr.10, bl.G2, et.4, ap.23 a numitului Dima Andrei si de exludere a numitului Dima Razvan

•    Se aproba solicitarea fam. Lacusta Saria de includere in contractul de inchiriere, pentru locuinta din str. Pacurari nr.86, a numitului Bostan Sorin

•    Se aproba continuarea relatiilor contractuale cu dna Lavar Elena ( ce va avea calitatea de titular) si pentru familia sa (fii, fiice), pe o perioadă de 1 an, condiționat de respectarea clauzelor contractuale si a contractului de eșalonare

•    Se respinge solicitarea numitului Luca Petru de preluare a contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Maior Eremia Popescu nr. 18

•    Se aproba cererile numitilor Silion Florin Andrei si Surugiu Iulian Dragoș, de preluare in calitate de titular, a contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Arcu nr. 26

•    Se aproba cererea dnei Doaca Eugenia, de preluare in calitate de titular, a contractului pentru suprafetele locative din str. Smardan nr. 79 : cameră - 10.80 mp, vestibul - 5,20 mp

•    Se aproba solicitarea dnei Bejinariu Maria, de preluare a contractului pentru locuinta din str. Sarariei nr.39

•    Se aproba preluarea de catre Ivan Ana Florentina in calitate de titulara a contractului de inchiriere, pentru locuinta din str. Serg. Grigore Ioan, nr. 8, bl.517, sc. B, et.4, ap. 19, conditionat de prezentarea unei declaratii notariale prin care isi asuma plata restantelor la intretinere

•    Se aproba solicitarea fam. Paun Dumitru si Valentina de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din B-dul Chimiei nr. 93, bl.12, p, ap.2 a numitului Beiu Mircea Andrei.

•    Se aproba solicitarea dnei Ciobanu Emilia de includere in contractul de inchiriere pentru locuinta din șos.Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.3, ap.6 a numitului Maxim Razvan Florin.

•    Se aproba solicitarea dnei Haraga Evdochia de preluare in calitate de titular a

contractului de inchiriere pentru locuinta din str. L. Catargi nr. 34.

Se aproba solicitarea dnei Parteni Florica de preluare in calitate de titular a contractului de inchiriere pentru locuinta din b-dul Chimiei, nr. 87, bl. 15, sc. B, P, ap. 2 si excluderea din acesta a numitei Parteni Oana.

Se aproba continuarea relatiilor contractuale cu numitii Romaniuc Mihai, Romaniuc Dumitru si Romaniuc Vasile, pentru locuinta din Str. Decebal, nr.1, bl. Decebal Cantemir, et.2, ap.59, pentru o perioada de 1 an

Se aproba continuarea relatiilor contractuale cu fam. Maftei Gelu, pentru locuinta din str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, et.1, ap.46, pe o perioada de 1 an, conditionat de recunoastrea penalitatilor si de intocmirea unui contract de esalonare a acestora

Se respinge solicitarea dnei Harlaoanu Jana de prelungire a contractului de inchiriere pentru locuinta din str. Ipsilante nr. 35

Se aproba solicitarea dnei Iliesi Maria de prelungire a relatiilor contractuale pentru locuinta din str. Decebal nr.1, et.1, ap.31

•    Se aproba solicitarea dnei Fărtăiș Valeria de prelungire a relațiilor contractuale pentru locuinta din aleea Mircea cel Bătrân nr.4, bl.O4, sc.B, et.2, ap.1, pentru o perioada de 1 an

•    Se aproba solicitarea dnei Vasiliu Mihaela Oana, de incheiere a unui contract de inchiriere pentru o perioada de 1 an, pentru locuinta de necesitate din str. Canta 60B ap.1, timp in care va avea obligatia de a achita chiria, debitul la intretinere si cheltuielile de intretinere

•    Se aproba inchirierea beciului din str. Elena Doamna nr. 41 catre dl. Oanea Alin Marian

•    Se aproba inchirierea prin licitatie publica a spatiului cu destinatie de locuinta din str. Florilor nr.16, format din 1 cameră de 15,40 mp, vestibul de 7,96 mp, logie de 1,50 mp; inchirierea se va efectua pe o perioada initiala de 10 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor; pretul de pornire la licitatie va fi de 68 lei/luna, pasul fiind de 5 lei; adjudecatarul va avea obligatia efectuarii lucrarilor necesare reabilitarii spatiului, de intretinere a acestuia si de a achita catre dna Lefter Daniela- proprietara vecina investitiile efectuate pana la momentul licitatiei pentru spatiul care a fost afectat de incendiu; modelul de caiet de sarcini si contract vor fi similare cu cele aprobate prin hotarari de consiliu local, pentru inchiriere imobile din proprietatea Statului Roman

•    Se aproba atribuirea locuintei de serviciu din Sos. Rediu Tătar 8A, bl.482D, TR.2, et.2, ap.15 catre dna Puiu Mihaela Elena

•    Se aproba inchirierea terenului din stradela Uzinei nr. 14, in suprafata de 165 mp, prin licitatie publica, pentru folosinta agricola; pretul de pornire la licitatie este de 3 lei/mp/an, conform HCL taxe si impozite locale, respectiv 495 lei/an; pasul licitatiei va fi 5 lei; caietul de sarcini va fi elaborate de DAPPP

După aprobarea repartițiilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartitiilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

•    declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996.

Beneficiarii repartițiilor mentionate trebuie sa se prezinte la sediul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 45 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fir evocate motivat de nerespectarea termenului de 45 de zile anterior menționat.

Presedinte de Sedinta Constantin Axinia

8 / 8 la H.C.L. nr. 346 din 29 octombrie 2015