Hotărârea nr. 345/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Anexei 2.1.2. (Biroul Versanti Monumente) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea Anexei 2.1.2. (Biroul Versanti Monumente) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 85967/22.09.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de SC Grup Cinci SRL;

Având în vedere adresa nr. 84829/22.09.2014 a Serviciului Juridic;

Având în vedere adresa nr. 84831/22.09.2015 a Compartimentului de

aplicare a Legilor Proprietatii;

Având în vedere H.C.L. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea si completarea Anexei 2.1.2. (Biroul Versanti Monumente) a HCL 10/2015 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iași, in sensul ca elementele de identificarea ale mijlocului fix cu numarul de inventar 12830, sunt urmatoarele:

-    Monument 'Crucea lui Ferentz”, sos. Nicolina nr. 5, suprafata construita 85 mp;

-    Teren aferent monumentului Crucea lui Ferentz, sos. Nicolina nr. 5, suprafata totala construita si neconstruita de 985 mp, din care 530 mp suprafata propusa pentru proiectul de reabilitare a monumentului, 280 mp alei betonate - cai de acces (pe latura Estica si Sudica), 175 mp teren liber.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Tehnice si Investitii - Biroul Versanti Monumente; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru; Directiei Economice si de Finanate Publice Locale - Serviciul Contabilitate și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Tehnica si Investitii - Biroul Versanti Monumente; Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru; Directia Economice si de Finanate Publice Locale - Serviciul Contabilitate.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 345 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 345 din 29 octombrie 2015