Hotărârea nr. 344/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 213/14.07.2011

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 213/14.07.2011

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 93998/12.10.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere HCL nr. 11/2015 privind insușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Contractul de concesiune nr. 60923/14.07.2011 încheiat între Municipiul Iași și Apostol Silviu;

Având în vedere Decizia civilă nr. 2983/2011 și Procesul verbal de punere in posesie nr. 6378/09.01.2014, prin care dna Vasiliu Viorica și dna Spinei Coca au fost puse în posesie pentru terenul în suprafață de 228 mp situat în str. Pompei nr. 6.

Având în vedere adresa Serviciului Juridic - Compartimentul de Aplicare a Legilor Proprietății, care precizează impunerea în vederea reglementării pe cale administrativă, a diminuării suprafeței stabilite prin contractul de concesiune nr. 60923/2011;

Având în vedere planul de amplasament și delimitare a imobilului (teren) situat în Iași, str. Pompei nr. 6, întocmit de Serviciul GIS Cadastru, nr.

95076/15.10.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 213/14.06.2011, care va avea următorul conținut : „Obiectul contractului este concesionarea unui teren în suprafață de 31 mp, situat în Iași, str. Silvestru nr. 3 - 5, identificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.“

Art.2. Se aprobă modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 213/14.06.2011, în sensul că redevența valorică a concesiunii pentru terenul în suprafață de 31 mp, va fi de 496 Euro/an, plătibilă în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plății.

Art.3. Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 213/14.06.2011 rămân neschimbate. Modificările se vor face prin act adițional la contractul de concesiune nr. 60923/14.07.2011.

Art.4. Se aprobă actul adițional la contractul de concesiune conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional la contractul de concesiune.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Economica si de Finante Publice Locala; Domnului Apostol Silviu, domiciliat în Iași, șos. Nicolina nr. 66, bl. 985, sc. B, et. 9, ap. 36 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Economica si de Finante Publice Locala; Domnul Apostol Silviu.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 344 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

f

5

3 / 3 la H.C.L. nr. 344 din 29 octombrie 2015