Hotărârea nr. 343/2015

HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon in administrarea D.A.P.P.P. a imobilului (constructie si teren aferent) situat in Iasi str. Ciurchi nr. 111

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon in administrarea D.A.P.P.P. a imobilului (constructie si teren aferent),

situat in Iasi, str. Ciurchi nr. 111

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 97704/22.10.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 86868/24.09.2015 a Spitalului Clinic de Urgenta Sf. Spiridon Iasi;

Având în vedere prevederile H.C.L. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba trecerea din administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgenta Sf. Spiridon in administrarea D.A.P.P.P. a imobilului (constructie si teren aferent), proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Ciurchi nr. 111.

Art.2. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator Contractul de administrare incheiat intre Municipiul Iasi si Spitalul Clinic de Urgente Sf. Spiridon Iasi.

Art.3. Imobilul mentionat la art. 1 va fi preluat pe baza de proces verbal de predare-primire.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Economica si de Finante Publice Locala; Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon lasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Economica si de Finante Publice Locala; Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 343 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 343 din 29 octombrie 2015