Hotărârea nr. 342/2015

HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea Anexei 5 (Directia Crese) a H.C.L. nr. 10/2015 de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea si modificarea Anexei 5 (Directia Crese) a H.C.L. nr. 10/2015 de insusire a inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 97266/21.10.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor de investitii/modernizare nr. 84810/18.09.2015 - Reabilitare termica Cresa nr. 14;

Având în vedere Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor de investitii/modernizare nr. 84813/18.09.2015 - Reabilitare termica Cresa nr. 19;

Având în vedere prevederile H.C.L. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba completarea si modificarea Anexei 5 (Direcția Crese) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, astfel:

I)    - Cladire Cresa 14, str. Toma Cozma nr. 5A, nr. de inventar 14124, va avea valoarea de inventar de 760225.44 lei;

-    Cladire Cresa 19, str. Minervei nr. 1, nr. de inventar 14126, va avea valoarea de inventar 682381.03 lei;

II)    Se completeaza anexa cu urmatoarele mijloace fixe:

-    imprejmuire Cresa nr. 14, 180 ml, cod de clasificare 1.6.3.2., valoarea de inventar 99788.52, numar de inventar 15623;

-    alei + trotuare Cresa nr. 14, 350 mp, cod de clasificare 1.3.7.3., valoarea de inventar 66364.27, numar de inventar 15624;

-    imprejmuire Cresa nr. 19, 100 ml, cod de clasificare 1.6.3.2., valoarea de inventar 29059.01, numar de inventar 15625;

Art.2. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator Contractul de administrare incheiat intre Municipiul Iasi si Directia Crese.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Economica si de Finante Publice Locala; Directiei Crese și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Economica si de Finante Publice Locala; Directia Crese.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi

asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Constantin Axinia

Nr. 342 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 342 din 29 octombrie 2015