Hotărârea nr. 341/2015

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 2.1.3. (Strazi Municipale) a H.C.L. nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 2.1.3. (Strazi Municipale) a H.C.L. nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 98220/23.10.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Procesul verbal de mediere incheiat in data de 09.10.2015 intre reprezentantul Institutiei Prefectului Judetului Iasi, reprezentantul OCPI Iasi, reprezentantii UAT Iasi si ai Comunei Valea Lupului, precum si a reprezentantului Directiei Silvice Iasi.

Având în vedere planurile de amplasament si delimitare intocmite de SC Grup Cinci SRL;

Având în vedere prevederile H.C.L. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea Anexei 2.1.3. (Strazi Muncipale) a HCL 10/2015 de însușire a inventarului domeniului public al Municipiului Iași, cu:

-    Strada Prof. Ioan Petru Culianu, suprafata 10302 mp;

-    Aleea Prof. Ioan Petru Culianu, suprafata 5535 mp, conform planurilor de amplasament si de incadrare in zona anexate si a identificatorilor cadastrali: DS 1584 si DE 1634.

Art.2. Bunurile mentionate la art. 1 vor fi gestionate/administrate de catre Directia Tehnica si Investitii - Biroul Strazi Municipale;

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Tehnice si Investitii - Biroul Strazi Municipale; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru; Directiei Economice si de Finanate Publice Locale - Serviciul Contabilitate și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directia Tehnica si Investitii - Biroul Strazi Municipale; Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru;

Directia Economice si de Finanate Publice Locale - Serviciul Contabilitate.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 341 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 341 din 29 octombrie 2015