Hotărârea nr. 34/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 319 din 23 august 2010 pentru realizarea proiectului „Dezvoltare artera functionala Sud- Municipiul Iaşi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 319 din 23 august 2010 pentru realizarea

proiectului „Dezvoltare artera functionala Sud- Municipiul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

13.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate 2949 din 10.02.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 20072013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifica Art. 3 din HCL 319/ 23.08.2010 care va avea următorul continut: „Se aprobă noua valoarea a bugetului proiectului in valoare totală de 74.285.417,82 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.201.763,89 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea tuturor costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre.”

Art.2. Se înlocuiește Anexa 3 din HCL 319/ 23.08.2010 cu Anexa 1 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 319 din 23 august 2010 rămân neschimbate.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 34 din 13 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa 1 la HCL Nr. 34 din 13 februarie 2015

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 319 din 23 august 2010 pentru realizarea

proiectului „Dezvoltare artera functionala Sud- Municipiul Iași”

Bugetul proiectului

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli

eligibile

TOTAL

cheltuieli

TVA

1

2

3

4

5=3+4

6

1.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului

1.1.

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea

terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajari pentru protecția mediului

0,00

46.324,79

46.324,79

11.117,95

TOTAL CAPITOL 1

0,00

46.324,79

46.324,79

11.117,95

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1.

C h eltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

0,00

2.542,90

2.542,90

0,00

3.3.

Proiectare si inginerie

0,00

358.775,78

358.775,78

68.167,40

3.4.

Co nsultanta

0,00

119.000,00

119.000,00

28.560,00

3.5.

Asistenta tehnica

0, 00

484.390,39

484.390,39

1 05.825,24

TOTAL CAPITOL 3

0,00

964.709,07

964.709,07

202.552,64

4.

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.

C o nstructii si

0,00

57.015.807,18

57.015.807,18

13.683.793,72

instalații

4.2.

D otari de specialitate

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

57.01 5.807,18

57.015.807,18

13.683.793,72

5.

CAPITOLUL 5 Cheltuieli privind

organizarea de

santier

5.1.

Organizarea de santier

0,00

463.414,86

463.414,86

111.219,57

5.1.1.

Constructii si instalatii aferente organizarii de santier

0,00

317.663,08

317.663,08

76.239,14

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii de santier

0,00

145.751,78

145.751,78

34.980,43

5.2.

C ote legale

0,00

812.358,84

812.358,84

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1 .275.773,70

1.275.773,70

111.219,57

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli diverse si neprevazute

6.1.

D iverse si neprevazute

0,00

740.530,00

740.530,00

177.727,20

TOTAL CAPITOL 6

0,00

740.530,00

740.530,00

177.727,20

7.

CAPITOLUL 7 Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7.1.

Audit

0,00

14.950,00

14.950,00

3.588,00

7.2.

Informare si publicitate

0,00

30.100,00

30.100,00

7.224,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

45.050,00

45.050,00

10.812,00

8.

CAPITOLUL 8

Alte cheltuieli neeligibile

8.1.

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

I

TO TAL CHELTUIELI

0,00

60.088.194,74

60.088.194,74

1 4. 197.223,08

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

J

VALOARE

(RON)

I

Valoarea totală a proiectului:

74.285.417,82

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

0,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

60.088.194,74

c.

TVA

14.197.223,08

II

Contribuția proprie în proiect:

1.201.763,89

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

1.201.763,89

b

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

0,00

III

TVA

14.197.223,08

IV

Asistență financiară nerambursabilă

9

solicitată

58.886.430,84

Președinte de Ședință

Călin Scripcaru

5 / 5 la H.C.L. nr. 34 din 13 februarie 2015