Hotărârea nr. 339/2015

HOTĂRÂRE privind utilizarea cu titlu gratuit a salii de spectacol a Colegiului National de Arta Octav Bancila de catre Filarmonica Moldova Iasi in vederea sustinerii unor manifestari artistice organizate de aceasta

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind utilizarea, cu titlu gratuit, a salii de spectacol a Colegiului National de Arta Octav Bancila de catre Filarmonica Moldova Iasi, in vederea sustinerii unor manifestari artistice organizate de aceasta

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 97566/21.10.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa 84286/17.09.2015 a Filarmonicii Moldova Iasi prin care solicita desfasurarea spectacolelor in sala Colegiului National de Arta Octav Bancila Iasi;

Având în vedere H.C.L. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba utilizarea, cu titlu gratuit, a salii de spectacol a Colegiului National de Arta Octav Bancila de catre Filarmonica Moldova Iasi, in vederea sustinerii unor manifestari artistice organizate de aceasta.

Art. 2. Filarmonica Moldova Iași si Colegiul National de Arta Octav Bancila vor incheia un protocol privind programul de utilizare a salii de spectacol, precum si modul de plata a cheltuielilor privind utilitatile consumate. Protocolul va fi avizat de Municipiul Iasi.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Colegiului National de Arta Octav Bancila; Filarmonicii Moldova lasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Colegiul National de Arta Octav Bancila; Filarmonica Moldova Iasi;

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 339 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

2 / 2 la H.C.L. nr. 339 din 29 octombrie 2015