Hotărârea nr. 338/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi a retelelor de iluminat arhitectural aferenta cladirilor din incinta Centrului eparhial Iasi si a retelei de iluminat exterior din incinta Centrului eparhial Iasi din Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 16 precum si a retelei de iluminat arhitectural aferentă clădirilor Gării Iasi din Str. Gării nr. 1

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferenta cladirilor din incinta Centrului eparhial Iasi si a retelei de iluminat exterior din incinta Centrului eparhial Iasi, din Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 16 precum si a retelei de

iluminat arhitectural aferentă clădirilor Gării Iasi, din Str. Gării nr. 1

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 octombrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a

Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului

Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat în plenul ședinței privind aprobarea racordarii la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelelor de iluminat arhitectural aferenta cladirilor Gării Iasi, din Str. Gării nr. 1., consemnat și în procesul verbal al ședinței;

Având in vedere Referatul de specialitate nr. 83394 din 14.09.2015 întocmit de catre Directia Tehnică si Investitii;

Având in vedere adresa nr. 10669 /02.09.2015 inaintata de Mitropolia Moldovei si Bucovinei, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 79549/02.09.2015, prin care se solicita conectarea retelei de iluminat arhitectural aferenta cladirilor din incinta Centrului eparhial Iasi si a retelei de iluminat exterior din incinta Centrului eparhial Iasi, la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 - Se aproba racordarea la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat arhitectural aferenta cladirilor din incinta Centrului eparhial Iasi si a retelei de iluminat exterior din incinta Centrului eparhial Iasi” din Bulevardul Stefan cel Mare si Sfanti nr. 16.

Art.2 - Se aproba racordarea la reteaua de alimentare cu energie electrica a iluminatului public din Municipiul Iasi, a retelei de iluminat arhitectural aferenta cladirilor Gării Iasi, din Str. Gării nr. 1.

Art.3 - Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și de Finante Publice Locale, Directiei Tehnice și Investitii, Mitropoliei Moldovei si Bucovinei și Institutiei Prefectului Judetul Iasi.

Art.4 - Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Tehnica si Investitii, Directia Economica si de Finante Publice Locale, Mitropolia Moldovei si Bucovinei.

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 338 din 29 octombrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 338 din 29 octombrie 2015