Hotărârea nr. 337/2015

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr.1 la HCL nr.288/31.08.2015 pentru definitivarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei nr.1 la HCL nr.288/31.08.2015, pentru definitivarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 octombrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere prevederile art.37, alin.3 din Legea 350/2001 privind amenajarea

teritoriului si urbanismul;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.288/31.08.2015, pentru definitivarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism, Asociațiilor Profesionale și Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 337 din 29 octombrie 2015

Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 337/29 octombrie 2015

Componenta Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism

1. Arh.Ion - Daniel Visan - din partea Directiei Judetene pentru Cultura Iasi

2. Arh. Ana Maria Zup - din partea Directiei Judetene pentru Cultura Iasi

3. Arh. Mircea Grigorovschi -din partea RUR Iasi

4. Arh. Sorin Nistor - din partea RUR Iasi

5. Arh. Mihai Corneliu Driscu - din partea OAR Iasi

6. Arh. Iulian Vagner - din partea OAR Iasi

7. Arh. Lucian Cozma - din partea OAR Iasi

8.    Arh. Alin Hoblea - din partea O.A.R. Iași

9.    Arh. Constantin Medaru - din partea O.A.R. Iași

10.    Ing. Mihai Budescu - specialist construcții

11.    Arh.Dragos Ciolacu - din partea OAR Iasi

12.    Sorin Iftimi - specialist arheolog istoric

13.    Prof.univ.dr.ing.Vasile Musat - din partea Facultatii de Constructii si Instalatii

14.    Lector univ.dr.Alexandru Rusu - din partea Facultatii de Geografie si Geologie

Membri supleanti:

1.    Marian Chirita - din partea R.U.R. Iași

2.    Cristina Andrei - din partea Direcției Județene pentru Cultura Iași

3.    Ionel Oancea - din partea O.A.R. Iași

4.    Bogdan Serbanoiu - din partea O.A.R. Iași

Suportul comisiei va fi asigurat de :

1.    Mariana Brehnescu - din partea Serviciului Urbanism - Primaria Municipiului Iasi

2.    Pompilia Iliescu - din partea Serviciului Urbanism- Primaria Municipiului Iasi

Președinte de Ședință Constantin Axinia

3 / 3 la H.C.L. nr. 337 din 29 octombrie 2015