Hotărârea nr. 336/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate

privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 octombrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 98320/23.10.2015, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC Grup Cinci SRL, anexate;

Având în vedere Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 126/21.07.1997, după cum urmează:

1.1 La numărul de ordine 30 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Bdul Alexandru cel Bun nr. 24, bloc H7, parter, județul Iași, având suprafață construită de 107 mp (suprafață utilă 88,13 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 11,89 mp (cota de 3,26%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 365 mp) identificat cu nr.cadastral 3085, înscris în Cartea Funciară nr. 128286”.

1.2.    La numărul de ordine 196 „ Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Pasaj Cuza Vodă nr. 1, parter, județul Iași, având suprafață construită de 127,70 mp (suprafață utilă 105,43 mp) și teren în suprafață 63,85 mp (cota parte indiviză de 10,67%) din imobilul teren intravilan înscris în Cartea Funciară nr. 140109”.

1.3.    La numărul de ordine 197 „ Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Pasaj Cuza Vodă nr. 1, parter, județul Iași, având suprafață construită de 67,19 mp (suprafață utilă 42,93 mp) și teren în suprafață 33,59 mp (cota parte indiviză de 5,61%) din imobilul -teren intravilan înscris în Cartea Funciară nr. 140109”.

1.4.    La numărul de ordine 267 „ Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Agatha Bârsescu nr. 11, parter, județul Iași, având suprafață construită de 38 mp (suprafață utilă 27,69 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 72,36 mp (cota de 16,12%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 855 mp) identificat cu nr.cadastral 9230, înscris în Cartea Funciară nr. 135002”

1.5.    La numărul de ordine 385 „Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 18-20, parter, județul Iași, având suprafață constrută totală de 180,03 mp (suprafață utilă totală de 125,47 mp, din care :suprafață parter- 62,29 mp și suprafață mezanin -63,18 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 164,95 mp (cota de 14,53%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 1135 mp) identificat cu nr.cadastral 126519, înscris în Cartea Funciară nr. 126519”.

1.6.    La numărul de ordine 387 „Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 18-20, județul Iași, având suprafață constrută totală de 88,64 mp (suprafață utilă 55,48 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 72,94 mp (cota de 6,43%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 1135 mp) identificat cu nr.cadastral 126519, înscris în Cartea Funciară nr. 126519”.

1.7.    La numărul de ordine 391 „Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 18-20,parter, județul Iași, având suprafață construită de 47,27 mp (suprafață utilă 34,39 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață

45.21    mp (cota de 3,98%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 1135 mp) identificat cu nr.cadastral 126519, înscris în Cartea Funciară nr. 126519”.

1.8.    La numărul de ordine 392:

a)    ”Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 22, etaj 1, județul Iași, având suprafață utilă 77,60 mp (suprafață utilă totală

83.22    mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 49,49 mp (cota de 4,36%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 1135 mp) identificat cu nr.cadastral 126519, înscris în Cartea Funciară nr. 126519”.

b)    ” Construcție administrativ-socială ( S+P+1E+Mansarda) proprietate privată a Statului Român aflată în administrarea Municipiului Iași, situată în municipiul Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 24, județul Iași, având suprafață construită la sol 195 mp (suprafață utilă desfășurată : Subsol-125,30 mp; Parter-149,49 mp; Etaj 1-163,26 mp, Mansardă-168,33 mp) și teren în suprafață 195 mp (cota de 1/1), amplasată în tarlaua 53, parcela C 1935”.

1.9. La numărul de ordine 722 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Aleea Tudor Neculai nr. 79, bloc 977C, parter, județul Iași, având suprafață construită de 88 mp (suprafață utilă 72,31 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 17,60 mp (cota de 6,26%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 281 mp) identificat cu nr.cadastral 2194, înscris în Cartea Funciară nr. 120275”.

1.10.    La numărul de ordine 726 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Păcurari nr. 8587, bloc 475, parter, județul Iași, având suprafață construită de 216 mp (suprafață utilă 172,24 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 27,42 mp (cota de 2,27%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 1206 mp) identificat cu nr.cadastral 2148, înscris în Cartea Funciară nr. 122184”.

1.11.    La numărul de ordine 809 :

a)    „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 106-108, bloc 1005B, tr.3, parter, județul Iași, având suprafață construită de 137 mp (suprafață utilă 116,63 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 15,22 mp (cota de 0,76%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 2002 mp) identificat cu nr.cadastral 821, înscris în Cartea Funciară nr. 121712”.

b)    „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 106-108, bloc 1005B, tr.3-4, parter, județul Iași, având suprafață construită de 17,04 mp (suprafață utilă 13,20 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 2,13 mp (cota de 0,11%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 2002 mp) identificat cu nr.cadastral 821, înscris în Cartea Funciară nr. 121712”.

1.12.    La numărul de ordine 811 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Nicolina nr. 106108, bloc 1005B, tr.4, parter, județul Iași, având suprafață construită de 52 mp (suprafață utilă 43,13 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 5,78 mp (cota de 0,58%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 2002 mp) identificat cu nr.cadastral 821, înscris în Cartea Funciară nr. 121712”.

Art.2 Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilele de la adresele menționate în prezenta hotărâre.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 336 din 29 octombrie 2015

5 / 5 la H.C.L. nr. 336 din 29 octombrie 2015