Hotărârea nr. 335/2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul scolar 2015-2016

Municipiul Iași Consiliul Local

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul scolar 2015-2016

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 octombrie 2015

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere propunerea formulată și aprobată în unanimitate în plenul ședinței privind menținerea nominalizărilor reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul scolar 2015-2016 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 27 ianuarie 2015 ;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 97160/21.10.2015, întocmit de Serviciul Investiții din cadru Direcției Tehnice și Investiții;

Având în vedere Adresa 91867/07.10.2015 primita de la ISJ Iasi cuprinzand prevederile legale in vigoare cu privire la constituirea Consiliului de administratie a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Iasi si Anexa ce contine numarul de elevi si numarul reprezentantilor Consiliului Local in Consiliile de Administratie ale unitatilor scolare;

Având în vedere prevederile OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind

Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Secțiunea a 2 -a, art. 96, alin. (1) - (5), privind conducerea unităților de învățământ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aprobă lista cuprinzând reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Iași, care fac parte din Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași.

Art.2. Anexa 1, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se aplică pentru anul școlar 2015 - 2016.

Art.4.Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Inspectoratului Școlar Județean Iași (Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iași) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 335 din 29 octombrie 2015

Anexa la Hotărârea Consiliului 335 / 29.10.2015

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași

Nr.

crt.

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica

Nr.membri in Consiliul de Administratie

Nr.

reprezentanti Consiliul Local

Reprezentanti Consiliul Local

1

COLEGIUL "COSTACHE NEGRUZZI"

13

3

Gavrilă Camelia

Boișteanu Paul Corneliu

Vatră Romeo

2

COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA"

13

3

Scripcaru Călin

Șerbescu Florin Constantin

Zaharia Manole

3

COLEGIUL NATIONAL "GARABET IBRAILEANU"

13

3

Aur Marius

Preda Anca

Romaniuc Liliana

4

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU"

13

3

Boișteanu Paul Corneliu

Ostaficiuc Marius Eugen

Nedelcu Vlad Nicolae

5

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "OCTAV BANCILA"

13

3

Gavrilă Camelia

Harabagiu Gabriel

Buzea Anca Maria

6

COLEGIUL NATIONAL

13

3

Bejan Victor

Boca Florin

Vrânceanu Simona

7

COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV

13

3

Boișteanu Paul Corneliu

Bejan Victor

Zlate Ionuț

8

COLEGIUL AGRICOL SI DE INDUSTRIE ALIMENTARA "VASILE

9

2

Boișteanu Paul Corneliu

Leonte Constantin

ADAMACHI"

9

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

9

2

Harabagiu Gabriel

Ostaficiuc Marius

10

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI"

13

3

Boișteanu Paul Corneliu

Bejan Victor

Sîrghe Liviu

11

COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. STEFANESCU"

13

3

Câtea Viorel

Ungureanu Vlad

Serban Constantin

12

COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA"

9

2

Boca Florin

Gheorghiu Maria

13

COLEGIUL TEH.DE ELECTRONICA

SI TELECOM. "GHEORGHE MARZESCU"

9

2

Mătăsaru Daniel

Boz Eduard

14

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI SI CONSTRUCTII

9

2

Axinia Constantin

Ignat Etienne

15

LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA"

13

3

Vrânceanu Simona

Crețu Ana

Mătăsaru Daniel

16

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR"

13

3

Harabagiu Gabriel

Bulgariu Cătălin

Cozar Alexandru

17

LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN"

13

3

Ostaficiuc Marius Eugen

Axinia Constantin

Dolachi Pelin Constantin

18

LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"

13

3

Rudnic Erica

Scripcaru Călin

Preda Anca

19

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL"

13

3

Aur Marius

Cristian Cătălin

Mătăsaru Daniel

20

LICEUL TEORETIC WALDORF

7

1

Burcă Emil

21

9

2

Vrânceanu Simona

LICEUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU"

Jugrin Lucian

22

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL MARE"

7

1

Bârhală Constantin

23

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

9

2

Aur Marius

Câtea Vasile

24

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI"

9

2

Axinia Constantin

Luca Daniel

25

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

13

3

Bulgariu Cătălin

Blanaru Adrian Constantin

Postolache Cristian

26

LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM

9

2

Melenciuc Georgiana

Blanaru Adrian Constantin

27

LICEUL TEHNOLOGIC MECATRONICA SI AUTOMATIZARI

13

3

Melenciuc Georgiana

Sandu Vasile

Lobodan Dan

28

SCOALA POSTLICEALA SANITARA "GR. GHICA VODA"

13

3

Gavrilă Camelia

Bejan Victor

Bunduc Cristina

SCOALA GIMNAZIALA "ALECU RUSSO"

9

2

Pătrașcu Elena

29

Chișcă Mihai

30

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU CEL BUN"

13

3

Ostaficiuc Marius Eugen

Nedelcu Eugen

Ungureanu Emanuel

31

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU VLAHUTA”

9

2

Melenciuc Georgiana

Axinia Constantin

32

SCOALA GIMNAZIALA "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"

13

3

Vrânceanu Simona

Mătăsaru Daniel

Halip Laurentiu

33

SCOALA GIMNAZIALA "CARMEN SYLVA"

9

2

Scripcaru Călin

Midvichi Vasile

34

SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE

A. STURDZA"

9

2

Nica Petru

Timofciuc Cătălin

35

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA"

9

2

Sandu Vasile

Leonte Constantin

36

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE CALINESCU"

9

2

Ostaficiuc Marius Eugen

Lupu Ștefănel

37

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

9

2

Melenciuc Georgiana

Postolache Cristian

38

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE

I. BRATIANU"

9

2

Mătăsaru Daniel

Caia Victor

39

SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA"

9

2

Sandu Vasile

Rotaru Angela

40

SCOALA GIMNAZIALA "ION GHICA"

9

2

Mătăsaru Daniel

Burcă Emil

41

SCOALA GIMNAZIALA "ION NECULCE"

9

2

Harabagiu Gabriel

Vrabie Gabriela

42

SCOALA GIMNAZIALA "ION SIMIONESCU"

13

3

Bulgariu Cătălin

Cârlan Simina

Grigore Păstorel Tiberius

43

SCOALA GIMNAZIALA "IONEL TEODOREANU"

9

2

Vrânceanu Simona

Ungureanu Vlad

44

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI CODREANU"

7

2

Cătălin Cristian

Preda Anca

45

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

9

3

Șerbescu Constantin Florin

Prisacă Gheorghe

Jitaru Alexandra

46

SCOALA GIMNAZIALA "OTILIA CAZIMIR"

13

3

Câtea Viorel

Vrânceanu Simona

Samoilă Iuliana Violeta

47

SCOALA GIMNAZIALA "PETRU PONI"

7

1

Leonte Constantin

48

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN BARSANESCU"

13

3

Rudnic Erica

Ungureanu Vlad

Cuciureanu Simona

49

SCOALA GIMNAZIALA "TITU MAIORESCU"

13

3

Bulgariu Cătălin

Șerbescu Florin Constantin

Bursuc Ciprian

50

SCOALA GIMNAZIALA "VASILE CONTA"

9

2

Ostaficiuc Marius Eugen

Ignățel Alexandru

51

SCOALA GIMNAZIALA "VERONICA MICLE"

7

1

Craus Ionel

52

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "CUV PARASCHIVA"

7

1

Harabagiu Gabriel

53

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. SAVA"

7

1

Rudnic Erica

54

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 1

7

1

Roznovanu Anca Eugentina

55

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 12

7

1

Drăgan Cristian

56

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 13

7

1

Rîpanu Marius

57

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 14

7

1

Pantilimonescu Theodor

58

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 16

7

1

Ostaficiuc Marius Eugen

59

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 18

7

1

Bulgariu Cătălin

60

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 20

7

1

Blanaru Adrian Constantin

61

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 21

7

1

Ostaficiuc Marius Eugen

62

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 22

7

1

Crețu Ana

63

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 24

7

1

Crețu Ana

64

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 25

7

1

Enache Geanina

65

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 26

7

1

Melenciuc Georgiana

66

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 29

7

1

Pătrașcu Elena

67

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3

7

1

Boca Mihai

68

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 4

7

1

Preda Anca

69

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8

7

1

Nedelcu Vlad Nicolae

Președinte de Ședință

Constantin Axinia

6