Hotărârea nr. 334/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi începând cu luna noiembrie 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției de Asistență Comunitară Iași începând cu luna noiembrie 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 30351/20.10.2015 întocmit de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași;

Având în vedere H.C.L.nr. 90/2015 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Comunitară Iași pe anul 2015;

Având în vedere Dispozițiile Legii nr. 53/2003 republicată - Codul Muncii;

Având în vedere H.G.nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având în vedere Adresa de înștințare nr. 14012/12.05.2015 comunicată de Direcția de Asistență Comunitară Iași Direcției de Sănătate Publică Iași cu privire la intenția de transformare a posturilor de asistent medical PL grad principal vacante în posturi contractuale de asistent medical PL;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Comunitară Iași, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Asistență Comunitară Iași; altor instituții interesate și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Asistență Comunitară.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 334 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 334 din 29 octombrie 2015