Hotărârea nr. 332/2015

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.283/31 august 2015 privind adoptarea unei măsuri excepţionale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare modernizare sau intervenţie la infrastructura tehnico-edilitară si stradală ce asigură desfăşurarea serviciilor publice ale municipiului Iaşi cu regim de caracter permanent şi funcţionare continua în vederea înlăturării consecinţelor negative

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.283/31 august 2015

privind adoptarea unei măsuri excepționale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară si stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continua, în vederea înlăturării consecințelor negative

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.283/31 august 2015 privind adoptarea unei măsuri excepționale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă, în vederea înlăturării consecințelor negative,

Având în vedere Referatul întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții-Biroul Reglementare Transporturi Urbane, înregistrat sub nr.85253/ 18.09.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind aprobarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobata prin Legea nr. 3/2003;

Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor comunitare nr. 51/2006, cu modificarile și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează dispozițiile art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.283/31 august 2015 privind adoptarea unei măsuri excepționale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă, în vederea înlăturării consecințelor negative, în sensul introducerii sintagmei: ,, precum și în zonele în care se desfășoară pe domeniul public evenimente speciale sau manifestări sportive sub egida municipiului Iași.,, drept pentru care art.1 va avea următorul continut:

,,Art.1 Se aprobă relocarea vehiculelor oprite/staționate în zonele afectate de lucrări care blochează frontul de lucru în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau interventie la infrastructura tehnico-edilitară și stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă, precum și în zonele în care se desfășoară pe domeniul public evenimente speciale sau manifestări sportive sub egida municipiului Iași, în vederea înlăturării consecințelor negative, într-un perimetru de până la maximum 100 m de zona în care se efectuează lucrările respective. ,,

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 283/31 august 2015 rămân neschimbate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Juridice, Poliției Locale, serviciilor publice aflate în subordinea Municipiului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică si Investiții și Poliția Locală Iași. Reprezentanții împuterniciți ai municipiului în efectuarea operațiunilor aferente activității de relocare vor fi desemnați prin dispoziția Primarului.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 332 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 332 din 29 octombrie 2015