Hotărârea nr. 331/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor

publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere adresele ARSACIS înregistrate la Primăria Municipiului Iași sub numerele 91894/07.10.2015;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la necesitatea aprobării modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, conform Actului Adițional nr.16;

Având în vedere referatul Directiei Tehnice si Investitii, înregistrat sub nr.95.702 din 16.10.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS, Municipiul Iasi și S.C APAVITAL S.A Iași, conform Actului Aditional nr.16, prevăzut în Anexa nr.1- parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se acordă mandat special Asociatiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS, cu sediul în Iași, Str.Octav Băncila, nr.1, înscrisă în Registrul asociatiilor și fundatiilor de la grefa Judecătoriei Iasi cu nr.7/A/24.01.2008, al cărei membru este Municipiul Iași, să semneze în numele și pe seama Municipiului Iași, prin reprezentantul său legal Președintele Asociatiei - Victor Chirilă, Actul Aditional nr.16 la Contractul de Delegare.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; ARSACIS, S.C. Apavital S.A, Directiei Programe și Servicii pentru Comunitate , Directiei Tehnice si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de ARSACIS si S.C. Apavital S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 331 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 331 din 29 octombrie 2015