Hotărârea nr. 330/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor reglementări la punerea în aplicare a prevederilor Ordinului comun 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor reglementări la punerea în aplicare a prevederilor Ordinului comun 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a

registrului agricol pentru perioada 2015-2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate numarul 97513/21.10.2015 intocmit de Secretarul Municipiului Iasi.

Având în vedere Ordinul comun 734/480/1003/3727/2015 al Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - MDRAP, Ministerul Finanțelor Publice - MFP, Institutul Național de Statistică - INS;

Având în vedere Hotărârea nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada

2015-2019;

Având în vedere Prevederile art. 8 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se instituie procedura de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea la Primăria Municipiului Iași a persoanelor fizice și juridice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.

Art. 2. Se aprobă modalitatea de declarare la registrul agricol prin invitarea persoanelor care vor fi comunicate lunar de către compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului cu atribuții în domeniul, respectiv:

-    Serviciul Constatare, Impunere si Executare Persoane Fizice, din cadrul DIRECȚIEI ECONOMICE ȘI FINANȚE PUBLICE LOCALE;

-    Serviciul Constatare Impunere si Executare Persoane Juridice, din cadrul DIRECȚIEI ECONOMICE ȘI FINANȚE PUBLICE LOCALE;

-    Serviciul GIS Cadastru;

-    Serviciul Urbanism.

Art. 3. Se aprobă formularul de invitație - Anexa 1 și formularul de declarație pentru înscrierea datelor în registrul agricol Anexa 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Compartimentului Registrul Agricol; Serviciului Constatare, Impunere si Executare Persoane Fizice, din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului Constatare Impunere si Executare Persoane Juridice, din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciului GIS Cadastru; Serviciului Urbanism și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Compartimentul Registrul Agricol, Serviciul Constatare, Impunere si Executare Persoane Fizice, din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciul Constatare Impunere si Executare Persoane Juridice, din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Serviciul GIS Cadastru; Serviciul Urbanism .

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 330 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

Anexa 1la HCL NR. 330/29.10.2015


MUNICIPIUL IAȘI

PRIMAR

Nr. _______


din ________


CĂT R E

Vă invităm să vă prezentați la Primăria Municipiului Iași, camera 9, parter, intrare corp A,

până la data de__________________________ pentru declararea la Registrul Agricol a terenului

deținut, pe categorii de folosință, tarlale, parcele, în conformitate cu Ord. 734/480/1003/3727/2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de completatre a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 .

Deasemenea, vă facem cunoscut ART. 20 din Ordonanța 28/2008 privind Registrul Agricol:

“Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare,    refuzul de a

prezenta primarului, prefectului și persoanelor împuternicite de aceștia documentele și evidențele necesare în vederea verificării realității datelor, nedeclararea la termenele stabilite și în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol, ..constituie contravenție și se sancționează în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.”

Formularul de declarație poate fi descărcat și de pe adresa de internet www.primaria-iasi.ro.

Vă mulțumim !

Program zilnic : Luni - Vineri, orele 10-15.

Relații suplimentare la telefon 0232 /267582/int.124, inspector de zonă: _______________

SECRETAR MUNICIPIU,

Denisa Liliana IONAȘCU

Întocmit ,

Anexa 2 la HCL NR. 330/29.10.2015

Inregistrat la Primăria Municipiului Iasi Nr......................din..................

DE C L A R A TIE

Subsemnatul ..........................................................cu domiciliul în Județul.................., Municipiul/Comuna

..............................str..................................................., nr........., bl............., sc..........., et............, ap..........,în

calitate de(titular al dreptului de proprietate, arendaș,împuternicit/ reprezentant legal al societățiiprocurator)...............................

.........................................,legitimat cu .............seria ..........Nr................., depun prezenta declarație , pe propria mea răspundere în

vederea completării registrului agricol, act oficial de bază conform HG 218/2015:

Cap.1 Componența gospodăriei:

Numele și prenumele membrilor gospodăriei

Cod numeric personal

Sex

Grad de rudenie

Data

nașterii

Mențiuni

Cap. 2 a Terenuri în proprietate Se vor evidenția terenurile aflate în proprietate, pe total suprafață, pe raza localității, pe categorii de folosință

Categoria de teren

Total suprafața (mp)

Arabil

Pășuni

Fânețe

Livezi

Grădini familiale

Vii, pepiniere viticole, hameiști

Fond forestier

Drumuri și căi ferate

Curți, clădiri

Ape și bălți

Terenuri neproductive degradate

Cap. 2 b Identificarea ,pe parcele a terenurilor in proprietate:

Nr. crt.

Denumire

parcela

Suprafata

Localizare parcela

Categoria de folosinta

Mentiuni

intravilan

extravilan

Nr. top.

Nr.

cadastral

C.F.

ha

ari

ha

ari

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Cap.3. Modul de utilizare a suprafetei agricole

Suprafața agricola in proprietate - total (cap. 2.)............................

Suprafata agricola primita: dată:

-    in concesiune.................................

-    cu titlu gratuit.................................

-    sub alte forme..............................


-    in arenda...........- in concesiune............ - in arenda............

-    in parte............. - cu titlu gratuit........... - in parte............

-    in asociere.......... - sub alte forme.........    - in asociere......

Cap.4. Suprafața arabila cultivata pe raza municipiului Iasi: (se va specifica cultura și suprafața)

Grâu : ................................,    fasole    :................................,

porumb: ..............................,    cartofi    :...............................,

mazare :..............................,

legume din care:.............................................................................................................................

Teren necultivat......................,

alte culturi în teren arabil : ...............................................................................................................

Cap.5. Pomi fructiferi pe raza municipiului Iasi : în livezi ( ha ) și răzleți ( bc. ) pe raza localității :

Meri......................nr. bc. soiul................... Ciresi :...................................

Peri :........................ Visini : ..................................

Gutui :...................... Nuci :.....................................

Pruni :...................... Alti pomi : ...............................

Caisi si Zarzari :........................ Pomi tineri : .............................

Piersici : ................................. Duzi : .....................................

Cap.6. Suprafete amenajate pentru irigatii in localitate, pe categorii de folosinta si culturi,

suprafata:.............................................................................................................................

Cap.7. Animale domestice. Situatia la inceputul semestrului: - pe specii, varsta, etc.............................

Cap.8. Evolutia efectivelor de animale in cursul anului: - specie obisnuita, cumparari, alte intrari, vanzari, taieri, animale moarte, alte iesiri: .................................................................................

Cap.9. Utilaje, instalatii agricole si mijloace de transport existente la inceputul anului: (pentru tractoare se indica CP)

Cap.10. Aplicarea ingrasamintelor, amendamentelor si pesticidelor pe suprafete situate pe raza localitatii (kg/ha):

Cap.11. Constructii existente pe raza localitatii-denumirea constructiei:

Case de locuit: a) Suprafata construita.................. Grajduri........................................

Cod material constr.....................Patule...........................................

Anul darii in folosinta................Magazii, hambare pentru cereale............

b) Suprafata construita..................Sura, fanar......................................

Cod material contr.....................Remize, soproane..............................

Anul darii in folosinta................Garaje...........................................

Declarația va fi însoțită de copii xerox dupa actele de stare civila (certificate/C.I./B.I.) si acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor pentru care se solicită înregistrarea , extras de carte funciară sau, după caz, plan de amplasament și delimitare, fișa bunului imobil, autorizație de construire, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau acte doveditoare a dreptului de folosință arendă, concesiune, titlu gratuit).

Documente anexate în copie:...........................................................................................................................................................

Nume și prenume________________________________

Semnatura declarantului___________________________

Stampila unității ( pentru persoanele juridice )

Dată în fața noastră (inspector de zonă)......................................................................

Data...............................pentru Registrul Agricol, volumul................ /poziția..................

Presedinte de Sedinta

Constantin Axinia