Hotărârea nr. 33/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 33 din 30.01.2014 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici şi a bugetului aferent proiectului “Regenerare urbana zona Lapusneanu – Piata Unirii”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 33 din 30.01.2014 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului “Regenerare urbana zona Lapusneanu - Piata Unirii”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 13.02.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței și consemnat și în procesul verbal al ședinței, după cum urmează:

Art. 1 va avea urmatoarea formulare:

Art. 1. Se modifica art.1 din HCL nr.33 din 30.01.2014, care va avea urmatorul continut: „Se aprobă bugetul proiectului in valoare totală de 12.094.274,21 lei, cofinanțarea proiectului cu suma de 233.904,75 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarâre”.

Se înlocuiesc anexele nr.1 si nr. 2 la proiectul de hotarare cu anexele nr.1 si 2, care fac parte integranta din prezentul amendament.

Justificare modificari survenite:

Capitolul 2.1.

Valoare TVA: 6.249 lei fata de 6.248,99 lei

Total valoare: 32.286,48 lei fata de 24.986,47

Capitolul 3.3.

Valoare fara TVA: 70.317,74 lei fata de 70.299,99 lei Valoare TVA: 16.876,15 lei fata de 16.872 lei Total valoare: 87.135,50 lei fata de 87.171,99 lei Capitolul 4.1.

Valoare fara TVA: 6.157.410,09 lei fata de 5.999.880,12 lei Valoare TVA: 1.477.778,42 lei fata de 1.439.971,23 lei Total valoare: 7.635.188,51 lei fata de 7.439.851,35 lei Capitolul 4.2.

Cheltuieli eligibile

Valoare fara TVA: 1.785.528,13 lei fata de 2.243.433,13 lei Valoare TVA: 428.526,75 lei fata de 538.423,95 lei Total valoare: 2.214.054,88 lei fata de 2.781.857,08 lei Cheltuieli neeligibile

Valoare fara TVA: 300.375 lei fata de 133.056,12 lei Valoare TVA: 72.090 lei fata de 31.933,47 lei Capitolul 6.1.

Cheltuieli eligibile

Valoare fara TVA: 794.293,82 lei fata de 800.852,79 lei Valoare TVA: 190.630,52 lei fata de 192.204,67 lei Total valoare: 984.924,34 lei fata de 993.057,46 lei Cheltuieli neeligibile

Valoare fara TVA: 6.558,97 lei fata de 0,00 lei Valoare TVA: 1.574,15 lei fata de 0,00 lei

Având în vedere referatul de specialitate nr. 12899/10.02.2015 întocmit de

către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional

2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică art.1 din HCL nr. 33 din 30.01.2014, care va avea următorul conținut: „Se aprobă bugetul proiectului in valoare totală de 12.094.274,21 lei, cofinanțarea proiectului cu suma de 233.904,75 lei, reprezentând cota de 2 % din costurile eligibile și finanțarea costurilor neeligibile inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarâre”.

Art. 2. Se înlocuiesc anexele nr. 1 și nr. 2 la HCL nr. 33 din 30.01.2014 cu anexele nr.1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. Celelalte articole ale HCL nr. 33 din 30.01.2014 rămân neschimbate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Călin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 33 din 13 februarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 33 din 30.01.2014 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului “Regenerare urbana zona Lapusneanu - Piata Unirii”

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI:

Dezvoltarea durabila a municipiului Iasi-pol urban de crestere, prin valorificarea

potentialului turistic,istoric si cultural din centrul istoric.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

1.Modernizarea infrastructurii publice urbane,zona Lapusneanu-Piata Unirii in vederea cresterii gradului de valorificare a potentialului economic si turistic.

2.Cresterea gradului de mobilitate a populatiei in zona istorica a orasului prin imbunatatirea accesibilitatii comunitatilor locale si regionale la obiectivele de interes turistic,cultural ,de invatamint si sanatate.

Sursele de finantare a investitiei “Regenerare urbana zona Lapusneanu - Piata Unirii”

NR.

CRT.

SURSE DE FINANȚARE

J

VALOARE

(RON)

I

Valoarea totală a proiectului:

12.094.274,21

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

321.803,97

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

11.695.237,29

c.

TVA neeligibil

77.232,95

II

Contribuția proprie în proiect:

555.708,72

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

233.904,75

b

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

321.803,97

III

TVA neeligibil

77.232,95

IV

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

11.461.332,54

Președinte de Ședință Călin Scripcaru

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 33 din 30.01.2014 pentru aprobarea noii valori a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului “Regenerare urbana zona Lapusneanu - Piata Unirii”

BUGETUL PROIECTULUI

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli eligibile

Total

Cheltuieli

TVA

neeligibila

Baza

TVA

eligibila

1

2

3

4

5

6 = 4+5

7

1.

CAPITOLUL 1 -

Cheltuieli pentru achizitia si amenajarea terenului

1.1.

Achiziția

terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea

terenului

0,00

75.771,51

18.185,16

93.956,67

0,00

1.3.

Amenajari

pentru

protectia

mediului

0,00

20.149,11

4.835,79

24.984,90

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

95.920,62

23.020,95

118.941,57

0,00

2.

CAPITOLUL 2 -

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru as igurarea uti litatilor necesare obiectivului

0,00

26.037,48

6.249,00

32.286,48

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

26.037,48

6.249,00

32.286,48

0,00

3.

CAPITOLUL 3 -

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0, 00

9.500,00

2.280,00

1 1 . 780,00

0,00

3.2.

Obtinerea de av ize, acorduri si autorizatii

0,00

1.245,79

298,99

1.544,78

0,00

3.3.

Proiectare si i n g inerie

1.000,00

70.317,34

16.876,16

87.193,50

240,00

3.4.

Consultanta

0, 00

47.564,00

11.415,36

58.979,36

0,00

3.5.

Asistenta

tehnica

0,00

265.000,00

43.200,00

308.200,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

1.000,00

393.627,13

74.070,51

467.697,64

240,00

4.

CAPITOLUL 4 -

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.

Construcții si i n stalatii

13.870,00

6.157.410,09

1.477.778,42

7.635.188,51

3.328,80

4.2.

Dotari de specialitate

300.375,00

1.785.528,13

428.526,75

2.214.054,88

72.090,00

TOTAL CAPITOL 4

314.245,00

7.942.938,22

1.906.305,17

9.849.243,39

75.418,80

5.

CAPITOLUL 5 -

Cheltuieli privind organizarea de santier

5.1.

O rganizarea de santier

0,00

64.758,06

15.541,93

80.299,99

0,00

5.1.1.

Constructii si instalatii aferente organizarii de santier

0,00

64.758,06

15.541,93

80.299,99

0,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii de santier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.

Cote legale

0, 00

106.673,88

0,00

1 06.673,88

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

171.431,94

15.541,93

186.973,87

0,00

6.

CAPITOLUL 6 -

Cheltuieli diverse si neprevazute

6.1.

Diverse si neprevazute

6.558,97

794.293,82

190.630,52

984.924,34

1.574,15

TOTAL CAPITOL 6

6.558,97

794.293,82

190.630,52

984.924,34

1.574,15

7.

CAPITOLUL 7 -

Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7.1.

Audit

0, 00

29.200,00

0,00

29.200,00

0,00

7.2.

Informare si publicitate

0,00

25.970,00

0,00

25.970,00

0,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

55.170,00

0,00

55.170,00

0,00

8.

CAPITOLUL 8 -

Alte cheltuieli neeligibile

8.1.

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

CHELTUIELI

321.803,97

9.479.419,21

2.215.818,08

11.695.237,29

77.232,95

Președinte de Ședință

Călin Scripcaru

6 / 6 la H.C.L. nr. 33 din 13 februarie 2015