Hotărârea nr. 329/2015

HOTĂRÂRE privind incheierea unui Protocol de colaborare cu Asociaţia Platforma Unionista Acţiunea 2012

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind incheierea unui Protocol de colaborare cu

Asociația Platforma Unionista Acțiunea 2012

f    f

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 97657/ 22.10.2015, întocmit de Biroul Proiecte de Dezvoltare Turistica din cadrul Serviciului Relatii Internationale si Turism;

Având în vedere solicitarea 81725/07.10.2015, transmisa de catre de

DAPPP ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 95/2006;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația Platforma Unionistă Acțiunea 2012.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Serviciului Relatii Internationale si Turism, Biroului Proiecte de Dezvoltare Turistică și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si de Biroul Proiecte de Dezvoltare Turistica.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 329 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 329 din 29 octombrie 2015