Hotărârea nr. 328/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Iluminat nocturn terenuri de sport CIRIC ”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Iluminat nocturn terenuri de sport CIRIC ”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 98642 din 26.10.2015 întocmit de Serviciul Investiții ;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42 și 43 ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Iluminat nocturn terenuri de sport CIRIC” conform Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 328 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

18

Împotrivă

1

Abțineri

f

4

Anexa 1 la HCL NR. 328/29.10.2015

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Iluminat nocturn terenuri de sport CIRIC”

1. Indicatori economici:

Valoare investiție cu TVA 24% : 545.600,00 lei din care C+M : 200.000 lei

2. Indicatori tehnici:

Durata de realizare : 5 luni

Arie construită 16 mp

Arie utilă 111x39= 4329 mp(teren sportmultifunctional)

98x54=5292 mp(teren sportmultifunctional)

Putere instalata:80Kw

Pentru terenuri multifunctionale

parametrii calitativi :Em 200 lx, uniformitate min/med 0,7 min/max 0,5 Pentru terenurile de tenis

parametrii calitativi: Em 250 lx, uniformitate min/med 0,6 min/max 0,4

unde Emin, Emed și Emax sunt iluminările minimă, medie și maximă de pe acea

suprafață

Presedinte de Sedinta Constantin Axinia

3 / 3 la H.C.L. nr. 328 din 29 octombrie 2015