Hotărârea nr. 327/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 7 din H.C.L. nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei nr. 7 din H.C.L. nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Asociații

Proprietari;

Având în vedere prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, și care la pct. 3 stipulează: ,,Cel putin o parte din resursele financiare ale autorităților administrației publice locale trebuie să provină din taxele și impozitele locale, al căror nivel acestea au competența să îl stabilească în limitele legale.”;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Având în vedere H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Având în vedere ‘“Regulamentul de atestare și evaluare a administratorilor de imobile - persoane fizice”, prevăzut pe mai multe capitole, referitoare la atribuțiile Comisiei de atestare și evaluare, procedura de organizare și desfășurare a examenului de atestare și evaluare, eliberarea și retragerea dreptului de profesare și inclusiv a certificatului de atestare, cu modificarile și completările aferente;

Având în vedere ‘Regulamentul privind autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor”;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr. 7 din H.C.L. nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2015.

Art. 2. Anexa nr. 7 așa cum a fost modificată și completată, face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Asociații Proprietari; Direcției Economice și Finante Publice Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciului Asociații Proprietari.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 327 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

20

Împotrivă

1

Abțineri

f

2

3 / 3 la H.C.L. nr. 327 din 29 octombrie 2015