Hotărârea nr. 326/2015

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul consiliului local, consemnat si în procesul verbal al sedinței, privitor la achiziționarea de autobuze noi.

Având în vedere referatul de specialitate nr. 99396/27.10.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 - privind bugetul de stat pentru anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.3.1 (Lista obiectivelor de investiții - activitate proprie) si Anexei nr. 1.3.2. (Lista obiectivelor de investiții - învățământ) după cum urmează:

1.1. Se diminuează bugetul local astfel:

2. la venituri cu suma de - 12.473,42 mii lei astfel:

03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare

din patrimoniul personal

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit

07.02.01.02 Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice

07.02.02.02 Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice

07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate

12.02.07 Taxe hoteliere

15.02.01 Impozit pe spectacole

15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice

16.02.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

18.02.50 Alte impozite și taxe

30.02.05.30 Alte venituri din concesiuni și inchirieri de către instituțiile publice

30.02.08.02 Venituri din dividende de la alți plătitori

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru

35.02.01.02 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate 36.02.31 Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.50 Alte venituri 37.02.01 Donații și sponsorizări

+ 4.100,00 mii lei + 8.400,00 mii lei

-    6.000,00 mii lei

-    356,00 mii lei - 11,12 mii lei + 18,10 mii lei + 17,00 mii lei

+ 50,00 mii lei

-    1.400,00 mii lei

-    200,00 mii lei

+ 47,00 mii lei

-    100,00 mii lei

+ 2.000,00 mii lei

+ 195,00 mii lei + 200,00 mii lei

-    2.500,00 mii lei


37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare

39.02.03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile

statului

39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale 42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fondurile externe nerambursabile (FEN) postaderare

45.02.01.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent)

la cheltuieli cu suma de - 14.443,42 mii lei astfel:

51.02.20 Autorități publice și acțiuni externe - bunuri și servicii

51.02.56 Autorități publice și acțiuni externe - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri și servicii 65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii

65.02.56 Învățământ - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

67.02.51 Cultură, recreere și religie - transferuri între unități ale administrației publice

68.02.71 Asigurări și asistență socială - cheltuieli de capital (din excedent)

70.02.20 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - bunuri și servicii 74.02.20 Protecția mediului - bunuri și servicii 84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii

+ 1,53 mii lei + 2.647,00 mii lei + 63,35 mii lei

+ 5.651,22 mii lei - 5.651,22 mii lei

+ 671,96 mii lei


+ 1.848,26 mii lei


- 21.569,00 mii lei

- 596,50 mii lei


+ 500,00 mii lei

+ 70,20 mii lei + 41,83 mii lei

+ 301,52 mii lei

-    285,50 mii lei

+ 30,50 mii lei

-    980,00 mii lei

+ 1.700,00 mii lei + 1.000,00 mii lei + 3.028,03 mii lei


84.02.40 Transporturi - subvenții    + 3.000,00 mii lei

84.02.56 Transporturi - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare    - 21.860,00 mii lei

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital (din excedent)    - 990,00 mii lei

1.2. Se suplimentează fondul de rezervă al Municipiului Iași cu suma de 3.227,17 mii lei, astfel:

51.02.71 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de capital 61.02.71 Ordine publică și siguranță națională - cheltuieli de capital 67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital 70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - cheltuieli de capital 74.02.71 Protecția mediului - cheltuieli de capital

81.02.71 Combustibili și energie - cheltuieli de capital

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

-    475,45 mii lei

-    30,00 mii lei

-    773,00 mii lei

-    500,12 mii lei

-    45,00 mii lei

-    550,60 mii lei

-    853,00 mii lei + 3.227,17 mii lei


1.3. Se repartizează suma de 2.576,00 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iași, astfel:

54.05.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale

51.02.10 Autorități publice și acțiuni externe - cheltuieli de personal 54.02.51 Alte servicii publice generale - transferuri între unități ale administrației publice

61.02.51 Ordine publică și siguranță națională - transferuri între unități ale administrației publice

67.02.10 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de personal

67.02.51 Cultură, recreere și religie - transferuri între unități ale administrației publice

68.02.10 Asigurări și asistență socială - cheltuieli de personal

- 2.576,00 mii lei

+ 784,00 mii lei

+ 67,00 mii lei

1.505,00 mii lei + 38,00 mii lei

+ 74,00 mii lei + 108,00 mii lei


Art. 2. Se aproba bugetul creditelor interne pe anul 2015 (fond 07) conform Anexei nr. 7 (Bugetul creditelor interne) și Anexei nr. 7.1 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 22.165,50 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 22.165,50 mii lei

Art. 3. Se aprobă diminuarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015 (fond 08), conform Anexei nr. 2 (Bugetul fondurilor externe nerambursabile), Anexei nr. 2.1 (Detalierea veniturilor și cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile), astfel:

•    la venituri în sumă de    - 70,20 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de - 70,20 mii lei

Art. 4. Se aprobă suplimentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 (fond 10), conform Anexei nr. 3 (Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 3.1 (Secțiunea de funcționare) și Anexei nr. 3.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 6.391,50 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 6.391,50 mii lei

Art. 5. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2015), Anexei nr. 5 (Sinteza finanțării programelor), Anexei nr. 5.1 (Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare) și Anexei nr. 5.2 (Sinteza proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare pe anul 2015).

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locală și Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 326 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

6 / 6 la H.C.L. nr. 326 din 29 octombrie 2015