Hotărârea nr. 325/2015

HOTĂRÂRE privind redistribuirea si reintregirea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2014

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea si reîntregirea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2014

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul consiliului local, consemnat si în procesul verbal al sedinței, privitor la achiziționarea de autobuze noi.

Având în vedere referatul de specialitate nr. 99730/27.10.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reintregirea sumei de 1.970,00 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2014, astfel:

Cap. bugetar 68 Asigurari si asistenta sociala

-980,00 mii lei

Obiectiv investitii: Modernizare Cresa nr. 14 si 19

- 490,00 mii lei

Reabilitari termice la crese

- 490,00 mii lei

Cap. Bugetar 84 Transporturi

- 990,00 mii lei

Obiectiv investitii:

Achizitii autobuze

+1775,00 mii lei

Achizitii tramvaie

- 2675,00 mii lei

Reabilitare linii tramvai - Tronson 5 Drumuri - Str. Padurii-Str. Nicorita

Tronson Bucsinescu - Bd. T. Vladimirescu- Calea Chisinaului

- 90,00 mii lei

Art. 2. Se aproba redistribuirea excedentului Municipiului Iasi pe anul

2014 intre unitatile de invatamant preuniversitar de stat:

Gradinta PP 20

- 320, 00 mii lei

Colegiul Garabet Ibraileanu

- 10,00 mii lei

Scoala Gimnaziala D. A. Sturza

- 15,00 mii lei

Scoala gimnaziala Vasile Conta

+ 130,00

mii lei

Scoala gimnaziala A. Vlahuta

+ 50,00 mii lei

Scoala gimnaziala B. B. Hasdeu

+ 15,00 mii lei

Scoala gimnaziala G. Bratianu

+ 100,00 mii lei

Liceul de Mecatronica si Automatizari

+ 50,00 mii lei

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Iasi, Direcției Economice si Finante Publice Locale Iași, Directiei Tehnica si Investitii și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice si Finante Publice Locale, Directia Tehnica si Investitii si unitatile de invatamant preuniversitar de stat mentionate la art. 2.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 325 din 29 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 325 din 29 octombrie 2015