Hotărârea nr. 323/2015

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi domnului academician Solomon Marcus domnului profesor Alexandru Călinescu şi doamnei Mihaela Arsenescu Werner

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului academician Solomon Marcus, domnului profesor Alexandru Călinescu și

doamnei Mihaela Arsenescu Werner

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 08.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Notele de fundamentare nr. 92446, 92449 si 92450 din

08.10.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Iași următoarelor persoane: domnului academician Solomon Marcus, domnului profesor Alexandru Călinescu și doamnei Mihaela Arsenescu Werner.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relatii Internationale si Turism și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Relatii Internationale si Turism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 323 din 08 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 323 din 08 octombrie 2015